Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дж жылу мөлшеріИзохоралық процесс кезінде газға 3 1010 Дж.берілді. Ішкі энергияның өзгерісі C) 3


Изохоралық процесте газғ а 4·1010 Дж жылу берілген газдың ішкі энергиясы мен ұ лғ айғ андағ ы жұ мысы. < ∆ U=4·1010 Дж; А=0.>

Иін мен кү штің ә сер ету бағ ытының арасындағ ы бұ рыш < 900>

Иіндік ұ штарына 40 H жә не 240 Н кү штер ә сер етеді, тіреу нү ктесінен кіші кү шіне дейінгі арақ ашық тығ ы 6 см. Егер иіндік тепе-тең дікте тұ рса, онда оның ұ зы< 7 см>

Иіндік ұ штарына 2H жә не 18 Н кү штер ә сер етеді. Иіндік ұ зындығ ы 1м. Егер иіндік тепе-тең дікте болса, онда оның тіреу нү ктесі < 18 Н кү штен 10 см қ ашық тық та.>

Иіндікке ә рекет ететін кү ш 300 Н, кү ш йіні 30 м. Кү ш моменті * 9000 Н м *

Иіндіктің кіші иініне 300 Н кү ш, ү лкеніне 20 Н кү ш ә сер етті. Кіші иінінің ұ зындығ ы 5см болса, ү лкен иінінің ұ зындығ ы < 75 см>

Иінтіректің кіші иіні -5 см, ү лкен иіні - 30 см. Кіші иініне 12 Н кү ш ә сер етеді. Иінтіректі тепе-тең дікте ұ стау ү шін ү лкен иінге тү сірілген кү ш < 2 Н>

Иінтіректің ү лкен иіні 20см, кіші иіні 5 см. Ү лкен иініне 10 Н кү ш ә сер етті. Иінтіректі тепе-тең дікте ұ стау ү шін кіші иініне тү сірілген кү ш < 40 Н>

Индуктивтік катушка автотербелмелі генераторда * Кері байланыс жасайды *

Индуктивтілігі 0, 2 Гн-ге шарғ ы орамасы бойымен 50 А ток ө теді. Шарғ ының магнит ө рісінің энергиясы < 250 Дж. >

Индуктивтілігі 1 Гн контурда ток 1 А токты тудыра алатын магнит ағ ыны / 1 Вебер /

Индуктивтілігі 2 Гн контурды тесіп ө тетін магинт ағ ыны 4 Вб болса, контурдағ ы ток кү ші < 2 А>

Индуктивтілігі 2Гн контурдағ ы ағ ын 4 Вб болғ анда ондағ ы тоқ кү ші < 2 А.>

Индуктивтілігі 2Гн контурдағ ы ағ ын 4 Вб болғ анда ондағ ы тоқ кү ші < 2 А.>

Индуктивтілігі 4 Гн катушкадан жә не электр сыйымдылығ ы 9 Ф кондансатордан тұ ратын тізбектегі резонанстық жиілік n0 < 1/12µ Гц>

Индуктивтіліктің ө лшем бірлігі < 1 Гн>

Индуктивтіліктің ө лшем бірлігі < 1 Гн>

Индукция ЭҚ К-і 0, 1 В, тұ йық контурды тесіп ө ткен магнит ағ ынының ө згерісі 10 мВб-ге артатын уақ ыты < 0, 1 с>

Индукция ЭҚ К-і 120В магнит ағ ынының ө згеріс жылдамдығ ы 60мВб/с соленоидтың орам саны < 2000>

Индукция ЭҚ К-і 120В, 200 орамды соленоидтағ ы магнит ағ ынының ө згеріс жылдамдығ ы < 0, 6 Вб/с>

Индукция ЭҚ К-і 16 В болып контурды тесіп ө ткен магнит ағ ынының 8 Вб-ге ө згергендегі уақ ыты < 0, 5 с>

Индукцияның ЭҚ К-і 0, 1 В контурды 1мс ішінде тесіп ө тетін магнит ағ ынының ө згерісі < 0, 1мВб>

Индукциясы 0, 01Тл магнит ө рісінде радиусы 10см щең бер сызғ ан протонның жылдамдығ ы (gp = 1, 6·10-19Кл; mp =1, 6·10-27кг) < 100 км/с>

Индукциясы 0, 01Тл магнит ө рісінде радиусы 10см щең бер сызғ ан протонның жылдамдығ ы (gp = 1, 6·10-19Кл; mp =1, 6·10-27кг) < 100 км/с>

