Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Инерция заңын ашқан ғалымD) Г.Галилей.


Ит жеккен шанағ а қ ар ү стінде жұ мсалатын кү ш 0, 5кН. Ү йкеліс коэффиценті 0, 1 болса, жегілген иттердің бірқ алыпты қ озғ алып, сү йрей алатын, жү к ти…< 500кг>

Ілгермелі қ озғ алыс дегеніміз < барлық нү ктелері бірдей траекторияны сызып ө тетін қ озғ алыс.>

Ішінде еркін электромагниттік тербелістер бола алатын ең қ арапайым жү йе тербелмелі контур. Оның қ ұ рамына кіретін элементтер / Конденсатор мен катушка /

Ішіндегі ө рісінің индукциясы 2мТл, кө лденең қ имасының ауданы 200см2 соленоидқ а болат ө зекшені енгізгендегі магнит ағ ыны (µболат=8000) < 0, 32 Вб>

Ішкі магнит ағ ыны ∆ Φ = 12 мВб-ге дейін кемігенде, кедергісі 0, 03 Ом болатын орамның кө лденең қ имасы арқ ылы ө тетін зарядтың шамасы < 400 мКл>

Ішкі энергия дегеніміз... < денені қ ұ райтын барлық бө лшектердің потенциалдық жә не кинетикалық энергиясы.>

Ішкі энергияның ө згерісі 20 кДж, ал сыртқ ы кү штерге қ арсы газ 12 кДж жұ мыс істесе, газғ а берілген жылу мө лшері < 32 кДж>

Іштен жану двигателінің ПӘ К-і 25 %. Бұ л дегеніміз....< отын толық жанғ анда бө лініп шығ атын энергияның 25 % пайдалы жұ мыс жасауғ а кетеді.>

Қ абылдағ ыш контурының катушкасындағ ы энергиясы W, конденсатор кернеуі U. Катушка индуктивтілігі L болса, қ абылдағ ыштың шығ аратын толқ ын ұ зындығ ы λ анық < 2π c√ 2LW/U² >

Қ абылдағ ыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқ ылы ө тетін ток I. Конденсатор сыйымдылығ ы C, болса, онда қ абылдағ ыш жиілігін (ν) анық тайтын формула < I/2π √ 2WC >

Қ абырғ алары 0, 4 м шаршының ү ш басында ә рқ айсысы 5∙ 10-9 Кл бірдей оң зарядтар бар. Тө ртінші басындағ ы кернеулікті тап. (k = 9∙ 109) < 540 Н/Кл>

Қ абырғ аласы а шаршының тө белерінің 4 нү ктелік оң зарядтар вакумде электр ө рісін тудырады. Шаршы ортасындағ ы потенциал < √ 2q/η ε a >

Қ айнаудың басынан толық қ айнағ анғ а дейін сұ йық тың температурасы. < ө згермейді.>

Қ айрақ дө ң гелегі 10 см радиусымен 0, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Айналу осінен кө бірек алыстағ ан нү ктенің жыдамдығ ы < 3, 1 м/с>

Қ айық ені 50 м ө зенді кө лдең інен жү зіп ө тті. Ағ ысы қ айық ты 300-қ а ө зен жағ асына бұ ратын болса, қ айық тың ө зен жағ асына қ атысты орын ауыстыру tg 300=1, 75) < 87м>

Қ айық ені 50 м ө зенді кө лдең інен жү зіп ө тті. Ө зеннің ағ ысына қ айық ты 300 бұ рышқ а бұ рып жіберді. Қ айық тың жағ адан жағ ағ а қ атысты орын ауыстыруы (sin 300 = 0, 5 cos 300 = 0, 87) < 100м>

Калий ү шін электрондардың шығ у жұ мысы 3, 62·10-19 Дж. Калийге толқ ын ұ зындығ ы 4·10-7 м жарық тү скен кездегі фотоэлектрондардың ең ү лкен кинетикалық энергиясы (h=6, 62) * 1, 35·10-19 Дж *

Қ алың дығ ы 8 см бө геттен ө ткен массасы 10 г, жылдамдығ ы 800 м/с * 3*104 Н *

Қ алыпты атмосфералық жағ дайдағ ы сынаптың тү тікшедегі кө терілу биіктігі < 0, 76 м>

Қ анық қ ан будың температурасы жоғ арлағ ан сайын оның қ ысымы... < артады.>

Қ анық қ ан будың температурасы жоғ арлағ ан сайын оның тығ ыздығ ы... < артады.>

Қ ар ү стінде тұ рғ ан шаң ғ ышының массасы 45 кг. Оның ә р шаң ғ ысының ұ зындығ ы 1, 5 м, ал ені 10 см. Шаң ғ ышының қ ар бетіне тү сіретін қ ысымы... <

Қ араң ғ ыда кө п болғ ан адамның кө зі жаттық қ ан соң, сә уле толқ ындарының ұ зындығ ы 500 нм, ал қ уаты 2, 1∙ 10-17 Вт жарық қ абылдайды. Кө здің торына 1 с-та тү скен фотон саны * ≈ 53 *

