Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дененің 4 м биіктіктегі потенциалдық энергиясы 120 Дж болса, массасы ( )D) 3 кг


Дененің белгілі бір биіктіктегі пот э 100 Дж, ал кин э 200 Дж болса, отмэ * 300 Дж *

Дененің бір нү ктесіне F, =2 H жә не F,, =4 H кү штері ә сер етіп тұ р. F, жә неF,, векторларының арасындағ ы бұ рыш нө лге тең. Осы нү ктедегі тең ә серлі кү штердің модулі * 6 Н *

Дененің жылдамдығ ын екі есе азайтып, массасын 2 есе арттырғ анда кенетикалық энергия < 2 есе азайады>

Дененің қ озғ алыс тең деуі x=4 - 3t тү рінде берілген. Дененің бастапқ ы координатасы мен қ озғ алыс жылдамдығ ы < x0=4 м, υ х=-3 м/с.>

Дененің қ озғ алыстың басынан 4 с ө ткеннен кейінгі жолы 60-40-20 and 1234 < 60m >

Дененің пот э дег * Дененің басқ а денелермен ә серлесу энергиясы *

Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз < серпінді деформацияланғ ан денеің энергиясы.>

Дененің ү деуі 2-4-6u and 2-4-6t < 1 м/с2.>

Джоуль-Ленц заң ының формуласы < Q = I2 Rt >

Диаметрі 0, 4 см сым темірде 1, 5∙ 108 Па кернеу пайда болу ү шін сымның бойымен тү сірілген кү штің модулі * 1, 9∙ 103 Н *

Диаметрі 15 метр цирк аренасын мотоциклші тұ рақ ты жылдамдық пен 15 мин жү ріп ө теді. Мотоциклшінің центрге тартқ ыш ү деуі. < 3, 65∙ 10-4 м/с2.>

Диаметрі 16 см, 0, 4 м/с жылдамдық пен жү кті кө тергендегі барабан білігінің айналу жиілігі < 0, 8 Гц>

Диаметрі d=0, 8 мм, ұ зындығ ы l=3, 6 м жез сым F=25 Н кү ш ә серінен ∆ l=2 мм-ге ұ зарады. Жез ү шін юнг модулі * 9·1010 Па *

Динамометр Жер полюсінде 10 Н кү ш кө рсетіп тұ р. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның кө рсетуі < 2, 5 Н>

Динамометрге ілінген салмағ ы 4Н жү к оның серіппесін 10см-ге созса, серіппенің қ атаң дығ ы < 40 H/m>

Динамометрге ілінген, салмағ ы 2, 4 Н жү ктің ә серінен 10 см –ге созылғ ан серіппенің қ атаң дығ ы < 24 Н/м>

Динамометрге ілінген, салмағ ы 2, 4 Н жү ктің ә серінен қ атаң дағ ы 24Н/м серіппенің созылуы < 10 см>

Диномометрдің кө мегімен массасы 200г кеспекті горизонталь тақ тада орын ауыстырғ ындағ ы оның кө рсетуі 0, 6Н болса, ү йкеліс коэффиценті (g=10 m/c) < 0, 3>

Диэлектриктердің полярлануы дегеніміз * электр ө рісінде молекулалық дипольдердің басым бағ дарлана орнығ уы *

Доп жерге соғ ылып, 2 һ биіктікке ыршып кө терілу ү шін, һ биіктіктен тү сіретін (υ 0) алғ ашқ ы жылдамдығ ы (соғ ылу абсолют серпінді; g =10 м/с2) < u=/2gh >

Доп жерден жоғ ары 5 м\с жылдамдық пен лақ тырылғ ан. Оның жерден кө терілу бйіктігінің уақ ытқ а байланысты тең деуі * h = 5t-5t² *

Доптың 3 м биіктіктен еденге тү сіп, одан ыршып 1 м биіктікке кө терілгендегі орын ауыстыруы / 2 м /

Доптың Жерден 5 м биіктікке лақ тырғ ан. Доптың жерге қ айтып тү су жылдамдығ ы (g-10) * -10 м\с *

