Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Утворення ступенів порівняння прикметників


Форма звичайного ступеня прикметника не має якогось спеціального закінчення: wide, pleasant, difficult.

Форми вищого і найвищого ступенів можуть бути простими (вони утворюються за допомогою закінчень) і складними (вони утворюються за допомогою службових слів).Обидва ці способи утворення ступенів порівняння використовуються і в українській мові.

сильний — сильніший — найсильніший

сильний — більш сильний — самий сильний

Прості форми вищого і найвищого ступенів утворюються додаванням закінчень –еr (для вищого ступеня) і -est [ist] (для найвищого ступеня) до форми звичайного ступеня прикметника. Перед прикметниками у найвищому ступені стоїть означений артикль.

Звичайний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
cold simple young colder simpler younger (the) coldest (the) simplest (the) youngest

При утворенні простих форм вищого і найвищого ступенів слід додержувати таких правил:

1) Односкладові прикметники, які закінчуються на одну приголосну з попереднім коротким голосним звуком, подвоюють у написанні кінцеву приголосну у вищому і найвищому ступенях:

big— bi gg er—(the) bi gg est

hot —ho tt er—(the) ho tt est

У всіх інших випадках подвоєння не відбувається:

sweet—sweeter—(the) sweetest

cool—cooler—(the) coolest

2) Прикметники, які закінчуються на букву у з попередньою приголосною, у вищому і найвищому ступенях змінюють у на і:

eas y —eas i er—(the) easiest

happ y —happ i er—(the) happ i est

Якщо кінцевій букві у передує голосна, то цієї зміни не відбувається:

gay—gayer—(the) gayest

3) Прикметники, які закінчуються у звичайному ступені на німе е, опускають його у вищому і найвищому ступенях:

large—larg er —(the) larg est

white—whit er —(the) whit est

Прості форми вищого і найвищого ступенів мають такі прикметники:

1) усі односкладові прикметники;

2) двоскладові прикметники, які закінчуються на -у, -er, -le, -ow:

happy—happier—(the) happiest

clever—cleverer—(the) cleverest

Складніформивищогоінайвищогоступенівутворюютьсядодаваннямслужбовихслів more і (the) most дозвичайногоступеняприкметника.

Звичайний ступінь Виший ступінь Найвищий ступінь
useful beautiful more useful more beautiful (the) most useful (the) most beautiful

Складні форми вищого і найвищого ступенів утворюють такі прикметники:

1) усі багатоскладові (ті, що мають більш як два склади) прикметники:

beautiful—more beautiful—(the most) beautiful

2) двоскладові прикметники, які не закінчуються на , - er, - le, - ow і мають наголос на першому складі:

careless—more careless—(the) most careless

useful—more useful—(the) most useful

Усі інші двоскладові прикметники можуть утворювати складні форми поряд з простими.

3) усі прикметники, які збігаються за формою з дієприкметником теперішнього або минулого часу (тобто закінчуються на - ing та - ed):

loving—more loving — (the) most loving

pleased—more pleased—(the) most pleased

Деякі прикметники утворюють вищий і найвищий ступені порівняння не за загальними правилами, наприклад:

Звичайний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
good better (the) best
хороший кращий найкращий
bad worse (the) worst
поганий гірший найгірший.
little less (the) least
маленький менший найменший

 

Деякі прислівники мають по дві форми вищого і найвищого ступенів, які різні за своїм значенням.

 

Звичайний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
old — старий 1) older — більш старий, старіший; старший (за...) 2) elder — старший (у сім'ї) 1) the oldest — самий старий, старший, найстаріший 2) (the) eldest — самий старший у сім'ї
late — пізній 1) later — більш пізній 2) latter - останній з двох (по порядку) 1) (the) latest — самий пізній, останній (за часом) 2) (the) last — самий останній (по порядку); минулий
Far — далекий, дальній 1) farther — більш дальній (далекий) (про відстань) 2) further (а) більш дальній (далекий) (про відстань); (б) дальший, наступний (по порядку) 1) (the) farthest — самий дальній (далекий) 2) (the) furthest — самий далекий
near — близький nearer — більш близький 1) (the) nearest — самий близький, найближчий 2) (the) next—наступний (по порядку); майбутній

 

Форми older, oldest вживаються, як правило, стосовно осіб, які не є членами однієї сім'ї, або стосовно неживих предметів.

