Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок слів в англійському реченні


Речення – це осмислене, граматично та інтонаційно оформлене сполучення слів або окреме слово, що виражає відносно закінчену думку.

Ми звикли говорити українською так, як нам заманеться. І, до речі, всі розуміють, що ми хочемо передати тим чи іншим висловлюванням. Наприклад, просте речення:

Вчора ввечері до мене приходили друзі.

Ми можемо почати це речення з будь-якого слова, поміняти місцями будь-який член речення, але сенс від цього не зміниться.

Друзі приходили до мене вчора ввечері.

До мене вчора увечері приходили друзі.

Увечері вчора друзі приходили до мене.

Варіантів може бути кілька, поки не закінчиться кількість слів у реченні. Як би не висловили свою думку з співрозмовником ідею ми повідомили. Постановка членів речення на різні місця може лише акцентувати увагу на одному факті, який для нас найбільш важливий. Наприклад, що в першому реченні друзі приходили саме вчора, а не два дні тому. У другому – що приходили друзі, а не приїжджали родичі. У третьому – що вони приходили саме до мене, а не до сусіда.

Однак у всіх цих реченнях зміст залишився незмінним. Ось таку свободу у використанні членів речення, до якої швидко звикаєш, ми і переносимо в англійську мову. А робити це категорично заборонено. Англійська мова в цьому плані дуже сувора. Вона не дозволяє змінювати підмет і присудок направо і наліво. Який би варіант українського речення ви не почули, в англійській він буде представлений певним порядком слів, який порушувати не можна, а саме:

Друзі приходили до мене вчора ввечері.

«Вчора ввечері» можна перемістити і в початок речення. Тобто перекладати слід тільки так і ніяк інакше. Лише таким чином ви прозвучить грамотно.

Який порядок слів в англійському реченні?

Ще раз повторю, в якому б вигляді не прозвучало речення по-українськи, яким би чином ви не хотіли б висловити свої думки, завжди дотримуйтеся ось цієї схеми порядку слів в англійському реченні:

Підмет

Присудок

Доповнення, а якщо їх декілька, спочатку йде непряме без прийменника, потім пряме, завершує непряме з прийменником.

Обставина, його ще можна розмістити перед підметом на початку речення.

Щоб наочніше уявити цю схему, скористаємося таким позначенням порядку слів в англійському реченні:

[Обставина] [Підмет] [Присудок] [Додаток] [Обставина]

Беремо наше українське речення і перекладаємо його згідно з цією схемою:

Вчораввечерідоменеприходилидрузі. – Last night my friends came to visit me / My friends came to visit me last night.

Дана схема стосується ствердного речення.

Якщо ми говоримо про порядок слів в англійському реченні, але питальному, то визначаємо для себе, що питальне слово завжди у нас буде розміщено на початку речення, а за ним буде допоміжне дієслово. Далі дивимося схему і знову працюємо, як зі ствердним реченням. Наприклад:

Скільки коштує ця куртка?

Зауважте, що підмет стоїть у кінці речення. Порядок слів в англійському реченні такого не допустить. Переводимо:

Howmuchdoesthisjacketcost?

Всіформальностідотримані.

Зпобудовоюреченняванглійськіймовівзагалінеповинновиникатипитань, якщозапам’ятатисхемупорядкуслівівмілонеюкористуватися.

До самостійної роботи № 19

 

Рut words in the correct order.

 

1. Він гнався за кривдником до самого будинку.

he / home / the / house / traitor / chased

2. Позаду неї пролунав слабкий шум.

behind / a / nose / was / before / there / slight / noise / her

3. Він розстебнув куртку.

he / opened / a / his / jacket

4. Він досить пізно з'явився додому.

night / that / home / got / late / he / pretty

5. Перед ним были бытовые кондиционеры.

were / air conditioners / him / before

6. Вонанасекундузавмерлавіднесподіванки.

a / moment / she / stood / surprised

7. У школі було жарко.

middling / was / it / warm / in / school / the

8. Я пригадаю тобі це.

you / lick / for / I'll / that

9. Вінзнав, кудидмевітер.

knew / wind / he / the / where / lay

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 20

 

ЗМ Професійна та практична підготовка

Тема. Способи прокладки газопроводів на території міст

Питання

1. Граматика. Головні члени речення. Підмет

У ході вивчення даної теми увага акцентується на головному члені речення – підметі, його місці в англійському реченні та на частинах мови, якими він може бути виражений. Студенти повинні законспектувати текст підручника, підготуватися до усного опитування за контрольними запитаннями та виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 5. Підготуватись до усного

опитування за контрольними питаннями.

2. Виконати письмово вправy.

 

Питання до самоконтролю:

1.Дати визначення поняття «підмет».

2.Розповісти про місце підмета у розповідному та питальному реченні в

анлійській мові.

