Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні вказівки. В методичних рекомендаціях вказана роль індивідуальної роботи із студентами, яка доповнює аудиторну роботу викладача і стимулює до самостійного дослідження


РЕЦЕНЗІЯ

НА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “СОЦІОЛОГІЯ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НУДПСУ

 

 

В методичних рекомендаціях вказана роль індивідуальної роботи із студентами, яка доповнює аудиторну роботу викладача і стимулює до самостійного дослідження студента, в якому поєднуються теоретична та емпірична складові. Даний вид роботи надає студентам можливість застосувати знання про наукове бачення різноманітних сторін соціального життя сучасного суспільства в розрізі персональних вчень істориків соціології.

У методичних рекомендаціях поданий перелік тем рефератів, але разом з тим допускається можливість власного вибору тематики у відповідності до наукових інтересів студента, орієнтовний перелік літератури, наданий зразок оформлення реферату, визначений обсяг роботи, її оцінювання. Крім того, підкреслено перспективу якісних реферативних робіт – як можливість подальшої апробації на наукових конференціях, що стимулюватиме студента до більш ретельного та творчого виконання даного виду роботи.

 

В цілому пропоновані методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для курсу “Соціологія” відповідає вимогам, що висуваються до документів такого рівня і може бути рекомендована для застосування у навчальному процесі НУДПСУ.

 

Кандидат філософських наук

Доцент кафедри соціології,

психології та педагогіки

НУДПСУ

 

Методичні вказівки

до виконання індивідуальної роботи (реферування) з курсу “Соціологія”

1. Мета і етапи підготовки роботи.

Метою індивідуальної роботи є поглиблення і закріплення знань з загальної соціологічної теорії та історії соціології, набуття студентами вмінь аналізувати емпіричну соціальну реальність, робити узагальнення і висновки, а також формувати свій власний погляд на проблеми сьогодення, аналізувати соціальні факти і процеси.

Основними етапами виконання роботи є:

1. Вибір теми та визначення завдань дослідження.

2. Добір та вивчення літературних джерел, збирання та обробка документальних матеріалів.

3. Написання та оформлення індивідуальної роботи.

4. Захист роботи.

2. Вибір теми та підготовка індивідуальної роботи.

Робота студента з вибору теми роботи має розпочинатись ознайомленням з тематикою рефератів (тематика додається).

Студенти вибирають тему із рекомендованої тематики. Студент може запропонувати і таку тему роботи, яка відсутня в переліку, рекомендовану кафедрою, але таке рішення має бути погоджене з керівником, після чого тема вважається затвердженою.

Підготовка роботи розпочинається з добору й вивчення літературних джерел і складання бібліографії. Спочатку необхідно ознайомитись з основною літературою (підручники, монографії), а після цього приступати до опрацювання документальних джерел, періодичних видань (журнали " СОЦИС", " Мультиверсум", " Філософська та соціологічна думка" та інші). Попереднє знайомство з літературними джерелами є основою для складання плану реферату.

План має складатися з вступу, кількох розділів, де розкривається тема, і висновків.

План роботи погоджується з викладачем.

Написання тексту реферату здійснюється через систематизацію підібраного матеріалу у відповідності з розділами роботи. Підготовлений перший варіант подається керівникові з метою узгодження змісту окремих розділів. Після цього, з урахуванням зауважень керівника, вносяться доповнення, уточнення і здійснюється остаточне оформлення роботи.

 

Зразок плану реферату на тему:

" Проблема індустріального суспільства у соціології Г.Маркузе".

Вступ

Розділ 1. Поняття “Одномірного суспільства” у соціології Г.Маркузе

Розділ 2. Відчуження свідомості як прояв сучасної форми відчуження.

Розділ 3. Проблема подолання відчуження в соціології Г.Маркузе

Висновки

Список літератури

3. Структура реферату.

Реферат повинен мати чітку логічну побудову з відповідними складовими елементами – вступ, основна частина і висновки.

У вступній частині розкривається актуальність теми, подається історіографія проблеми, визначається мета, об’єкт і методи дослідження.

Основна частина поділяється на кілька розділів, які аналізують досліджувану тему з посиланнями на літературу та джерела.

У висновках підсумовуються результати дослідження, робляться узагальнення і висновки, які демонструють міру досягнення мети в процесі написання реферативної роботи.

Обсяг реферативної роботи має бути в межах 10-15 сторінок формату А - 4 комп’ютерного набору.

 

4. Оформлення та захист реферату.

Робота має бути виконана українською мовою. Текст має розміщуватися з одного боку аркуша. Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту - кегель - 14, береги: зверху і знизу 2.5 см., зліва 3.0., справа - 1.5 см.

Комплектація роботи здійснюється у такий спосіб: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки і список використаної літератури та джерел.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами у її правому верхньому кутку. Титульний аркуш не нумерується. Якщо розділи роботи складаються з підрозділів, то в кінці номера підрозділу ставиться крапка, а потім і номер розділу. Наприклад: 2.2., що означає другий підрозділ другого розділу.

Ілюстрації, схеми, карти позначаються словом " Рис." і подаються безпосередньо після тексту, де вони згадані. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2, що означає другий рисунок першого розділу.

Посилання подаються на літературу, джерела і матеріали, на основі яких розкривається тема. Вони дають можливість відшукати документи і переконатися у достовірності цитованого матеріалу, документа, тощо. Якщо використовується матеріал, або окремі відомості з монографій, збірників документів, або наукових статей при посиланні необхідно вказати номери сторінок видання, на яке дається посилання. Посилання робляться в такому порядку: автор, назва монографії, місце і рік видання, сторінка. При посиланні на статтю спочатку вказується автор, назва статті, а потім через дві рисочки назва видання, рік, номер видання і сторінка. При посиланні на колективну монографію вказуються назва, в дужках три перших автори, або керівник авторського колективу місце та рік видання, сторінка.

В разі використання збірників документів вказується назва збірника, місце та рік видання і сторінка, а архівних матеріалів – номер фонду, опис, справа та її назва і аркуш. Використані газети описуються за назвою, номером і числом і роком видання. При повторних посиланнях, які зазначаються підряд пишеться " Там само", а далі сторінка.

Список літератури можна подавати в порядку посилань у тексті, в алфавітному порядку, в хронологічному порядку, дотримуючись державного стандарту їх опису.

 

Приклади оформлення бібліографічного опису

джерел та літератури


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.