Дө ң ес кө пірдің ү стімен қ озғ алып бара жатқ ан автомобилдің салмағ ы (υ – жылдамдығ ы, R – кө пірдің қ исық тық радиусы) < P=(g-u2/r)m) >

Дыбыс зорайтқ ышындағ ы катушканы тербеліске келтіретін кү ш < Ампер кү ші>

Дыбыстың ауадан суғ а ө ткендегі, дыбыстың толқ ын ұ зындығ ы(ауадағ ы дыбыс жылдамдығ ы; 340; судағ ы дыбыс жылдамдығ ы 1483) < 4, 36 есе кемиді.>

Дыбыстың қ атаң дығ ының ө лшем бірлігі < 1 Дб.>

Дыбыстың судан ауағ а ө ткенде < жылдамдығ ы кемиді, толқ ын ұ зындығ ы кемиді, жиілігі ө згермейді.>

Егер + q1 жә не +q2, заряды бар екі бірдей металды шарларды бір-біріне жақ ындатып жә не оларды бастапқ ы орнына қ ойса, онда олардың ө зара ә рекеттесу < згермейді>

Егер + q1 жә не -q2, заряды бар екі бірдей металды шарларды бір-біріне жақ ындатып жә не оларды бастапқ ы орнына қ ойса, онда олардың ө зара ә рекеттесу кү < 0-ге тең >

Егер 5 А-ге тең ток кү ші кезінде магнит ө рісінің энергиясы 1, 5 Дж тең болса, онда шарғ ының индуктивтілігі < 0, 12 Гн. >

Егер R1 = 12 Ом, R2 = 4 Ом болса, ток кү шінің I, /I,, қ атынасын тап (сурет). < 1/3.>

Егер Айда ұ зындығ ы 1 м маятниктің тербелістерінің периоды 4, 9 с болса, ондағ ы еркін тү су ү деуі < 1, 6 м/с2. >

Егер Айдағ ы еркін тү су ү деуі 1, 6 м/с2 болса, ал Айдың радиусы 1700 км болса, онда Айдағ ы бірінші ғ арыштық жылдамдық < 1, 65 км/с.>

Егер бастапқ ы координат векторы (12; 5 см), соң ғ ы (4; 11 см) болса координат осьіндегі вектордың проекциясы < Sх=8cм; Sy=6cм >

Егер де белгісіз бір денеде протон саны электрон санынан кө п болса, онда жалпы дене... < оң зарядталғ ан>

Егер доп 0, 1Н кү штің ә серінен 0, 2 м/с2 ү деу алса, оның массасы < 0, 5 кг>

Егер екі дененің ә рқ айсысының массасын 3 есе азайтса, онда олардың арасындағ ы тартылыс кү ші * 9 есе азаяды *

Егер ә ткеншекке бір бала орнына екі бала отырса, оның тербеліс периоды / Ө згермейді /

Егер жазық конденсатор астарларының арасына салынғ ан слюданы (ε =6) балауызбен (ε =2) алмастыратын болсақ, онда оның электр сыйымдылығ ы < 3 есе азаяды.>

Егер Жерден жіберілген жарық сә улесі 2, 56 с-тан кейін қ айтып оралса, Жерден Айғ а дейінгі ара қ ашық тық (c= 3·108 м/c) < 3, 84·108 м.>

Егер зарядтар массалары ө згермесе, онда екі бірдей оң зарядтың арасында, бірдей ара қ ашық тық та орналастырылғ ан заряд бағ ыты < тыныштық та тұ рады.>

Егер зарядтардың арақ ашық тығ ын 2 есе кемітсе, q, жә не q,, зарядтардың ә серлесуінің потенциялдық энергиясы * 2 есе артады *

Егер қ айық, ұ зындығ ы 4 м толқ ынғ а қ арсы қ озғ алғ анда, оның корпусына толқ ын 1 сек–та 3 рет, ал егер толқ ынның таралуына бағ ыттас қ озғ алса, онда толқ ын қ айық корпусына 2 рет< 10 м/с.>

