Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зерттелген материалды баяндау.


Курстық жұ мыстың мақ саты – таң далғ ан тақ ырып бойынша ә дебиеттерге шолу жасау, мә селенің қ азіргі кү йін, қ ысқ аша тарихын баяндау, қ орытындылар жасау жә не оларды дә лелдеу. Шолуда тақ ырып бойынша тү рлі авторлардың тұ рғ ылары талданып, салыстырмалы бағ а беріледі.

Жинақ талғ ан материалды жалпылау оны жү йелеуді жә не жіктеуді қ ажет етеді. Бұ л жұ мысты орындауда уақ ытты ү немдеуге парақ тың бір жағ ына жазылғ ан жазба кө мектеседі. Бұ л жазба формасы материалмен жең іл жұ мыстануғ а мү мкіндік береді, яғ ни оны қ июғ а, жапсыруғ а, орнын ауыстыруғ а болады.

Шолу кезінде бірінен соң бірін кітаптар мен мақ алалардан алынғ ан барлық материалды баяндаудың қ ажеті жоқ. Сұ рақ тың мә нін ашатындай, курстық жұ мысының жоспарына, мақ сат-міндеттеріне сә йкес негізгі қ ағ идалар мен басты идеяларды анық тайтындай болу керек. Осылайша, шолудың сипаты хронологиялық емес, тү рлі ә дебиеттерді пайдалана отырып, проблемдік сипатқ а иеленуі тиіс. Курстық жұ мыстың тілі қ арапайым ә деби тілмен, жалпығ а тү сінікті терминдерді қ олданумен терең жә не анық баяндалуы тиіс. Бір сө здің қ айталану жиілігі 50-100 сө з интервалында болғ аны жө н. Курстық жұ мыстың мазмұ ны - ә дебиеттерді зерттеу негізінде ө зіндік тү сіну жә не мә селені ұ ғ ыну болып табылады. Авторғ а жә не оның жұ мысына сілтеме жасау ө те маң ызды. Қ ажет кезінде бұ ндай сілтеме оқ ырманғ а сол ә дебиетке тікелей жү гініп, нақ тылауғ а мү мкіндік береді.

Мә тінде авторлық пікірлергі сілтеме жасауда мына етістіктерді қ олдануғ а болады:

Автор:

- талдайды;

- қ арсы пікір білдіреді;

- кө зқ арасын айтады;

- толық тырады;

- дә лелдейді;

- мү мкін деп жібереді;

- сұ рақ қ ояды;

- баяндайды;

- сенім білдіреді;

- табады;

- бастайды;

- кө зқ араспен келіспейді;

- келіспейді;

- айқ ындайды;

- талқ ылайды;

- тү сіндіреді;

- қ олдайды;

- жауап береді;

- белгілейді;

- қ орғ айды;

- анық тайды;

- мазмұ ндайды;

- жазады;

- қ айталайды;

- мү мкіндік береді;

- болжайды;

- ойлайды;

- тү сінеді;

- ұ сынады;

- кө рсетеді;

- таниды;

- кө зқ арасты қ абылдайды;

- қ орытынды жасайды;

- сұ рақ ты талқ ылайды;

- сұ рақ ты қ арастырады;

- қ осылады;

- шешеді;

- тү сіндіреді;

- ұ сынады;

- мә селені шешеді;

- келіседі;

- кү мә нданады;

- айтады;

- сұ райды;

- сілтеме жасайды;

- есептейді;

- кө рсетеді;

- еске салады;

- сендіреді;

- нақ тылайды;

- дә лелдейді.

Цитата алынғ аннан кейін оның кө зін кө рсетуді ұ мытпаң ыз.

 

2. Зерттеу ә дістері жә не оларды таң дап алу.

Зерттеу ә дістерін таң дау зерттеу тақ ырыбына, проблемасына, гипотезасына, мақ сатына тә уелді.

Зерттеу объектісіне, пә ніне, міндеттеріне, жинақ талғ ан материалғ а сә йкес ә дістер таң дағ ан жө н. Олар қ азіргі ғ ылыми зерттеудің талартарын орындауы тиіс: перспективті болуы, яғ ни сенімді нә тиже беруі; зерттеудің логикасына сә йкес болуы; оқ ушы тұ лғ асын жан-жақ ты жә не ү йлесімді дамытуғ а бағ ытталуы; ә дістердің ө зара байланысы.

 

Дә ріс 25. Курстық жұ мыстың тә жірибелік бө лімін ө ткізу ә дістемесі.

1. Зерттеудің 2-ші кезең і (немесе тә жірибелік бө лім).

2. Курстық жұ мыстың безендірілуі

1. Зерттеудің 2-ші кезең і (немесе тә жірибелік бө лім).

Бұ л кезең де анық таушы эксперимент (тексеру), қ алыптастырушы эксперимент (қ ұ рылымдық, ө згерту) жә не бақ ылау эксперименттерін біріктіретін тә жірибе жұ мысының қ ұ рылымы анық талады.