Қ атаң дағ ы 400 Н/м серіппені 10 см-ге созғ андағ ы дененің потенциалдық энергиясы < 2 Дж>

Қ атандығ ы 0, 3 кН/м трос массасы 2 кг денені тең ү деуімелі вертикаль жоғ ары кө терілгенде 4 см – ге созылады. Дененің ү деуі < -4 м/с2.>

Қ атаң дығ ы 1000 Н/м, сығ ылғ ан серіппе ө зіне бекітілген денеге 400 Н кү шпен ә сер етеді. Серіппенің потенциялдық энергиясы * 80 Дж *

Қ атаң дығ ы 104 Н/м, бекітілген, 400 Н кү штін ә серінен сығ ылғ ан, серіппенің потенциалдық энергиясы < 8 Дж>

Қ атандығ ы 160 Н/м серіппеге ілінген жү к 1, 2 с периодымен тербеледі. Жү ктің массасы < ≈ 5, 8 кг.>

Қ атандығ ы 20 кН/м кө тергіш кранмен жү кті 2 м/с2 ү деумен кө терілгенде трос 12 см – ге созылады. Жү к массасы < 200 кг.>

Қ атандығ ы 20 Н/м серіппеге ілінген 50 г жү ктің 20 тербеліс жасайтын уақ ыты < 2π c >

Қ атаң дығ ы 200 Н/м серіппеге ілінген жү к X= 0, 1sin5t тербеліс тең деуімен тербеледі. Жү ктің массасы < 8 кг. >

Қ атаң дығ ы 300 Н/м серіппе 50 мм-ге созылды. Осындай деформацияғ а ұ шыратқ ан жү ктің массасы (g = 10) < 1, 5 кг.>

Қ атаң дығ ы 40 H/m динамометр серіппесінің салмағ ы 2, 4 Н жү ктің ә серінен созылуы < 0, 06 м>

Қ атаң дығ ы 40 кН/м серіппені 0, 5 см –ге созу ү шін қ ажетті атқ арылатын жұ мыс < 0, 5 Дж>

Қ атандығ ы 400 Н/м металл сымғ а ілінген, массасы 3 кг дене вертикаль жоғ ары 2 м/с2 ү деумен қ озғ алады. Сымның созылуы < 9 см.>

Қ атаң дығ ы k серіппе F кү штің ә серінен x -ке созылды. Серпімді деформацияланғ ан серіппенің потенциалдық энергиясы. < kx2/2.>

Қ атаң дығ ы k=10 Н/м серіппені 1 см-ге созғ анда А жұ мыс жасалды. Серіппені тағ ы 1 см-ге созу ү шін, қ осымша атқ арылатын жұ мыс * 3 А *

Қ атаң дық коэффициенті 100 Н/м серіппені 0, 01 м-ге созатын кү ш < 1 Н.>

Қ атаң дық тары k жә не 2k, бір-бірімен тізбектей қ осылғ ан екі серіппеге массасы m жү к ілінген. Тепе тең дік кү йінде жү ктің тө мен тү су ара қ ашық тығ ы. Салмағ ы * 3mg/2k *

Қ атаң дық тары бірдей k тізбектей жалғ анғ ан 4 серіппенің жалпы қ атаң дығ ы < k/4 >

Қ атаң дық тары бірдей екі серіппенің бірін 5 см-ге созғ анда, екіншісін 5 см-ге сық қ андағ ы, осы серіппелердің потенциалдық энергиялары < E1 = E> 2

Катер екі пункттің арасын ө зеннен тө мен ағ ыс бойынша 8 сағ атта, кері 12 сағ жү ріп ө тті. Катердің тынық судағ ы дә л сондай қ ашық тық ты жү зіп ө ту уақ ыты < 9, 6 сағ >

Катодты сєуле дегеніміз – катодтан тез ±шатын... аѓыны. < электрондардыњ>

Қ атты денелерге тә н қ асиеттер < Belgili piwini bolady. Kolemin saktaidy >

Катушка 2 кГц жиілікте 157 Ом индуктивтілік кедергіге ие болады. Катушка индуктивтілігі < 2, 5 мГн.>

Катушкағ а 10 секунд ішінде 6, 28 м жің ішке сым оралды. Катушканың орташа айналу жиілігі 20 айн/с болса, шең бердің радиусы < 5 мм.>

Катушкағ а тұ рақ ты магнит таяқ шасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болады. Бұ л қ ұ бұ лыс. / электромагниттік индукция /

Катушкағ а тұ рақ ты магнит таяқ шасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұ л қ ұ былыс –электромагниттік индукция.14.Магнит ағ ы… < [Ф] = Гн·А>

Катушкада 50 А/с тоқ тың ө згеру жылдамдық ы, онда 25 В ЭҚ К-ін тудырады. Катушканың индуктивтілігі < 0, 5 Гн.>

Катушкадағ ы ө здік индукция ЭҚ К-інің ө рнегі < E = - L—.L/.T >

Катушкадағ ы ө здік индукция ЭҚ К-інің ө рнегі < e = -L. I/t >


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.