Егер кедергі 10-нан 20 Ом-ғ а дейін артса кернеуі тұ рақ ты болғ ан жағ дайда кедергінің қ уаты < 2 есе кемиді >

Егер кедергіні екі рет азайтқ анда ток кү ші 3 есе артса тізбек бө лігіндегі керенудің ө згерісі < 1, 5 есе артты>

Егер кедергісі 120 Ом резистор арқ ылы 6 А ток ө тетін болса, параллель қ осылғ ан кедергісі 80 Ом резистор арқ ылы ө тетін ток кү ші < 9 А.>

Егер кіші поршеннің ауданы 1, 2 м2, ү лкен поршеннің ауданы – 1440 м2, кіші поршеньге ә сер ететін кү ш 1000 Н болса, гидравликалық кө тергіштің кө м < 120 т.>

Егер конденсатор астарларының арасы диэлектрик тұ рақ тысы ε =3 диэлектрикпен толтырылғ ан болса, зарядталып, ток кө зінен ажыратылғ ан конде < 3 есе кемиді.>

Егер конденсатордың кернеуін 4 есе арттырса, онда конденсатордың энергиясы < 16 есе артады.>

Егер магнит ө рісінің энергиясы 6 Дж, ал шарғ ының индуктивтілігі 0, 3 Гн-ге тең болса, онда оның орамасындағ ы ток кү ші < 6, 3 А. >

Егер математикалық маятник жібінің ұ зындығ ын 30 см-ге ұ зартсақ, оның тербеліс периоды 2 есеге артады. Жіптің бастапқ ы ұ зындығ ы (g = 10) < 10 см.>

Егер математикалық маятник жібінің ұ зындығ ын 32 см-ге кемітсек, оның тербеліс периоды 40%-ғ а кемиді. Жіптің бастапқ ы ұ зындығ ы < 50 см.>

Егер маятник серіппе, қ атаң дығ ы 400 Н/м –ге артық серіппемен ґзгертсе, оның тербеліс периоды 3 есеге кемиді. Алғ ашқ ы серіппенің қ атаң дығ ы < 50 Н/м.>

Егер металл ө ткізіштегі электрондардың концентриясын 3 есе арттырса, олардың реттелген орын ауыстыруының жылдамдығ ы * 3 есе кемиді *

Егер моторлы қ айық, ұ зындығ ы 3 м толқ ынғ а қ арсы қ озғ алғ анда, оның корпусына толқ ын 1 сек–та 6 рет, ал егер толқ ынның таралуына бағ ыттас қ озғ алса, онда толқ ын қ айық < 3 м/с.>

Егер нү ктелік зарядтың арақ ашық тығ ын 3 есе азайтса, онда ө ріс потенциалы < 3 есе артады>

Егер нү ктелік зарядтың модулін 2 есе жә не арақ ашық тығ ын 4 есе кемітсек, онда электр ө рісінің берілген нү ктесіндегі кернеулігі < 8 есе артады >

Егер ө зара ә серлескен зарядтардың бірінің мә ні 2 есе артса, ал ә серлесу кү ші ө згеріссіз қ алса, онда олардың ә серлесу қ ашық тығ ы < √ 2 есе арттыру керек.>

Егер ө ткізгіш арқ ылы ө тетін ток 1А-ден 3 А-ге дейін артса, онда кедергісі 10 Ом ө ткізгіштің қ уаты < 9 есе артады>

Егер пластиналарды алшақ татсақ, онда зарядталғ ан ауа конденсаторының энергиясы.... < артады.>

Егер С1=2 мкФ, С2=4 мкФ, С3=1 мкФ, С4=2 мкФ, С5=6 мкФ болса, суретте кө рсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығ ын анық та. < 1, 5 мкФ..>

Егер С1=С2=С3=С4 болса, суретте кө рсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығ ын анық та. < 0, 75С.>

Егер судың шығ ыны секундына 6 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қ уаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘ К-і. < 0, 75.>

