Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Магнит өрісінде, қисықтық радиусы 1,038 м болатын трактория бойымен


Магнит ө рісіндегі ауданы 1 см2-ге тең рамағ а ә сер ететін ең жоғ арғ ы айналдырушы момент 2 мкН-м, ток кү ші 0, 5 А-ге тең болғ андағ ы магнит ө рісінің ин..< 0, 04 Тл>

Магнит ө рісінің кү ш сызық тары < тұ йық талғ ан.>

Магнит ө рісінің сипаттамасы < магнит индукциясы>

Магнит ө рісінің энергиясы < W= LI2/2

Магнит ө рісінің энергиясы 3 есе артқ анда, осы контурдағ ы тоқ кү ші < _/3есе артады.>

Магнит ө рісінің энергиясы 3 есе артқ анда, осы контурдағ ы тоқ кү ші < _/3 есе артады.>

Магнит ө рісінің энергиясы 4 есе кемігенде, осы контурдағ ы тоқ кү ші < 2 есе кемиді.>

Магнит ө рісінің энергиясы 4 есе кемігенде, осы контурдағ ы тоқ кү ші < 2 есе кемиді.>

Магнит ө рісінің энергиясын ө згертпей, контурдың индуктивтілігін 2 есе арттырса, ондағ ы ток кү ші < _/2 есе кемиді.>

Магнит ө рісінің энергиясын ө згертпей, контурдың индуктивтілігін 2 есе арттырса, ондағ ы ток кү ші < _/2 есе кемиді.>

Магнит энергиясының кө лемдік тығ ыздығ ын анық тайтын формула < w = W/V >

Магнит энергиясының кө лемдік тығ ыздығ ын анық тайтын формула < w = W/V>

Магнит энергиясының ө рнегі < W=ФI/2 >

Магнит энергиясының ө рнегі < w=ФI/2 >

Массалары 2·106 кг жә не 4·106 кг денелер 13, 34 мН кү шпен тартылады. Осы денелер арасындағ ы ара қ ашық тық < 200 м.>

Массалары 1 кг жә не 2 кг, ал жылдамдық тары 2 м\с жә не 1 м\с бір-біріне қ арама қ арсы қ озғ алғ ан екі шардың абсолют серпімсіз центрлік соқ тығ ысуларының нә т. Бө лініп шық қ ан жылу * 3 Дж *

Массалары 1 кг жә не 2 кг, ал жылд-ры 2 м/с ж/е 1м/с бір-біріне қ -қ қ ешасцснбшжа * 3 Дж *

Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне тү сіретін қ ысым кү ші. Лифт 0, 6 м/с2 ү деумен тө мен тү сіп келеді. (g = 10 м/с2) < 1410 Н.>

Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне тү сіретін қ ысым кү ші.Лифт 0, 6 м/с2 ү деумен жоғ ары кө теріліп барады. < 1590 Н.>

Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне тү сіретін қ ысым кү ші.Лифт бір қ алыпты қ озғ алады. (g = 10 м/с2) < 1500 Н.>

Массалары 2500кг екі дене ө з-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 500 кг-ғ а кемітсе, сол қ ашық тық тағ ы олардың тартылыс кү ші < 20%-ке кемиді.>

Массалары 400 кг екі дене ө з-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 100 кг-ғ а арттырса, сол қ ашық тық тағ ы олардың тартылыс кү ші < 1, 25 есе артады.>

Массалары 7 кг жә не 3 кг, ал жылдамдық тары сә йкесінше 3 м/с жә не 2 м/с екі дене бір-біріне қ арсы қ озғ алып, серпімсіз соқ тығ ысады. Соқ қ ыдан кейі < 1, 5 м/с.. >

Массалары m, 2m жә не 3m ү ш дене суретте кө рсетілген ара қ ашық тық пен бір тү зудің бойында орналасқ ан. Денелер арасындағ ы гравитациялық та< 2 жә не 3 минимал.>

Массалары бірдей екі автомобиль бір уақ ытта орнынан жү ріп, ү демелі қ озғ алады. Бір мезетте бірінші автомобильдің υ жылдамдығ ы екіншісінен 2 есе кө п болса, автомобильдің орташа < 4 есе.>

Массалары бірдей екі дене R қ ашық тық та F кү шпен тартылады. Ара қ ашық тық ты ө згертпей, бірінші дененің массасын 2 есе кемітсе тартылыс кү ші < F = 0, 5F>

Массасы m денені Жерден h биіктікке кө терді. Дененің потенциалдық энергиясы. < mgh.>

Массасы m шар υ жылдамдық пен қ озғ алып келе жатып, массасы 2m, тыныш тұ рғ ан шармен серпімсіз соқ тығ ысқ ан соң, олардың қ озғ алу жылдамдығ ы * 1\3υ *

Массасы m = 23 г суды t1 = 200 C-тан t2 = 800 С дейін қ ыздыру ү шін қ ажет жылу мө лшері Q. < ≈ 5, 8 кДж.>

