Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Складносурядне речення


 

Складносурядне речення складається з двох або кількох рівноправних за змістом речень, з'єднаних в одне ціле за допомогою сурядного зв'язку.

What's the matter with you? (просте речення).

I caught cold last night, and now I have a sore throat and bad headache.

(складносурядне речення, яке складається з двох речень, з'єднаних єднальним сполучником and).

Речення, які входять до складу складносурядного речення, можуть з'єднуватися двома способами:

єднальними сполучниками and, but, for, either... or, or, neither... nor та ін.:

Be careful or you may slip and fall.

I called for you at four, and you were out.

We didn't go out, for it was awfully cold.

безсполучниковим способом — за допомогою інтонації та розділових знаків:

The rain stopped, the sky cleared: we could continue our way.

До самостійної роботи № 25

 

Translate into English.

 

Був теплий приємний весняний вечір, і на вулицях було багато людей.

Вона не відповіла йому, і він пішов у свою кімнату переодягатися.

Одягни тепле пальто, а то застудишся.

Я повинен йти, а то спізнюся.

Вони прочекали її якийсь час, але вона більше не спускалася.

Місяць зайшов, погасли зірки, сходило сонце.

Я буду рада тобі допомогти; я люблю готувати.

Подзвони мені завтра; я тоді відповім.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 26

 

ЗМ Професійна та практична підготовка

Тема. Технічний нагляд за будівництвом і монтажем систем газопостачання

Питання

1. Граматика. Складнопідрядні речення в англійській мові

У ході вивчення даної теми студентам необхідно законспектувати матеріал, а також виконати вправи для закріплення теоретичного матеріалу. Основна мета методичних вказівок - поглиблене вивчання представленої граматичної теми, формування навичок побудови фрази й створення, таким чином, необхідної граматичної бази для забезпечення граматичної правильності мовлення студентів

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 45. Підготуватись до усного

опитування за контрольними питаннями.

2. Виконати письмово вправy.

 

Питання до самоконтролю:

1. Дати визначення“складнопідрядне речення”. Навести приклади складнопідрядного речення.

2. Перелічити способи з`єднанняречень, які входять до складу складнопідрядного речення.

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з

вправами та ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

 

До самостійної роботи № 26

 

Складнопідрядне речення (theComplexSentence) в англійській мові складається з головного речення (thePrincipalClause) та одного або кількох залежних підрядних речень (SubordinateClauses), з'єднаних з головним за допомогою підрядного зв'язку.Підрядні речення граматично залежать від головного, виконуючи в ньому функцію одного з членів речення.

Підрядні речення можуть з'єднуватися з головним:

за допомогою сполучників підрядності when, if, that, because та ін.:

I don't know when he will come.

If you meet Oleg, tell him that we need him badly.

за допомогою сполучникових слів — сполучних прислівників і займенників where, how, what, which, who (whom), that та ін.:

Do you know where Nika lives?

The name of the dog Sharik which was the first space traveller is known all over the world.

безсполучниковим способом — за допомогою порядку слів та інтонації:

The boy you've just talked to is my sister's friend.

До самостійної роботи № 26

 

Translate sentences. Underline the main clauses.

 

Unless it's too cold, I am going skiing tomorrow.

People tend to overeat when they are drunk.

Before paper was invented, other materials were used for writing.

Yogis like to sleep on nails, because it is harder to get up from screws.

We chose a small restaurant where the prices seemed reasonable.

The couple that wins tonight advances to the finals.

Our son, who was five at the time, desperately wanted a dog.

I remember the day when he finally proposed to me.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 27

 

ЗМ Професійна та практична підготовка

Тема. Особливості роботи з паспортами газового обладнання. Технічний паспорт пристрою «630 Eurosit»

Питання

1. Граматика. Підрядні речення підмета, присудка в англійській мові

У ході вивчення даної теми студентам необхідно законспектувати матеріал, а також виконати вправи для закріплення теоретичного матеріалу. Основна мета методичних вказівок - поглиблене вивчання представленої граматичної теми, формування навичок побудови фрази й створення, таким чином, необхідної граматичної бази для забезпечення граматичної правильності мовлення студентів.