Егер сумен араласқ ан топырақ кө лемі, топырақ кө лемінен 10 есе артық болса, жә не топырақ сорғ ыш 1 сағ атта 500 м3 топырақ ты жерден шығ … < 5m/c>

Егер сутегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығ ы 800 м/с, ал тығ ыздығ ы 2, 4 кг/м3 болса, онда оның қ ысымы. < 0, 512 МПа.>

Егер тізбек бө лігінің кедергісі 2 есе кемігенде ток кү ші 3 есе артқ ан болса, онда кернеу * 1, 5 есе артады *

Егер фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы 4, 5... Дж, ал электрондардың металдан шығ у жұ мысы 7, 6... Дж болса, металл бетін жарық танд. Толқ. Ұ з / 2, 5 ∙ 10-7 м /

Егер шамының оның ұ штарындағ ы кернеу 5 есе азайса, онда электр қ уаты (шамның кедергісі тұ рақ ты) < 25 есе кемиді>

Егер шардың ы болса, Радиусы 0, 2 м метал шардың бетінде 4π ∙ 10-8 Кл заряд орналасқ ан болса, заряд тығ ыздығ ы < 2, 5∙ 10-7 Кл/м2 >

Егер электр ө рісін тудыратын нү ктелік зарядтың орналасу қ ашық тығ ын 5 есе арттырсақ, ө рістің кернеулігі < 25 есе кемиді.>

Егерде тербеліс периоды 1, 256∙ 10-3с болса, сыйымдылыєы 4 мкФ контурда резонанс байќалады. Контур катушкасыныѕ индуктивтілігі < 0, 01 Гн.>

Еденге 10 кПа қ ысым тү сіретін, массасы 50 кг адамның аяқ киімінің табанының ауданы < 0, 05 м2.>

Еденге 50 Па қ ысым тү сіретін, салмағ ы 200 Н кілемнің ауданы... < 4 м2. >

Еденге 50 Па қ ысым тү сіретін, ауданы 4 м2, кілемнің салмағ ы... < 200 Н.>

Еденнің 4 м2 ауданына 50 Па қ ысым тү сіретін кілемнің массасы... < 20 кг.>

Екі автомобиль бензоколонкадан қ арама-қ арсы жақ қ а қ озғ алды: біріншісінің жылдамдығ ы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қ озғ алыс басталғ … < 75 км>

Екі автомобиль қ арама-қ арсы бағ ытта қ озғ алып келеді. Бірінші автомобильдің жылдамдығ ы 54 км/сағ, ал екіншісінікі 108 км/сағ. Автомобильдер < 45 м/с.>

Екі бірдей электр суқ айнатқ ыш ток кө зіне алдымен тізбектей, екінші ретте параллель жалғ анды. ПӘ К-ің артық болу жағ дайы < бірінші жағ дайда>

Екі дене 400 м қ ашық тық та ө з-ара тартылады. Егер қ ашық тық ты 100 м-ге артырсақ, онда оның тартылыс кү ші < 36%-кемиді.>

Екі дене арасындағ ы арақ ашық тық 2 -ге кемісе, тартылыс кү ші < 4 есе артады.>

Екі дене арасындағ ы арақ ашық тық 2 есе артса, тартылыс кү ші < 4 есе кемиді.>

Екі дене арасындағ ы арақ ашық тық 3 еселенсе, тартылыс кү ші < 9 есе кемиді.>

Екі дене бір тү зу бойымен қ озғ алғ анда олардың қ озғ алыс тең деулері х= 40 +10t жә не х =12 + 12t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі орны мен уақ ыты < 14 с, 180 м.>

Екі дененің ара қ ашық тығ ы 60 м –ге кемігенде тартылыс кү ші 69% -ке артады. Денелер арасындағ ы бастапқ ы ара қ ашық тық тың мә ні < 260 м.>

Екі дененің ара қ ашық тығ ын 100 м –ге арттырғ анда тартылыс кү ші 1, 44 есе кеміді. Денелер арасындағ ы бастапқ ы ара қ ашық тық тың мә ні < 500 м.>