Массасы m = 90 г су, t1 = 1000 C –тан t2 = 500 С-ке дейін салқ ындағ анда бө ліп шығ аратын жылу мө лшері Q... < ≈ 19 кДж.>

Массасы 0, 1 кг білеушені динамометрдің кө мегімен столдың горизонталь бетінде бір қ алыпты тартамыз. Динамометрдің кө рсетуі 0, 4 Н. Сырғ ан < 0, 4.>

Массасы 0, 1 кг дененің қ атаң дық коеффициенті 250 Н\м серіппедегі тербеліс амплитудасы 0, 15 м. Жылдамдық модулінің ең ү лкен шамасы * 7, 5 м\с *

Массасы 0, 1 кг, тік жоғ ары 10 м/с жылдамдық пен лақ тырылғ ан дененің, кө терілгендегі ең жоғ арғ ы нү ктесіндегі потенциалдық энергиясы (g=10м/с2) < 5 Дж>

Массасы 0, 5 кг денеге 0, 5 минут бойы 15 Н кү ш ә сер етті. Кү ш импульсі. < 450 Нс.. >

Массасы 0, 5 кг жү к 10 м биіктіктен қ ұ лайды. Тү се бастағ аннан 1с ө ткеннен кейінгі потенциалдық энергиясын (g=10м/с2) < 25 Дж>

Массасы 0, 75 кг суды 20˚ С-тан 100˚ -қ а дейін қ ыздырып, одан кейін 250 г бу алу ү шін қ ажет жылу мө лшері. (r=2, 3∙ 106Дж/кг; c=4, 2∙ 103Дж/кгК) < 827 кДж>

Массасы 1 кг, ү деуі 9 m/cденеге ә сер ететін ауаның орташа кедергі кү ші (g= 9.8) < 0, 8H>

Массасы 1 кг арбаша 3 м/с жылдамдық пен қ озғ алады. Оның эергиясын 2 есе арттыру ү шін атқ арылатын жұ мыс < 4 Дж>

Массасы 1 кг дене 30 Н кү ш ә серімен жоғ ары кө теріліп барады. 5 м жолда осы кү штің атқ арғ ан жұ мысы (g=10) * 150 Дж *

Массасы 1 кг дене Ай бетіне 1, 63 Н кү шпен тартылады. 20, 375 м биіктіктен дененің Ай бетіне қ ўлау уақ ыты < 5 с.>

Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 ү деумен жоғ ары кө теру ү шін жұ мсалатын кү ш (g= 10 м/с2). < 13 Н>

Массасы 1 кг судағ ы зат мө лшері. < 55, 6 моль. >

Массасы 1, 5 106 кг пойыз 150 кН тежеуші кү ші ә серінен 500 м жол жү ріп барып тоқ тады. Оның келе жатқ ан жылдамдығ ы < 10 м/с>

Массасы 1, 5 кг дене x = 2t+0.4t қ озғ алыс тең деуімен қ озғ алады. Денеге ә сер ететін кү ш < 1, 2 Н.>

Массасы 1, 5 т автобус орнынан 1, 5 кН тарту кү шінің ә рекетінен қ озғ алады. Егер автобусқ а ә рекет ететін кедергі кү ш 450 Н болса, онда оның ү деуі < 0, 7 м/с2.>

Массасы 1, 5 т автомобиль кө лбеулік бұ рышы 300 жолмен жоғ ары қ арай 15 кН тарту кү ші ә рекетінен 0, 5 м/с2 ү деу алып қ озғ алды. Автомобиль дө ң гел < 0, 52.>

Массасы 1, 5 т автомобильдің кедергі кү ші 700 Н автомобильдің жылдамдығ ын 36 км/сағ -тан 108 км/сағ -қ а 10 с ішінде ө згерту ү шін қ ажетті қ уат

Массасы 10 кг дене 20Н кү штің ә серінен жылдамдығ ын 2 м/с-ге арттырса, кү ш ә сері созылатын уақ ыт < 1с>

Массасы 10 кг дене тү зу бойымен қ озғ алғ анда оның жылдамдығ ы υ =2t тең деуге сә йкес ө згереді. t=5 с мезгіліндегі оның кинетикалық энергиясы * 500 Дж *

Массасы 10 кг дене ұ зындығ ы 1, 4 м кө лбеу жазық тық тан сырғ анап тү сті. Жазық тық тың кө кжиекпен кө лбеулік бұ рышы 300. Ауырлық кү шінің жұ мысы (g=10) * 70 Дж *

Массасы 10 кг денені 8 м/с2 ү деумен жоғ ары кө теру ү шін қ ажет кү ш(g = 10 м/с2) < 180 Н>

Массасы 10 кг доп 0, 2 с созылғ ан соғ удан кейін 10 м\с жылдамдық қ а ие болды. Соқ қ ының орташа кү шін табың дар. * 500 Н *

Массасы 10 кг, жылдамдығ ы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы < 500 Дж>

Массасы 100 г денені 30 м/с жылдамдық пен вертикаль жоғ ары лақ тырғ аннан кейін 3 с ө ткен соң, оның потенциалдық энергиясы. (g=10 м/с2) < 45 Дж.>