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 48. Підготуватись до усного

опитування за контрольними питаннями.

2. Виконати письмово вправy.

 

Питання до самоконтролю:

1.Розповісти про підметові таприсудкові підрядні речення.Навести приклади.

2. Перелічити способи з'єднання підметових таприсудкових підрядних речень з головними реченнями.

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з

вправами та ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

До самостійної роботи № 27

 

Підметові підрядні речення (Subjectclauses)

В англійській мові підметове підрядне речення виконує в складному реченні роль підмета головного речення.

Підметове підрядне звичайно ставиться після присудка, причому в цьому випадку головне речення починається формальним підметом it. Якщо немає формального it, підрядне підметове завжди стоїть перед присудком головного речення (див. приклади нижче).

Підрядне підметове з'єднується з головним:

сполучними займенниками what, who (whom), which і сполучними прислівниками when, where, how, why; при наявності сполучного займенника what вставне it не вживається:

What you don't understand is that he'll never agree to this plan.

(Ви не розумієте одного: він ніколи не погодиться з цим планом.)

What's worrying me now is the state of her health.

(Те, що хвилює мене зараз, це стан її здоров'я.)

It is still not known why he didn't come.

(Why he didn't come is still not known.)

сполучниками that, whether (сполучник that вживається тільки з вставним it):

Whether he will agree is another question.

(Погодиться він чи ні, це інше питання.)

It's doubtful whether she will be able to come.

Is it true that you are going away?

Після зворотів it is necessary (strange, important) та ін. у підрядному підметовому, яке починається сполучником that, дієслово-присудок часто вживається в умовному способі:

It's important that the letter should be sent today.

It's strange that he should have said that.

безсполучниковим способом (тільки з вставним it):

It's a pity you couldn't come.

Присудкові підрядні речення (Predicative Clauses)

Присудкове підрядне речення виконує в складнопідрядному реченні функцію предикатива (іменної частини складеного присудка) головного речення. Присудкові підрядні вживаються не часто. Вони вводяться:

сполучними займенниками what, who (whom), which і сполучними прислівниками when, where, how, why:

This is where I live. That’s why I came here.

That’s what I want to ask you.

сполучниками that, whether (if):

The trouble is that we’ve got very little time.

The fact is that he didn’t come at all.

 

 

До самостійної роботи № 27

 

Underline the subject clauses.

 

Your mom told me that you would be home by noon.

When I first met John, he did not seem like a nice guy.

That humans descended from apes remains a controversy.

The book that you gave me literally changed my life.

Rita won the singing contest, though my daughter sang louder.

Nobody knows precisely who invented the wheel.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 28

 

ЗМ Професійна та практична підготовка

Тема. Мінікотли на газоподібному паливі

Питання

1. Граматика. Підрядні речення обставини

У ході вивчення даної теми студентам необхідно законспектувати матеріал, а також виконати вправи для закріплення теоретичного матеріалу. Основна мета методичних вказівок - поглиблене вивчання представленої граматичної теми, формування навичок побудови фрази й створення, таким чином, необхідної граматичної бази для забезпечення граматичної правильності мовлення студентів

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 50. Підготуватись до усного

опитування за контрольними питаннями.

2. Виконати письмово вправy.

 

Питання до самоконтролю:

1.Розповісти про підрядні реченняобставини.Навести приклади.

2. Перелічити способи з'єднанняпідрядних реченьобставини з головними реченнями.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з

вправами та ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

 

До самостійної роботи № 28

 

Обставинні підрядні речення (AdverbialClauses)

Підрядні обставинні речення виконують функцію різних обставин (часу, місця, причини і т. д.) до дієслова або до прикметника головного речення.