3. Розповісти чим може бути виражений підмет в англійській мові.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з

вправами та ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

До самостійної роботи № 20

 

 

До самостійної роботи № 20

 

Translated into English and underline subject.

 

1. Я купив цей годиннику Москві. Він дуже хороший. 2. Ваш годинник поспішає. 3. Я не міг увійти до саду, тому що ворота були закриті. 4. Сані стоять біля воріт. 5. Експорт цього товару значно збільшився. 6. У цій статті ви знайде цифри експорту та імпорту Італії за останні 3 місяці. 7. Ця фірма займається експортом тютюну. 8. Фірма повідомила, що на експорт цього товару потрібна ліцензія.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 21

 

ЗМ Професійна та практична підготовка

Тема. Фахові терміни у певній професійній галузі

Питання

1. Граматика. Головні члени речення. Присудок

У ході вивчення даної теми увага акцентується на головному члені речення – присудку, його місці в англійському реченні.Студенти повинні законспектувати текст підручника, підготуватися до усного опитування за контрольними запитаннями та виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.

 

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 8. Підготуватись до усного

опитування за контрольними питаннями.

2. Виконати письмово вправy.

 

Питання до самоконтролю:

1.Дати визначення поняття «присудок».

2.Розповісти про місце присудка у розповідному та питальному реченні в

анлійській мові.

3. Розповісти про видиприсудків в англійській мові.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з

вправами та ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

 

До самостійної роботи № 21

 

Присудок (The Predicate)

 

Присудок — головний залежний член речення, який вказує на дію, стан, ознаку підмета і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? хто він такий? що він таке?

Нижче розглянемо типи присудка, який може бути у реченнях. Є чотири типи присудка:

Простий дієслівний присудок.

Модальний дієслівний присудок.

Фразовий дієслівний присудок.

Складений іменний присудок.

Простий дієслівний присудок (the Simple Verbal Predicate) виражається смисловим дієсловом в особовій формі, яка може бути простою або складною формою будь-якого часу, стану або способу.

I'm going to the library this morning. Shall I change your book for you?

Stop! Wait for me! I'm coming too.

Ann is not at home.— And where is she?

На відміну від української мови простий дієслівний присудок, виражений дієсловом to be, ніколи не опускається (так само як і дієслово-зв'язка to be):

Is Pete at home? — No, he is at school.

Петро дома? — Hi, він у школі.

Присудок, виражений дієсловом to have або to have got, на українську мову звичайно перекладається дієсловом є (був, було):

I have (have got) a nice bag.

У мене є гарненька сумочка.

Особливим різновидом простого дієслівного присудка є присудок, виражений зворотом there is (there are; there has been; there have been; there was, there were; there will be) — є, буде, був і т. п.

Слово there тут не є прислівником і самостійного значення не має. У реченні з присудком there is може вживатись, і прислівник there (там).

There were many people there. (Там було багато народу.)

Речення з присудком there is вживаються для вираження наявності (або відсутності) якогось предмета (явища) або особи, виражених підметом, якщо їх не виділяє той, хто говорить, з ряду їм подібних предметів (осіб), або якщо цей предмет чи особа ще невідомі співрозмовникові. Відповідно зчислювані іменники після присудка there is вживаються в однині з неозначеним артиклем, а у множині — з неозначеними займенниками some, many, few, a few і їх еквівалентами (a lot of, plenty of і т. п.), а також з числівниками або із заперечним займенником nо.

Незчислювані іменники після звороту there is вживаються без артикля або з неозначеними займенниками some, any, little, a little, much і їх еквівалентами (a great deal of і т. п.), а також із заперечним займенником по.

У стверджувальних реченнях з присудком there is підмет ставиться після присудка (детільніше читайте тут).

There is a good library at our school.

Про утворення питальних і заперечних речень цього типу дивіться тут і тут.

В українській мові речення з there is відповідають реченням, які починаються звичайно обставиною часу або місця і з присудком, вираженим дієсловами бути, перебувати, існувати, стояти, лежати і т. п. (Ці дієслова в українській мові часто пропускаються.)

There is a good park in our town. (У нашому місті є хороший парк.)

There are many beautiful flowers in our park.

(У нашому парку (росте) багато красивих квітів.)

There is a lamp on the table. (На столі стоїть лампа.)

Look, there's some milk in the jug.

There were a lot of people in the park yesterday.

До складу присудка з there можуть входити також і модальні

дієслова.

There can be no doubt about it.

There is to be a festival in our town next summer.

У рідких випадках (казках, розповідях) до складу присудка з there входять смислові дієслова:

There lived an old woman in the town who was very poor.

При такому типі присудка з there підмет також завжди стоїть за присудком.

Модальний дієслівний присудок (the Modal Verbal Predicate) складається з модального дієслова (can, may, must, should, need, ought, be, have, have got) в особовій формі і основи інфінітива або інфінітива з часткою to (після дієслів ought, be і have) смислового дієслова.