Анық таушы эксперимент - зерттеудің басында ө ткізіледі жә неоның міндеті зерттелетін қ ұ былыстың практикадағ ы жағ дайын анық тау. Қ олданылатын ә дістер: бақ ылау, ә ң гіме, анкета, оқ ушылар жұ мысын, сабақ конгспектілерін зерттеу жә не т.б.

Қ алыптастырушы эксперимент – эксперименттің келесі кезең і. Міндеті – жаң а шарттарды орындай отырып, осы шарттардың тә рбие мен оқ ытудың тиімділігіне қ аншалық ты ә сер ететіндігін зерттей отырып, ұ сынылғ ан гипотезаны тексеру. Бұ л кезең дегі ө те маң ызды нә рсе – тә жірибе жұ мысының барысы мен нә тижесін жазып алу ә дістемесі, алнығ ан мә ліметтерді талдау ә дістемесі, мә ліметтерді статистикалық ө ң деу, кесте қ ұ ру жә не т.б.

Бақ ылау эксперименті ө ткізілген жұ мыстың нә тижесін (гипотезаның дұ рыстығ ы немесе қ ателігі) нақ тылауғ а мү мкіндік береді.

Курстық жұ мыстың практикалық бө ліміне енеді:

- ә діс-тә сілдерді жасау: анкета, сұ рақ тар тізімі жә не т.б.;

- сабақ тар мен тә рбие шараларын даярлау;

- жаттығ улар, тренингтерді іріктеу жә не т.б.

Эксперимент жұ мысы аяқ талғ аннан кейін оны ө ң деу керек: сабақ, тә рбие шарасын, жаттығ улардың ө ткізілуін баяндау, қ ателіктерді кө рсету, қ орытындылар жасау.

 

2. 3 кезең – курстық жұ мыстың безендірілуі

Курстық жұ мыстың безендірілуі жұ мыстың жоспарына сә йкес тарауларды топтастырудан басталады (2 қ осымшаны қ араң ыз). Ә рбір тарауларды мұ қ ият оқ ып шығ ып, оларғ а қ орытынды жазу керек. Содан кейін жапы жұ мыстың теориялық жә не практикалық зерттеулер бойынша қ орытынды жазылады. Сонан соң жұ мысқ а кіріспе жазылады.

Кіріспе - ғ ылыми-зерттеу жұ мысының алғ ышарт бө лімі. Автор оқ ырманды қ ызық тыратындай сө зі бастап, зерттеудің практикалық мә нділігін кө рсетіп, эксперименттің базасын, зерттеудің ә дістерін, қ орғ ауғ а ұ сынылатын қ ағ идаларды, объектісін, пә нін, гипотезасын, зерттеудің мақ сат-міндеттерін тартымды баяндайды.

Курстық жұ мыстың қ ұ рылымдық бө лімі – библиография, немесе ә дебиеттер тізімі. Бұ л алфавиттік рет бойынша орналастырылғ ан кітаптар мен мақ алалар тізімі (3 қ осымшаны қ араң ыз).

Курстық жұ мыс иллюстрацияларғ а, қ осымшаларғ а ие болуы мү мкін. Олардың ә рбіреуі араб сандарымен нө мірленеді жә не тақ ырыбы болады. Қ осымшалар араб сандарымен нө мірленеді, олар жұ мыста келтірілу реті бой»ынша орналастырылады.

Мазмұ ны жұ мысты топтастырғ аннан кейін қ ұ рылады (қ осымшаны қ араң ыз). Содан кейін титулдық бет жазылады (қ осымшаны қ араң ыз). Талаптары:

- авторлық мә тін компьютерде 14 кеглімен, Times New Roman шрифтімен, 1, 5 интервалмен А4 форматты бетті терілуі тиіс;

- терілген мә тіннің кө лемі: жоғ арғ ы – 20 мм, оң – 10 мм, сол – 20 мм кем емес, тө менгі – 20 мм болуы тиіс;

- мә тін беттері 3 –ші «Кіріспе» бетінен бастап араб сандарымен нө мірленеді. Титулдық бет жә не мазмұ ны жалпы беттер саны енеді, бірақ нө мірленбейді;

- бас ә ріптермен жазылады: МАЗМҰ НЫ-ЖОСПАРЫ, ТАРАУЛАР АТАУЫ;

- ә дебиеттер тізімі алфавит бойынша жазылады;

- курстық жұ мыс тігілген болуы тиіс.

 

Дә ріс 26. Курстық жұ мысты қ орғ ау тә ртібі.

  1. Курстық жұ мысты қ орғ ау
  2. Курстық жұ мысқ а жетекшілік ету.
  3. Курстық жұ мыстың қ ұ рылымы

1. Курстық жұ мысты қ орғ ау. Курстық жұ мыс кафедра отырыстарында, базалық оқ у орындарында (балабақ ша, мектеп, УПК), кіші курстағ ы студенттер алдында қ орғ алуы мү мкін.

