Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прийменник


Прийменник — це службове слово, яке виражає різні відношення іменників або його еквівалентів (займенників-іменників, герундія) до інших слів у реченні (іменників, прикметників, дієслів).

Прийменники можуть виражати конкретні відношення простору і часу: onthetable — на столі, atsixo'clock — о 6-й годині. Вони можуть також мати різні абстрактні значення: причини, мети, змісту і т. п. Англійські прийменники можуть виражати абстрактні відношення, які в інших мовах, наприклад, в українській, виражаються за допомогою відмінків (відмінкові відношення): thepriceoftheticket — ціна квитка (родовий відмінок); towritewithapen — писати ручкою (орудний відмінок).

Багато прийменників в англійській мові багатозначні і можуть виражати як конкретні, так і абстрактні значення, наприклад:

The book is on the shelf (місце).

I'll come on Sunday (час).

I'm going to make a report on English literature (зміст).

За формою прийменники поділяються на такі групи:

· простіабопервинні: at, in, by, for, with, to таін.

· похіднііскладні: before, behind, across, outside, inside, upon, during, considering, regarding таін.

· складені: because of, instead of, out of, according to, in front of, from behind таін.

Прийменники можуть збігатися за формою з прислівниками, відокремленими суфіксами і сполучниками.

Прийменники завжди вживаються в реченні у сполученні з іменниками, займенниками-іменниками, прикметниками або герундієм, утворюючи різні члени речення: означення, обставину, прийменниковий додаток.

Wait for me at the bus-stop!

(for me — прийменниковийдодаток; at the bus-stop — обставинамісця)

Для англійської мови характерні такі два випадки вживання прийменників:

· Прийменник і наступне за ним слово утворюють прийменниковий зворот, який виконує функцію означення або обставини. Вибір прийменника в таких зворотах залежить від змісту.

This is a story about the discovery of America.

Put the book on the shelf.

· Прийменник і наступне за ним слово утворюють прийменниковий додаток. Вживання прийменників залежить від дієслова або прикметника.

Thank you for coming (to thank for).

It depends on you (to depend on).

What are you laughing at? (to laugh at).

Ann is very good at arithmetic (to be good ai).

Прийменники в реченні, як правило, не мають наголосу і ставляться звичайно перед іменником або його еквівалентом, до якого вони відносяться, причому означення і артиклі стоять між прийменником та іменником.

На відміну від української мови, прийменники в англійській мові можуть стояти також і після слова, до якого вони відносяться, або в кінці речення:

· у запитаннях, які починаються словами which, what, who(m), коли прийменник відноситься до одного з цих слів або до слова, означенням якого воно є; прийменник може в цьому випадку стояти і перед питальним займенником, але цей стан не властивий розмовній мові:

What street do you live in? (In what street do you live?)

Who is she talking to?

What are they laughing at?

What town do you come from?

· у підрядних реченнях, зокрема в деяких типах безсполучникових підрядних:

This is the book I was telling you about.

What's the music you are listening to?

I don't understand what you are talking about.

Таке вживання прийменників характерне для розмовної мови.

· після означення, вираженого інфінітивом:

There's some paper for you to write on.

I've got many things to see to.

· у реченні з дієсловом-присудком у пасивному стані:

The teacher has been sent for.

This film is very much spoken about.

You'll be laughed at if you behave in such a way.

 

До самостійної роботи № 10

Поставити on, in / into:

1. Where is the book? - - It is... the table. 2. Where is the tea? — It is... the cup. 3. Put the plates... the table. 4. Put the book... the bag. 5. There is a beautiful picture... the wall.

Перекласти на англійську мову:

В четыре часа, в половине шестого, без чет­верти три, на закате, в четверть пятого, в полночь, в пять минут шестого, без десяти два, полдень, на восходе солнца, в двадцать пять третьего.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.