Другою частиною модального присудка може також бути сполучення інфінітива дієслова-зв'язки to be і предикатива.

Модальний присудок виражає відношення особи до дії або стану (можливість, необхідність, імовірність і т. п.)

Can you swim?

Не ought to be more polite.

It must be about ten o'clock now.

What are we to prepare for tomorrow?

Фразовий присудок (the Group Verb Predicate) складається з дієслова з ослабленим значенням в особовій формі (найчастіше з дієслів to have і to take) та іменника. Це сполучення утворює єдине смислове і граматичне ціле. Воно часто буває рівнозначне простому дієслівному присудку.

I have dinner. = I dine.

I have a rest. = I rest.

Фразовий присудок звичайно означає коротку (однократну) дію. Найбільш уживаними сполученнями цього типу є: to have dinner (breakfast, supper); to have a lesson (lessons); to have a-talk; to have a look; to have a cold; to have a good time; to have a rest; to have a bite; to have a drink; to have a smoke; to have a quarrel; to have (take) a walk; to take a bath; to take a seat; to take a tram (a bus і т. n.); to take care; to pay a visit; to pay attention; to catch cold.

Let's have a swim.

Did you have a talk with him?

Let's have a rest.

I'm very hungry. I must have a bite.

We had a very good time on Sunday.

Складений іменний присудок (the Compound Nominal Predicate) складається з дієслова-зв'язки to be в особовій формі і предикатива (іменної частини), вираженого звичайно іменником або прикметником. Предикатив означає якусь ознаку підмета, а дієслово-зв'язка з'єднує підмет і предикатив і виражає особу, число, час і стан.

John is my friend.

You are very kind, thank you.

I'm unwell today.

На відміну від української мови дієслово-зв'язку to be в англійській мові не пропускають. Порівняйте:

Our town is very beautiful. (Наше місто дуже красиве.)

I am a pupil of the seventh form. (Я — учень сьомого класу.)

Are you ready? (Ти готовий?)

Крім дієслова to be, як дієслово-зв'язка можуть вживатися також такі дієслова:

дієслова to seem, to look, to appear, із значенням здаватися, виглядати і дієслово to feel — почувати:

You look tired. (Ти виглядаєш втомленим.)

She seemed very excited. (Вона здавалася дуже схвильованою.

Не feels fine. (Він почуває себе добре.)

дієслова to get, to become, to turn із значенням ставати:

It's getting dark. (Стає темно. Темніє.)

My brother will become an engineer.

She turned pale. (Вона зблідла.)

дієслова to remain, to keep, to continue із значенням залишатися, продовжувати:

Keep quiet, please.

Everybody remained silent.

Предикатив (іменна частина присудка) може бути виражений такими словами і групами слів:

іменником у загальному (рідко — присвійному) відмінку без прийменника або з прийменником:

This is my sister Ann. She is a student.

Is it your book? No, it's not mine, it's Mary's. She is in good health.

прикметником або дієприкметником:

Snow is white.

When will you be free today?

This chair is broken.

займенником-іменником у загальному або називному відмінку або присвійним займенником в абсолютній формі; особовий займенник І в функції предикатива звичайно вживається в об'єктному відмінку:

It's me.

That's something!

Whose book is this? — It's mine.

кількісним або порядковим числівником:

We were only two.

I was the first to come.

Jack is fourteen today.

інфінітивом або інфінітивним зворотом:

Our plan was to start at once.

герундієм:

My hobby is collecting postage stamps.

 

До самостійної роботи № 21

 

Put the verbs in the correct form.

 

The house and the garage (was, were) destroyed by the fire.

Either the manager or his assistants (is, are) always in the office.

Either you or Peter (has, have) lost my knife.

Everybody (knows, know) about it.

Neither of these plans (satisfies, satisfy) us.

Give these tickets to all who (wants, want) to go to the concert.

The quality of these recordings (is, are) not very good.

Advertisements on television (is, are) becoming more competitive.

The use of credit cards in place of cash (have, has) increased rapidly.

The crowd (was, were) wild with excitement.

A pair of pants (is, are) in the drawer.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 22

 

ЗМ Професійна та практична підготовка

Тема. Призначення газонаповнювальної станції

Питання

1. Граматика. Другорядні члени речення. Додаток

У ході вивчення даної теми студентам необхідно законспектувати матеріал, а також виконати вправи для закріплення теоретичного матеріалу. Основна мета методичних вказівок - поглиблене вивчання представленої граматичної теми, формування навичок побудови фрази й створення, таким чином, необхідної граматичної бази для забезпечення граматичної правильності мовлення студентів.

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 16. Підготуватись до усного

опитування за контрольними питаннями.

2. Виконати письмово вправy.

 

Питання до самоконтролю:

1.Дати визначення поняття «додаток».

2. Розповісти про види додатків в англійській мові.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з

вправами та ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

До самостійної роботи № 22

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.