I am not older than you.

Tom is the oldest boy in our form.

Форми elder, (the) eldest вживаються стосовно членів однієї сім'ї. Але при наявності слова than (порівняння) вживається форма older, а не elder.

Her elder sister is called Mary.

My elder brother lives in Kyiv.

Але:

Jane is two years older than her sister.

Форми later, (the) latest вживаються стосовно часу:

Here is the latest news.

Later events showed that he was right.

Форми latter, (the) last означають порядок послідовності.

John and Nick like winter sports. The former is fond of skating, and the latter prefers skiing.

I saw him onthe last day of my holiday.

 

До самостійної роботи №3

 

Розкрити дужки та поставити прикметник у відповідну форму:

1. Modern London is (big) than London of the past centuries.

2. London is one of the (large) seaports in Europe.

3. You can find (fine) theatres, cinemas and (good) concert halls and shops in the West End.

4. In a few years Moscow will be one of the (beautiful) cities of the world.

5. What is (big) city in the world?

6. The fight for peace is (important) thing now.

7. He tried to go (far) but he could not as he was very tired.

8. The Nile is (long) river in Africa.

9. Which is (poor) part of London?

10. Pete is the (good) football player in our group.

Утворити 3 ступені порівняння:

Popular, extensive, prospective, real, complex, natural, common, unique, rare

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 4

 

ЗМ Загальномовний цикл

Тема. Формування уряду Великобританії. Інститути влади

 

Питання

1. Граматика. Числівник в англійській мові

При повторенні даної теми студенти повинні законспектувати текст підручника, підготуватися до усного опитування за питаннями до самоконтролюта виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.

 

Завдання:

1. Опрацювати текст підручника [1], с.60та дати письмові відповіді на питання до самоконтролю.

2. Виконати письмово вправу.

Питання до самоконтролю:

1. Дати визначення імені" числівник".

2. Охарактеризувати види числівників. Навести приклади.

3. Назвати особливості утворення порядкових числівників. Навести приклади.

4. Розповісти про оформлення дат на письмі.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з вправами те ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

До самостійної роботи №4

 

Числівник (TheNumeral)

Числівник – частина мови, що позначає кількість предметів (кількісні числівники), а також порядок предметів при лічбі (порядкові числівники).

Кількіснічислівники

0 – zero, o [ou], naught, 1 – one, 2 – two, 3 – three, 4 – four, 5 – five, 6 – six, 7 – seven, 8 – eight, 9 – nine, 10 – ten, 11 – eleven, 12 – twelve, 13 – thirteen, 14 – fourteen, 15 – fifteen, 16 – sixteen, 17 – seventeen, 18 – eighteen, 19 – nineteen, 20 – twenty, 30 – thirty, 40 – forty, 50 – fifty, 60 – sixty, 70 – seventy, 80 – eighty, 90 – ninety, 100 – a / one hundred, 200 – two hundred, 300 – three hundred, … 1, 000 – a / one thousand; 8, 000 – eight thousand; 200, 000 – two hundred thousand; … 1, 000, 000 – a / one million; 6, 000, 000 – six million;

121 – one hundred and twenty one (books);

7, 006 – seven thousand and six.

 

Порядковічислівники

first – перший, second – другий, third – третій,
далі порядкові числівники утворюються від кількісних шляхом додавання суфікса – th.
fourth – четвертий, fifth – п’ятий, sixth – шостий, seventh – сьомий, eighth – восьмий, ninth – дев’ятий, tenth – десятий.