If we don’t go now, we’ll miss the train (обставина умови до дієслова miss).

The exercise was easier than I had expected (обставина порівняння до прикметника easier).

За значенням обставинні речення поділяються на обставинні речення часу, місця, способу дії або порівняння, причини, мети, наслідку, а також допустові та умовні речення.

Підрядні обставинні речення часу (AdverbialClausesofTime) вводяться сполучниками when — коли; assoonas — як тільки; until (till) —поки, до того часу поки (не); before — перше ніж, до того як; after — після того як; as — в той час як, коли; while — поки, в той час як; since — з того часу як; aslongas — доти, до того часу як та ін.

Важливою рисою англійських підрядних обставинних речень часу, порівняно з українськими, є те, що дієслово-присудок у цих реченнях вживається із значенням майбутнього у формі теперішнього часу (PresentIndefinite або PresentPerfect).

Ring me up when you are free.

(Подзвони мені, коли будеш вільний.)

I’ll give you the book after Jane has read it.

(Я дам тобі книгу, коли Женя її прочитає.)

Come back as soon as you can.

Look before you leap (присл.).

Приклади підрядних речень часу інших типів:

We hadn’t gone very far when we met Petro.

What have you been doing since I saw you last?

When I woke up, it was raining hard.

Підрядні обставинні речення місця (AdverbialClausesofPlace) вводяться сполучними прислівниками where — де, куди і wherever — де (б не), куди б не.

The spaceship landed where it was supposed to.

Wherever it was possible, the travellers camped for the night.

Підрядні обставинні речення способу дії або порівняння (AdverbialClausesofMannerorComparison) вводяться сполучниками as — як; than — ніж; as (so)... as — так (такий), як; asif (asthough) — немовбито, (так) як, якби і сполучними прислівниками how — (так) як, the... the — чим... тим.

It’s not so bad as you think it is.

The quicker we walk, the sooner we get there.

Після сполучника asif (asthough) дієслово в підрядному реченні стоїть в умовному способі (PastSubjunctive або PerfectSubjunctive).

She looked as if she were angry.

She looked as if she had been ill.

Підрядні обставинні речення причини (AdverbialClausesofCause) вводяться сполучниками because — тому що; as — тому що; since — тому що та ін.

I can’t go because I have no ticket.

As you have been here before, you’d better lead- the way.

Since you are ill, I’ll do the job myself.

Підрядні обставинні речення мети (AdverbialClausesofPurpose) вводяться сполучниками sothat, inorderthat — щоб, для того щоб; incase — на випадок. У підрядних реченнях цього типу часто вживається модальний присудок з дієсловом may.

I’ve come early so that I won’t miss the beginning.

Make a note of it in case you forget.

Підрядні обставинні речення наслідку (AdverbialClausesofResult) вводяться сполучниками that — (так) що; (so) that, suchthat — так (такий) що.

Are you deaf that you didn’t hear me?

It was cold and windy, so we had to put off our hike.

I’m so tired that I can’t go any further.

Підрядні обставинні допустові речення вводяться сполучниками though, although — хоч; evenif (eventhough) — якщо навіть; nomatterwho (what, when, how і т. п.) — хто (що, коли, як і т. п.) б не... та ін., а також складними займенниками та прислівниками whatever — що б не; however — як би не та ін.

У цих підрядних реченнях часто вживається модальний присудок з дієсловом may. Як і в підрядних реченнях часу, майбутня дія в підрядному реченні виражається дієсловом у теперішньому часі.

You haven’t brought me the book though you promised to.

I shan’t mind even if he doesn’t come.

No matter where he may be you musf find him.

I’ll buy the book whatever it costs.

Підрядні умовні речення (AdverbialClausesofCondition) виражають умову виконання дії. Вони вводяться звичайно сполучником if — якщо, а також сполучниками unless — якщо не; provided (that) — якщо; при умові що; oncondition (that) — при умові що; suppose (supposing) (that) — припустимо (що).