Массасы 100 г серіппеге ілінген жү к X= 0, 1cos10tтербеліс тең деуімен тербеледі. Серіппеге қ атаң дығ ы < 10 Н/м. >

Массасы 100 кг арбаша горизонталь бетте бір қ алыпты қ озғ алады.Оғ ан массасы 10 кг қ ұ мы бар қ ап қ ұ лайды. Арбашаның жылдамдығ ы < 1, 1 есе кемиді.>

Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдық пен қ озғ алатын зымыранның кинетикалық энергиясы < 5∙ 107 Дж>

Массасы 100г, тік жоғ ары қ арай 10м/с жылдамдық пен лақ тырылғ ан дененің, кө терілгендегі ең жоғ арғ ы нү ктедегі потенциалдық энергиясы. < 5 Дж>

Массасы 103 кг 15 м/с жылдамдық пен қ озғ алғ ан локомотивтің 1 с уақ ыт ішіндегі жұ мысы (ү йкеліс коэффициенті 0, 01) < 113 кДж>

Массасы 120 г хоккей шайбысы 15 м/с жылдамдық пен қ ақ па торына соғ ылды.Тор шайба бағ ытымен 5 см – ге созылды. Қ ақ па торында пайда болғ ан серп < 270 Н.>

Массасы 15 г газ 800 м/с жылдамдық пен ракетатыдан ұ шып шығ ады, массасы 600 г ракетаның ракетницамен салыстырғ андағ ы жылдамдығ ы < 20 м/с.. >

Массасы 15 кг жү кті 0, 3 м/с2 ү деумен кө теру ү шін қ ажет кү ш (g = 10m/c) < 154, 5 Н.>

Массасы 1500 кг автомобиль 0, 5 м/с2 удеумен горизонталь бағ ытта қ озғ ала бастады. Қ озғ алысқ а кедергі жасайтын кү ш 500 Н –ғ а тең. Қ озғ алтқ ыштың ө нді < 1250 Н.>

Массасы 160 г хоккей шайбысы 20 м/с жылдамдық пен қ ақ па торына соғ ылды.Тор шайба бағ ытымен 8 см – ге созылды. Қ ақ па торының қ атандығ ы < 10 кН/м.>

Массасы 174 кг жә шікті еденмен жіп арқ ылы кө кжиекке 300 бұ рыш жасай бірқ алыпты тартады. Жү ктің еденмен ү йкеліс коэффициенті 0, 25. Жү кті тарту кү ші< ≈ 500 Н>

Массасы 175 кг, ә рбір бә тең кесі табанының ауданы 410 см2 астронавтың ұ шар алдындағ ы Жер бетіне тү сіретін қ ысымы (g = 10) < 2·104 Па>

Массасы 2 кг 4 м/с жылдамдық пен қ озғ алғ ан шардың, массасы 2 кг тыныштық та тұ рғ ан шармен абсолют серпімсіз соқ тығ ысқ анда, толық кинетикалық энергиясы < 8 Дж.>

Массасы 2 кг денені 1 м биіктікке 3 м/с2 ү деумен кө терген кездегі адамның істеген жұ мысы (g=10 м/с2) < 26 Дж>

Массасы 2 кг дененің 10 м биіктікте 20 м/с жылдамдық пен қ озғ алғ андағ ы толық механикалық энергиясын < 600 Дж>

Массасы 2 кг пружинағ а ілінген жү ктің қ озғ алыс заң ының тең деуі берілген: X= 0, 1 cos 2t Пружинадағ ы серпінділік кү штің ө згеріс заң дылығ ы: < F, (t) = -0, 8 cos2t >

Массасы 2 кг тас вертикаль жоғ ары лақ тырылғ ан, оның бастапқ ы кинетикалық энергиясы 400 Дж, 15 м биіктікте оның жылдамдығ ы < 10 м/с >

Массасы 2 т автомобиль горизонталь жолмен 72км/сағ жылдамдық пен қ озғ алып келеді. Қ озғ алыста кедергі кү ші оның салмағ ының 0, 05 –ін қ ұ райды. Қ озғ алтқ ыштың ө ндіретің қ уаты. < 20 кВт >

Массасы 2 т, ү йкеліс коэффициенті 0, 4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жү ріп, барып тоқ тағ ан автомобильдің ү йкеліс кү ші жұ мысы < -400 кДж>

Массасы 2 т, ү йкеліс коэффициенті 0, 4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жү ріп, тоқ тағ ан автомобильдің кинетикалық энергиясының ө згерісі < -400 кДж>

Массасы 2, 4т ғ арыш кемесіне, жер маң ында ә сер еткен ауырлық кү ші < 2, 4· 10 tort Н>

Массасы 20 г белгісіз газды тұ рақ ты қ ысымда 10 К-ге қ ыздыру ү шін 182, 4 Дж, ал тұ рақ ты кө лемде қ ыздыру ү шін 129, 8 Дж жылу мө лшері қ ажет. Бұ л газ * оттек (L=0, 032 кг\моль) *


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.