Закінчення -у при утворенні порядкового числівника від кількісного змінюється на – i та додається суфікс – eth.

twenty – twentieth – двадцятий
forty – fortieth – сороковий

 

Дроби

1 / 2 – a half, 1 / 3 – a / one third,? – three quarters, 2 / 9 – two ninths,

0.25 – zero / nought point two five, 2.456 – two point four five six, 7.089 – seven point o [ou] eight nine, 7 – point seven.

 

До самостійної роботи №4

 

Написати числівники словами:

5 – the 5th; 3 – the 3rd; 1 – the 1st; 8 – the 8th; 18 – the 18th; 2 – the 2nd; 102; 117; 313; 99; 55; 504; 1938; 1965; 8678; 1/5; 1/25; 2/5; 3/8; 5/6

 

 

Перекласти на англійську:


1. 245; 533; 816.


2. 3, 562; 7, 324.

 

3. Сто книг; сотня страниц; сотни людей.


4. Тысяча машин; тысячи людей; миллион книг.


5. 2+3=5; 7-4=3; 3х5=15; 10: 2=5.


6. 1 Января; 8 Марта.

 

7. Глава 5; автобус 6.


8. 3.45; 8.09.

 

9. 2/3; 4/5.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 5

 

ЗМ Загальномовний цикл

Тема. Відносини Великобританії з Україною

 

Питання

1. Граматика. Займенник в англійській мові. Особові, присвійні, зворотні займенники

 

При повторенні даної теми студенти повинні законспектувати текст підручника, підготуватися до усного опитування за контрольними запитаннями та виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.Після повторення теми студенти повинні знати займенники англійської мови та їх застосування у реченні.

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1]с. 67, 68, 70, 72. Підготуватись до усного опитування за питаннямидо самоконтролю.

2. Виконати письмово вправу.

 

Питання до самоконтролю:

1. Розповісти про займенник в англійській мові.

2. Охарактеризувати види займенників. Навести приклади.

3. Розказати про місце займенника в реченні.

 

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з вправами те ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

До самостійної роботи №5

 

ЗАЙМЕННИК (THE PRONOUN)

 

Займенник — частина мови, що лише вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх. В англійській мові займенники поділяються на: особові, присвійні, зворотні, вказівні, неозначені, питальні.

 

§ 1. Особовізайменники (The personal Pronouns)

1. Особові займенники мають два відмінки: називний і об'єктний.

Число Особа Називний відмінок Об'єктний відмінок
Однина 1-а I- я me - мене, мені
2-а you - ти you - тебе, тобі
3-а he - він she - вона it - воно (він, вона) him - його, йому her - її, їй it - його, йому, її, їй
Множина 1-а we - ми us - нас, нам
2-а you - ви you - вас, вам
3-а they - вони them - їх, їм

I am speaking to him. Ярозмовляюзним.

Не is speaking to me. Вінрозмовляєзімною.

You see them. Вибачитеїх.

They see you. Вони бачать вас.

2. Особові займенники в називному відмінку виконують функцію підмета:

I (he, she, we, you, they) went to school.

3. Особові займенники в об'єктному відмінку виконують функцію додатка. Після прийменників особові займенники вживаються лише у формі об'єктного відмінка. На українську мову об'єктний відмінок перекладається різними непрямими відмінками з прийменниками і без них.

Не gave me a red pen. Він дав мені червону ручку.

Не showed the book to her. Він показав їй книжку.

4. Займенник it замінює іменники — назви неістот, тварин, а також іменник baby немовля. На українську мову особовий займенник it залежно від роду відповідного іменника перекладається словами він, вона, воно:

The pencil is on the table. It is red. Олівець на столі. Він червоний.
The bag is under the table. It is black. Сумка під столом. Вона чорна.
The window is small. It is open. Вікно маленьке. Воно відчинене.
The dog is eating. It is hungry. Собака їсть. Він голодний.

 

§ 2. Присвійнізайменники (The Possessive Pronouns)

1. Присвійні займенники мають дві форми: відносну, яка вживається лише як означення до іменника та абсолютну, яка вживається самостійно, тобто без іменника.