Қ орғ ауда студент 7-10 минутө а созылатын қ ысқ аша баяндама жасайды, онда курстық жұ мыстың тақ ырыбын таң дау мотиві, оның ө зектілігі, зерттеудің объектісі мен пә ні, зерттеудің мақ сат-міндеттері, курстық жұ мыстың ақ парат кө здері айтылып, практикалық бө лімге, зерттеу ә дістеріне жә не алынғ ан нә тижелерге кең ірек тоқ талып, кө рнекіліктерді демонстрациялайды.

 

2. Курстық жұ мысқ а жетекшілік ету.

Курстық жұ мыстарғ а жетекшілікке тек қ ана ғ ылыми зерттеу жұ мыстарымен айналысып жү рген мұ ғ алімдерге тапсыруғ а болады. Ғ ылыми жетекшісінің негізгі ерекшелігі:

1. Студенттерге тақ ырыпты жә не жұ мыс кө лемін анық тауғ а кө мек беру, зерттеу нормасын нақ ты белгіліп алу.

2. Курстық жұ мысты бастамас бұ рын студенттерге лекция оқ ылып, ә дістемелік сұ рақ тар туралы консультациялар ө ткізіліп, курстық жұ мысты орындаудағ ы жалпы талаптар жә не нақ ты шарттар айтылады. Теориялық жә не практикадағ ы жоспардағ ы зерттеу мә селелерін ашу ү шін ұ зақ жә не жү йелі жұ мыс қ ажет. Бұ дан жоспар-график негіз болады, курстық жұ мыстың этаптарын кірістіреді, зерттеу тү рлерінің ә рбір этапта нұ сқ ау мазмұ нымен байланысып жатады.

3. Кейіннен ғ ылыми жетекшісі студенттерді ә дебиеттермен жұ мыс істеуге негіздейді, материалды жинау ә дістері педагогикалық тә жірибе жә не эксперименталды бағ дарламалардың қ ұ рылуына негіз болады.

4. Жетекші студентке олардың жұ мыстарында кө мек кө рсетіп, курстық жұ мысты орындауды систематикалық бақ ылап, консультация белгіленіп, тақ ырып бойынша жинақ талғ ан материалды талдайды.

5. Ғ ылыми жетекші курстық жұ мысты зерттеп жә не рецензиялайды, кафедрағ а курстық жұ мыстың дайындығ ы туралы хабарлап, қ орғ ау кү нін белгілейді.

Курстық жұ мыстарғ а жалпы жетекшілікті кафедралар, оқ у ісі жө ніндегі проректор жү зеге асырады. 2-3-ші курстарда студенттер курстық жұ мыс тақ ырыбын жә не ғ ылыми жетекшісін таң дайды. 1-ші кездесу барысында курстық жұ мыстың тақ ырыбы анық талып, оны даярлау кестесі қ ұ рылады. Айына екі рет оқ ытушы студентке кең ес беріп отыруы тиіс, дер кезінде кө мек береді. Жетекшінің міндеті – аяқ талғ ан курстық жұ мысты тексеру, жазбаша пікір беру (қ осымшаны қ араң ыз) жә не студенттерді курстық жұ мысты қ орғ ауғ а даярлау. Ең жақ сы курстық жұ мыс ғ ылыми-практикалық конференцияғ а ұ сынылады. Курстық жұ мыстар арнайы журналғ а тіркеліп, тиісті бағ асы қ ойылады.

 

3. Курстық жұ мыстың қ ұ рылымы

Титулдық бет.

Мазмұ ны.

Кіріспе. Тақ ырыптың ө зектілігі, ә дебиеттерге, зерттеу ә дістеріне, тә жірибе ө ткізілген базағ а сипаттама, тараулардың мазмұ ны бойынша қ ысқ аша тү йіндеме, зерттеудің жаң алығ ын баяндау.

I тарау. Тақ ырыптың теориялық негізделуі.

1.1. Зерттелетін проблеманы ғ ылыми негіздеу жә не оның тарихы.

1.2. Проблеманың қ азіргі жай-кү йі, зерттелген ә дебиеттер жә не мектеп практикасы негізінде оның ө зектілігі кө рсету.

1.3.Практика қ ажеттіліктеріне сү йене отырып, зерттелетін проблеманың мазмұ нын, формаларын жә не ә дістерін ө зектілеу.

 

II тарау. Зерттелетін проблема бойынша жұ мыс жү йесін апробациялау (сынақ тан ө ткізу), яғ ни гипотезаны тексеру жә не ұ сыныстар беру.

2.1. Тә жірибе жұ мысын даярлауды баяндау.

2.2. Тә жірибе жұ мысын ө ткізуді баяндау.

2.3. Тә жірибе жұ мысының нә тижелерін талдауды баяндау.

2.4. Қ олданылғ ан ә діс-тә сілдерді (оқ ыту жә не тә рбиелеу қ ұ ралдарын) пайдалану бойынша қ орытындылар мен ұ сыныстар.

Қ орытынды

- тараулар бойынша қ орытындылар саны;

- жалпы жұ мыс бойынша ө зіндік баяндама;

- зерттеудің теориялық жә не практикалық мә ніне, ғ ылыми жаң алығ ына кең тү рде сипаттама.

Ә дебиеттер тізімі.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.