Екі дененің қ озғ алыс тең деулері x = 10t+0, 4t² жә не x = -6t+2t². Олардың кездесетін орны мен уақ ыты < 140 м; 10 с.>

Екі дененің тең деулері х = 5 - t жә не х = -10 + 0, 5t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі координаты мен уақ ыты < -5м; 10с>

Екі ер бала бір бірін қ уып, баспалдақ пен жү гіріп ү йдің екінші қ абатына бірдей кө терілді. Бірінші баланың массасы екіншісінің массас < екінші баланың қ уаты ү лкен.>

Екі жылжымалы блокты бір мезгілде қ олданғ анда кү штен алатын ұ тыс < 4 есе >

Екі заряд ауада (ε ауа = 1) ә рекеттеседі. Егер олардың арасындағ ы арақ ашық тығ ын ө згертпей суғ а (ε су = 81) салса, онда ө зара ә рекеттесетін кулондық кү ш < 81 есе азаяды>

Екі нү ктелік заряд 1 Н кү шпен кулон заң ы бойынша ә серлеседі. Егер олардың арақ ашық тығ ы екі есе артса, олардың кулондық ә серлесу кү ші < 0, 25 Н>

Екі нү ктелік заряд 1Н кү шпен ә серлеседі. Егер олардың ә рқ айсысының зарядттарын 4 есе артырса, кулон кү ші < 16 Н>

Екі нү ктелік зарядтар 25Н кү шпен ә серлеседі. Егер олардың арақ ашық тығ ын 5 есе азайтса, олардың ә серлесу кү ші < 625 Н>

Екі нү ктелік зарядтардың ә серлесуінен кейін олардың арақ ашық тығ ы екі есе азайды. Кулон кү ші < 4 есе кө бейеді>

Екі нү ктелік зарядтардың ә серлесуінен кейін олардың арақ ашық тығ ы тө рт есе азайды. Кулон кү ші < 16 есе кө бейеді>

Екі нү ктелік зарядтың (Кулон заң ы) ә серлесу кү шінің модулі: < |F| = 1/4π ε ε ∙ |q| ∙ |q|/r² >

Екі нү ктелік электр зарядтарының ә серлесуінен кейін арақ ашық тығ ын 2 есе кө бейткенде, кулон кү ші < 4 есе азаяды>

Екі нү ктелік электр зарядтарының ә серлесуінен кейін арақ ашық тығ ын 4 есе кө бейткенде кулон кү ші < 16 есе азаяды>

Екі нү ктенің потенциал айырмасы ∆ φ = 25 В. Осы нү ктелер арасында q = 10 Кл зарядтың орын ауыстыру жұ мысы... < 250 Дж.>

Екі ортаны бө ліп тұ рғ ан шекарағ а сә уле a = 600 бұ рышпен тү седі. Сынғ ан сә уле мен шағ ылғ ан сә уле арасындағ ы бұ рыш j = 900 болса, сыну кө рсеткіші < 1, 73>

Екі ортаның шекарасына жарық сә уленің тү су бұ рышының белгілі бір α мә нінде тү су бұ рышының синусының сыну бұ рышының синусына қ атынасы n-ге тең. Тү су бұ рышының 2 есе арттырғ андағ ы * n *

Екі ө зара ә серлесуші денелер ү шін импульстің сақ талу заң ы: < m.υ.+ m..υ.. = m.υ.+ m..υ.. >

Екі ө зара перпендикуляр шоссе жолдарында жылдамдық тары 54 км/сағ жә не 72 км/сағ жү к жә не жең іл автомашиналар бірқ алыпты қ озғ алып келеді. Жол то < 15 км.>

Екі поезд бірдей уақ ыт аралығ ында бірдей жол жү рді. Бір поезд ү демелі қ озғ алып, жолды 0, 03 м/с2 ү деумен жолды жү ріп ө тсе, екіншісі 18 км/сағ жыӘ р поездің жү рген жолы < 3, 75 км.>

Екінші шардың заряды оң болатын жағ дай: < + < 0 >


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.