Особові займенники Присвійні займенники Приклад присвійних займенників
відносна форма абсолютна форма
I my mine мій, моя, моє, мої
he his his його
she her hers її
it its its його, її
we our ours наш, наша, наше, наші
you your yours ваш. ваша, ваше, ваші твій, твоя, твоє, твої
they their theirs їхній, їхня, їхнє, їхні

 

This is my address. Give me yours. Це моя адреса. Дайте мені Вашу.
— Whose hook is this? — It is my hook. It isn't his. Чия це книжка? Це моя книжка. Це не його.
Take my pen and give me hers. Візьми мою ручку і дай мені її.

2. В англійській мові немає такого присвійного займенника, що відповідав би українському займеннику свій. Останній перекладається на англійську мову різними присвійними займенниками залежно від особи, якої він стосується:

Я загубив свій олівець. I lost my pencil.
Ти загубив свій олівець. You lost your pencil.
Вона пише своїм олівцем. She writes with her pencil.
Ми дали їм свої книги. We gave them our books.

 

§ 3. Зворотні займенники (The Reflexive Pronouns)

1. Від присвійних займенників my, our, your тощо шляхом додавання закінчень -self (в однині) і -selves (у множині) утворюються зворотні займенники myself, ourselves, yourselves тощо, які часто відповідають українським себе в різних відмінках, сам або зворотним дієсловам з часткою -ся(-сь):

Однина Множина
myself— себе, сам yourself— себе, сам(а) ourselves— себе, самі yourselves— себе, самі
himself — себе, сам herself — себе, сама itself— себе, сам, сама, само themselves— себе, самі

We have done it (by) ourselves. — Ми самі це зробили.

I bought myself a new coat. — Я купив собі нове пальто.

They themselves translated this text. — Вони самі переклали цей текст.

2. Такі дієслова, як wash, shave, bathe, dress, hurry, feel, hide вживаються без зворотних займенників.

Не got up at 7 a.m., washed, shaved, dressed and went to the country. — Він прокинувся о сьомій годині ранку, умився, поголився, вдягнувся та поїхав за місто.

The child hides behind the bushes and trees in the garden. — Дитина ховається поза кущами та деревами у садку.

 

 

До самостійної роботи №5

 

 

Заповнити пропуски потрібними займенниками:


1. Once upon a time there was a girl called Little Red Riding Hood. Together with _______ mum, __________lived in a big forest.

2. One fine day, Little Red Riding Hood's mother said,

3. " ________- grandma is ill. Please go and take this cake and a bottle of wine to ___________. Grandma's house is not too far from ____________ house, but always go straight and don't stop! "

5. So, Little Red Riding Hood took basket and went to Grandma's house.

6. In the forest ____________ met the big bad wolf.

7. Little Red Riding Hood greeted _________ and the wolf asked ___________:

8. " Where are _________ going, Little Red Riding Hood? "

9. " To _________ grandma's house." answered Little Red Riding Hood.

10. " Can you tell _________ where ____________ grandma lives? "

11. " ___________lives in a little cottage at the edge of the forest."

12. " Why don't _________ pick some nice flowers for __________? " asked the wolf.

13. " That's a good idea." said Little Red Riding Hood and began looking forflowers. Meanwhile, the wolf was going to grandma's house.

14. The house was quite small but nice and ________ roof was made out of straw.

15. The wolf went inside and swallowed poor old Grandma. After that ___________ put Grandma's clothes on and lay down in _________ bed.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 6

 

ЗМ Загальномовний цикл

Тема. Культура, звичаї та релігія Великобританії

 

Питання

1. Граматика. Вказівні, питальні, відносні займенники в англійській мові

 

У ході повторення цієї теми увага акцентується на вказівних, питальних та відносних займенниках. Студенти повинні законспектувати текст підручника, підготуватися до усного опитування за питаннями до самоконтролюта виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.

 

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 75, 79, 82. Підготуватись до усного опитування за питаннямидо самоконтролю.

2. Виконати письмово вправи.