Индукциясы 0, 05 Тл біртекті магнит ө рісіне қ ойылғ ан қ абырғ алары 10см, 5см 200 орамнан тұ ратын катушкадағ ы ток кү ші 2А болса ө рістің оғ ан ә,,, < 0, 1 Н·м>

Индукциясы 0, 05 Тл магнит ө рісінде ұ зындығ ы 1 м стержень 20 рад/с бұ рыштық жылдамдық пен айналады. Егер айналу осі стерженнің ұ шы арқ ы < 0, 5 В>

Индукциясы 0, 05 Тл магнит ө рісінде ұ зындығ ы 1 м стержень 20 рад/с бұ рыштық жылдамдық пен айналады. Егер айналу осі стерженнің ұ шы арқ ы.. < 0, 5 В>

Индукциясы 0, 1Тл біртекті магнит ө рісіндегі ұ зындығ ы 50см, 2А тогы бар ө ткізгішке 0, 05Н кү ш ә сер еткендегі, тоқ тың бағ ыты мен ма векторының арас < 300 >

Индукциясы 0, 2 Тл магнит ө рісінде, ө ткізгіш индукция векторына 450 бұ рыш жасай 10 м/с жылдамдық пен қ озқ алады. Ө ткізгіштегі индукцияның ЭҚ К –і 1, 4 В, болса, оның ұ зындық ы < 1 м.>

Индукциясы 0, 2Тл-ғ а тең магнит ө рісіндегі 10Мм/с жылдамдық пен индукция сызық тарына перпендикуляр қ озғ алып келе жатқ ан протонғ … < 0, 32 пН>

Индукциясы 0, 2Тл-ғ а тең магнит ө рісіндегі 10Мм/с жылдамдық пен индукция сызық тарына перпендикуляр қ озғ алып келе жатқ ан протонғ а ә сер ететін кү ш< 0, 32 пН>

Индукциясы 0, 4 Тл біртекті магнит ө рісіне перпендикуляр орналасқ ан актив ұ зындығ ы 0, 5м ө ткізгішке 2Н кү ш ә сер еткенде, ондағ ы ток кү ші < 10А>

Индукциясы 0, 4Тл-ғ а тең магнит ө рісіндегі 2 104км/с жылдамдық пен индукция сызық тарына перпендикуляр қ озғ алып келе жатқ ан протонғ а ә сер ететін к.< 1, 28 пН>

Индукциясы 0, 4Тл-ғ а тең магнит ө рісіндегі 2 104км/с жылдамдық пен индукция сызық тарына перпендикуляр қ озғ алып келе жатқ ан протонғ а ә сер ететін кү ш< 1, 28 пН>

Индукциясы 0, 5 Тл магнит ө рісінде протон қ озғ алады. Протонның айналу жиілігі < 7, 6∙ 106 c -1>

Индукциясы 10, 4 мТл магнит ө рісінде радиусы 10 см орбита бойымен, протон қ озғ алады. Протонның магнит ө рісіндегі қ озғ алыс жылдамдығ ы < ≈ 5∙ 105 m/c >

Индукциясы 1Тл біртекті магнит ө рісінің индукция сазық тарына перпендикуляр орналасқ ан, ауданы 400 см2 рамағ а 200 мН·м айналдырушы момент ә сер етк..< 5 А>

Индукциясы 2 мТл магнит ө рісінде электрон 107 м/с жылдамдығ ымен ұ шады. Электронның айналу периоды < 1, 79∙ 10-8 c >

Индукциясы 28, 2 мТл магнит ө рісінде электрон 107 м/с жылдамдығ ымен қ озғ алады. Оның айналып ұ шу орбитасының радиусы < 0, 2 см.>

Индукциясы 4мТл біртекті магнит ө рісінде қ озғ алғ ан электронның айналу периоды (е = 1, 6·10-19Кл; m =9, 1·10-31кг) < 8, 9 нс>

Индукциясы 4мТл біртекті магнит ө рісінде қ озғ алғ ан электронның айналу периоды (е = 1, 6·10-19Кл; m =9, 1·10-31кг) < 8, 9 нс>

Индукциясы 7, 5 Тл біртекті магнит ө рісіндегі тү зу ө ткізгіш арқ ылы 4 А ток ө ткен кезде 20 см ұ зындығ ына 3 Н кү ш ә сер ететін болса, оның магнит кү ш сыз < 300>


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.