В умовних підрядних реченнях (як і в підрядних реченнях часу) із значенням майбутнього вживають теперішній час.

What shall we do if it rains?

(Що ми будемо робити, якщо піде дощ?)

Don’t come unless you don’t want to.

Найбільш уживаними умовними реченнями є речення із сполучником if. Залежно від значення ці речення можна поділити на п’ять основних типів:

Речення, які виражають реальні, здійсненні умови, що звичайно стосуються майбутнього часу. Дієслово-присудок такого умовного речення ставиться у теперішньому (або минулому) часі дійсного способу і виражає майбутню (або минулу) гадану дію (стан). Дієслово-присудок головного речення виражає дію (стан), зумовлену тим, що виражено в підрядному реченні, і звичайно вживається в майбутньому часі або в наказовому способі.

You’ll get wet if it rains.

Take an umbrella.

If you meet Jack, please tell him that we need him badly.

If she promised to be here, she will certainly come.

Речення, які виражають ввічливе прохання у вигляді умови. Дієслово-присудок в умовних реченнях цього типу стоїть або у FutureIndefinite з допоміжним дієсловом will (з модальним відтінком бажання), або у PresentConditional з допоміжним дієсловом would. УголовномуреченнізвичайновживаєтьсяPresentConditionalабоFutureIndefiniteIndicative.

I’d be so glad if you would come.

I’ll tell you everything if you will only listen to me.

Речення, які висловлюють малоймовірні умови, що стосуються майбутнього. Дієслово-присудок цих речень ставиться у PresentSubjunctiveII (should + основа інфінітива), або вживається конструкція were + інфінітив смислового дієслова. У головному реченні в цьому випадку вживаєтьсяPresentConditional, FutureIndefiniteIndicative або ImperativeMood.

If I should come across such a book, I’ll buy it at once.

If Ann should come, ask her to wait for me.

Речення, які виражають нереальні, умови, які суперечать фактам що стосуються теперішнього або майбутнього часу. У підрядних реченнях цього типу дієслово-присудок ставиться в PastSubjunctive І. У головному реченні в цьому випадку вживається PresentConditional.

If I were you, I would accept the offer.

If I had time, I’d go with you, but I’m awfully busy.

Підрядні речення з нереальними умовами, що відносяться до минулого часу. В цих реченнях дієслово-присудок ставиться у PresentSubjunctive І, а у головному реченні вживаєтьсяPresentConditional.

If they hadn’t helped us, we shouldn’t have finished the work in time.

You’d have got a higher mark if you had studied harder in winter.

 

 

До самостійної роботи № 28

 

Underline the аdverbialсlauses.

 

I couldn't return your call yesterday, because I was too busy.

On the condition of having a million dollars I'd be rich.

The girls stayed in bed while Tom made breakfast for the three of them.

We'll have to address this issue later, since our lead developer is on vacation.

The amendment passed, although many were against it.

This is the house where we lived back then.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 29

 

ЗМ Професійна та практична підготовка

Тема. Особливості роботи з паспортами газового обладнання. Технічний паспорт багатофункціонального регулятора подачі газу без модульної потужності«820 Nova»

Питання

1. Граматика. Розділові знаки в англійській мові

У ході вивчення даної теми студентам необхідно законспектувати матеріал, а також виконати вправи для закріплення теоретичного матеріалу. Основна мета методичних вказівок - поглиблене вивчання представленої граматичної теми, формування навичок побудови фрази й створення, таким чином, необхідної граматичної бази для забезпечення граматичної правильності мовлення студентів.

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 81. Підготуватись до усного

опитування за контрольними питаннями.

2. Виконати письмово вправy.

 

Питання до самоконтролю:

1. Пояснити принцип використання знаків питання та оклику.

2. Розповісти про функції лапок, апострофа, дефісу та тире.

3. Розповістипро використання дужок у реченні.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з

вправами та ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

До самостійної роботи № 29

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.