 

 

Питання до самоконтролю:

1. Назвати види займенників. Навести приклади.

2. Розказати про утворення вказівних, питальних, відносних займенників в англійській мові.

 

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з вправами те ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

До самостійної роботи №6

 

Вказівні займенники (TheDemonstrativePronouns)

 

Однина Множина
this— цей, ця, це these— ці
that— той, та, те those— ті

This umbrella is mine. — Ця парасолька моя.

That umbrella is hers. — Та парасолька її.

These are my dictionaries. — Це мої словники.

Those are his magazines. — To його журнали.

 

 

Питальні займенники (TheInterrogativePronouns)

 

1. До питальних займенників відносяться займенники who? (хто?), whom? (кого, кому?), whose? (чий, чия, чиє, чиї?), what? (що, який, яке, яка, які? \which? (котрий, котра, котре, котрі?).

2. Коли who або what є підметами, дієслово після who або what вживається у однині.

Who is going to see the new film? — Хто буде дивитися новий фільм?

What interests you most of all? — Що вас найбільше цікавить?

Which of you speaks English? — Хто з вас розмовляє англійською?

Whom do you translate this article for? — Для кого ви перекладаєте цю статтю?

Whose children did you see yesterday? — Чиїх дітей Ви бачили вчора?

What English books do you read at home? — Які англійські книги Ви читаєте вдома?

Which pencils will you take now? — Котрі олівці Ви візьмете зараз?

 

Відносні займенники (The Relative Pronouns)

1. До відносних або єднальних займенників належать такі займенники: who, whom (хто, котрий); whose (чий, котрий), which (котрий, який); that(котрий), what (що). Вони вживаються для з'єднання підрядних речень з головними і можуть виконувати у підрядному реченні різні функції.

Who has done it is unknown. — Хто це зробив, невідомо.

That is not what I want. — Це не те, що я хочу.

2. Who, whom, whose використовуються відносно осіб; which, what — відносно неживих предметів.

The man who is sitting next to me is my teacher. — Чоловік, який сидить поруч зі мною, мій вчитель.

The books, which are on the table, must be read. — Книжки, які лежать на столі, повинні бути прочитані.

3. That використовується як з живими, так і з неживими предметами.

The article that (which) I have translated isn't difficult. — Стаття, яку я вже переклав, не важка.

The doctor that (whom) I saw yesterday is a good specialist. — Лікар, у якого я був учора, гарний спеціаліст.

 

До самостійної роботи №6

 

Перекласти речення на англійську мову, використовуючи потрібні займенники:

1. Те книги на той полке не мои.

2. Дайте мне это яблоко, то яблоко очень большое.

3. Эти компьютерные игры наши, а те - их.

4. Извините меня, этот стул свободен?

5. Эти тарелки грязные, возьми те тарелки.

 

Поставити питання к підкресленим словам:

1. This is my wife’s bag.

2. Her pen is black.

3. My sister is from Moscow.

4. This telegram is from my brother.

5. His favorite sport is football.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 7

 

ЗМ Загальномовний цикл

Тема. Їжа в Британії. Британська кухня

 

Питання

1. Граматика. Займенники ‟ some‟, ‟ any‟, ‟ much‟, ‟ many‟ в англійській мові

 

При повторенні даної теми студенти повинні законспектувати текст підручника, підготуватися до усного опитування за питаннями до самоконтролюта виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу.

 

Завдання:

1. Законспектувати текст підручника [1], с. 89, 94. Підготуватись до усного опитування за питаннямидо самоконтролю.

2. Виконати письмово вправу.

Питання до самоконтролю:

 

1. Показати різницю між займенниками ‟ some‟, ‟ any‟.

2. Показати різницю між займенниками‟ much‟, ‟ many‟.

 

Література

1. Качалова К.Н., Ізраілевич Є.Є. Практична граматика англійської мови з вправами те ключами. – ЗАТ «Видавничий будинок «Успіх»», 2002. – 716 с.

 

 

До самостійної роботи №7

   

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.