Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Quantitative Pronouns Many, much, few, little. КількісніЗайменники Many, much, few, little


Займенники Many, few, much, little позначають кількість і мають значення “багато” та “мало”.

Many та Few вживаються перед злічуваними і менниками, Much і Little — перед незлічуваними:

I have Many Friends. (У мене багато друзів.)

There were Few Mistakes in the test. (У кон­трольній роботі було мало помилок.)

There is Much Snow on the ground. (На землі багато снігу.)

There’s Little Sugar left. (Залишилося мало цукру.)

Якщо перед займенниками Few та Little вживається неозначений артикль А, йдеться про недостатню кількість. У цьому разі українською вони перекладаються як небагато, кілька (А few) та небагато, трохи (А little). Слід звернути увагу на те, що А few вживається перед злічуваними іменниками у множині:

Are there A few Buildings there? (Чиєтамкількабудинків?)

Vicky has made A little Progress. (Віка трохи покращила свій результат.)

Для позначення великої кількості вживають такі словосполучення, як A lot of, lots of. Вони вживаються разом із злічуваними іменниками у множині та незлічуваними іменниками. У сучасній англійській мові A lot of, lots of зазвичай використовуються у розповідних реченнях, а many, much — у заперечних та питальних:

We have got A lot of Friends. We have got A lot of Work. (Унасбагатодрузів. Унасбагаторо­боти.)

We haven’t got Many Friends. We haven’t got Much Work. (У нас небагато друзів. У нас небагато роботи.)

 


До самостійної роботи № 8

 

Поставити little / few:

1. I have... time, so I can't go with you. 2. He has... English books. 3. There is... ink in my pen. Have you got any ink? 4. There are... bears in the zoo. 5. Tom Canty was the son of poor parents and had very... clothes.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 9

 

ЗМ Ділова іноземна мова

Тема. Візит іноземного партнера. Знайомство, зустріч в аеропорту

 

Питання

1. Граматика. Прислівники в англійській мові

У ході повторення цієї теми увага акцентується на прислівниках. Студенти повинні законспектувати текст підручника, підготуватися до усного опитування та виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 300. Підготуватись до усного опитування за контрольними питаннями

3. Виконати письмово вправи.

 

Питання до самоконтролю:

1. Дати визначення імені" прислівник".

2. Охарактеризувати загальні властивості прислівника.

3. Розповісти про утворення прислівників.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з вправами те ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

До самостійної роботи № 9

 

Загальні властивості прислівника

До прислівників в англійській мові, як і в українській, належать слова, що вказують на ознаку дії (стану) або якості, наприклад, час, місце або обставини дії, ступінь стану або якості.

Не studies very well.

You are quite right.

Where did you go yesterday?

За своїм значенням прислівники в англійській мові поділяються на такі групи:

· Прислівникиспособудії (Adverbs of Manner): badly, well, slowly, quickly таін.

· Прислівникичасу (Adverbs of Time ): today, yesterday, soon, now, late, then, when, since, before таін.

· Прислівникичастотиіповторюваності (Adverbs of Frequency and Repetition): often, never, ever, always, sometimes, how often таін.

· Прислівникимісця (Adverbs of Place): here, there, above, downstairs, outside, where таін.

· Прислівникиступеня (Adverbs of Degree): little, much, quite, very, too, how much таін.

Основноюморфологічноюознакоюприслівників, якіприкметників, ванглійськіймові (іприслівниківвукраїнськіймові) єїхнезмінність (завиняткомзмінизаступенямипорівняння, властивоїприслівникамступеняіспособудії).

За своєю формою прислівники бувають:

· прості (кореневі): here, there, now, then, quite, little, out;

· похідні (зсуфіксамиіпрефіксами): slowly, forward (s), upstairs;

· складнітаскладені (якіскладаютьсяздвохкоренівабослів ): sometimes, anywhere, at last, at once.

Прислівники в англійській мові можуть збігатися за формою з прийменниками, сполучниками, модальними словами, окремими суфіксами, частками. На відміну від цих груп слів прислівники виконують самостійну функцію в реченні, будучи обставинами.

I have seen this before (before — прислівникуфункціїобставиничасу).

Think before you answer (before — підряднийсполучник, якийвводитьобставиннереченнячасу).

Come before twelve o'clock (before — прийменникчасу).

Деякі прислівники збігаються за формою з прикметниками; у цьому разі ці слова розрізняються за функцією і значенням. Порівняйте:

You must work hard (hard — прислівник напружено, у функції обставини способу дії).

This is a hard question (hard — прикметник важке уфункціїозначення).

Прислівники мають такі синтаксичні властивості:

· У реченні вони, як правило, виконують функцію обставини:

Don't speak so loudly.

He often goes there.

· Прислівники сполучаються з дієсловами, визнав чаючи дію (стан):

We walked home slowly.

You speak too fast for me, I don't quite understand you.

· Прислівники ступеня можуть сполучатися з іншими прислівниками і прикметниками, вказуючи на ступінь якості:

I liked the film very much.

Are you quite ready?

You've come too late.

Прислівники how, why, where, when, виконуючи функцію обставини, є питальними або єднальними словами, а саме:

· питальними прислівниками в спеціальних запитаннях:

Where are you going to?

Why did you do it?

How are you getting on?

· єднальними прислівниками, коли вони вводять підрядні речення:

I don't know where he lives.

I want to know why you are late.

Saturday is when I'm least busy.

 

До самостійної роботи № 9

 

Перетворити прикметники у прислівники, використовуючи правила їх утворення:

Прикметник Прислівник
  good  
  careful  
  lucky  
  usual  
  terrible  
  angry  
  difficult  
  easy  
  happy  
  basic  

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 10

 

ЗМ Ділова іноземна мова

Тема. Влаштування на роботу. Анкета. Резюме. Інтерв'ю

Питання

1. Граматика. Прийменники в англійській мові

 

У ході повторення цієї теми увага акцентується на прийменниках. Студенти повинні законспектувати текст підручника, підготуватися до усного опитування за питаннями до самоконтролюта виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 311. Підготуватись до усного опитування за питаннямидо самоконтролю.

2.Виконати письмово вправи.

 

Питання до самоконтролю:

1.Дати визначення імені" прийменник".

2.Охарактеризувати групи, на які поділяються прийменники в англійській мові.

3.Розповісти про правила вживання прийменників.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з вправами те ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

До самостійної роботи № 10

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.