Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдың тығыздығы <2 кг/м>3


Массасы 20 кг қ ұ рғ ақ ағ аш толық жанғ анда бө лінетін жылу мө лшері: (Қ ұ рғ ақ ағ аштың меншікті жану жылуы 1, 0•107 Дж/кг).D) 2•108Дж.

Массасы 20 кг тыныштық тағ ы арбада массасы 60 кг адам тұ р. Адам арбамен салыстырғ анда 1м\с жылдамдық пен қ озғ алса, арбаның жылдамдығ ы * -0, 75 м\с *

Массасы 200 г денені 1, 5 м/с2 ү деумен қ озғ алысқ а тү сіретін кү ш < 0, 3 Н.>

Массасы 250 г дене 15 м/с жылдамдық пен вертикаль жоғ ары лақ тырғ ан кездегі кинетикалық энергиясы < 28 Дж.. >

Массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қ ашық тық тағ ы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2) < 30 Дж>

Массасы 3 кг еркін қ ұ лағ ан дененің Жер бетінен 4 мм қ ашық тық тағ ы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2) < 120 Дж>

Массасы 3 кг еркін тү сіп келе жатқ ан дененің Жер бетінен 2 м қ ашық тық тағ ы потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2) < 60 Дж>

Массасы 3 кг еркін тү сіп келе жатқ ан дененің Жер бетінен 3 м қ ашық тық тағ ы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2) < 90 Дж>

Массасы 3 кг температурасы 00 С суды қ алыпты жағ дайда қ айнатып, буғ а айналдыру ү шін қ ажетті жылу мө лшері (Сс-4200, r-2, 3) * 8, 16 Дж *

Массасы 3 т жү к 2 м/с2 ү деумен жоғ ары кө теріледі. Алғ ашқ ы 1, 5 с ішінде кө терілгендегі жұ мысы (g = 10 м/с2) < 8100Дж >

Массасы 4 кг, 2 Н кү ш ә сер ететін дененің қ озғ алысы мен жылдамдығ ы: < Тең ү демелі, 0, 5 м/с2 ү деумен.>

Массасы 4 т автомобиль 0, 2 м/с2 ү деумен тауғ а кө теріліп барады. Егер h/l = 0, 02 жә не кедергі коэффициенті 0, 04 болса, тарту кү шінің мә ні < 3, 2 Н.>

Массасы 40 кг бала шаң ғ ымен (тыныштық кү йден) h1 =2 м ойғ а сырғ анап тү сіп, биіктігі h2 = 1 м қ арама қ арсы жағ ына кө теріледі (сурет). h2 биіктікке кө теріл < 400 Дж>

Массасы 400 г серіппеге ілінген жү к 15/π Гц жиілігімен тербеледі. Серіппенің қ атандығ ы < 360 Н/м. >

Массасы 400 г тыныштық тағ ы доп 2кН кү штің ә серінен 15 м/с жылдамдық ала қ озғ алды. Соқ қ ының созылу уақ ыты < 0, 3 мс.>

Массасы 400 г, 300 см биіктіктен қ ұ лап тү скен дененің жерге ұ рылғ андағ ы кинетикалық энергиясы (g=10м/с2) < 12 Дж>

Массасы 5 кг бірінші дененің жә не 2, 5 биіктікте тұ рғ ан массасы 1 кг екінші дененің потенциялдық энергиялары бірдей. Бірінші дененің нө лдік дең гейден биіктігі * 0, 5 м *

Массасы 5 кг денегі қ арама-қ арсы бағ ытта F1 жә не F2 кү штер ә сер етеді. Егер кү штер Ғ 1 =12 Н жә не F2 =8 Н болса, дененің алатын ү деуі жә н… < 0, 8 м/с2 F1 бағ ытымен>

Массасы 5 кг денені 10м биіктікке кө тергенде ә сер ететін ауырлық кү шінің жұ мысы (g = 10 м/с2) < 500 Дж>

Массасы 5 кг жү к белгілі бір биіктіктен еркін қ ұ лап Жердің бетіне 2, 5 с жетеді. Ауырлық кү шінің жұ мысы. (g = 10 м/с2) < ≈ 1, 6 кДж.>

Массасы 5 кг қ ызғ ан тас 2 К-ге дейін салқ ындап, қ оршағ ан ортағ а 4200 Дж жылу береді. Тастың меншікті жылу сыйымдылығ ы. < 420 Дж/кгК >

Массасы 5 кг снаряд 800м/с жылдамдық пен ұ зындығ ы 3, 2 м қ ару ұ нғ ысынан ұ шып шық ты. Снарядқ а берілетін қ ысым кү шінің мә ні < 500 кН.>

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 м2 кубтің еден бетіне тү сіретін қ ысымы(g = 10 м/с2) < 0, 5 Па.>

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2 куб тіреуімен бірге 2 м/с2 ү деумен ү демелі жоғ ары қ арай қ озғ алатын болса, оның тіреуге тү сіретін қ ысымы... < 6 > кПа.

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2 куб тіреуімен бірге 2 м/с2 ү деумен ү демелі тө мен қ арай қ озғ алатын болса, оның тіреуге тү сіретін қ ысымы < 4 кПа.>

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2 куб тіреуімен бірге бірқ алыпты тө мен қ арай қ озғ алатын болса, оның тіреуге тү сіретін қ ысымы <

Массасы 5, 4т трактордың ә р табанының ауданы 0, 75м2. Шынжырларына тү сіретін қ ысымы < 3, 6·104 Па>

Массасы 50 г, 30 м/с жылдамдық пен тік жоғ ары атылғ ан жебенің 2 с ө ткеннен кейінгі потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2) < 20 Дж>

Массасы 50 кг жү к 10 с ішінде еркін қ ұ лағ андағ ы, ауырлық кү шінің жұ мысы (g = 10м/с2) < 2, 5·105 Дж>

Массасы 50 кг жү кті 2 с-та арқ анның кө мегімен 10 м биіктікке вертикаль жоғ ары тең ү демелі кө тереді. Арқ анның тартылу кү ші (g = 10 м/с2) < 750 Н.>

Массасы 50 кг жү кті вертикаль жоғ ары ү демелі кө тергенде, оның салмағ ы 100 Н-ғ а артты, трос 6 см –ге созылды. Тростың қ атаң дығ ы < 10 кН/м.>

Массасы 50 кг хоккейші массасы 2 кг шарды ө зінен 20 Н кү шпен итереді. Бұ л кезде адам мен шардың алатын ү деулері < - 0, 4 м/с2; 10 м/с2.>

Массасы 50 кг, аяқ киімінің табандарының ауданы 800 м2, адамның еденге тү сіретін қ ысымы (g = 10 м/с2) < 0, 625 Па.>

Массасы 500 г вертикаль жоғ ары лақ тырылғ ан дененің кинетикалық энергиясы 200 Дж болу ү шін дененің жер бетінен кө терілу биіктігі (g = 10 м/с2) 40 м.1018.4 м/с2 ү деумен 4 с қ оз< 256 Дж.>

Массасы 500 г, 4 м/с жылдамдық пен тік жоғ ары лақ тырылғ ан дененің ең жоғ арғ ы биіктіктегі потенциалдық энергия ө згерісі (g=10 м/с2) < 4 Дж>

Массасы 500 кг денені 3 минуттың ішінде 15 м биікттікке кө теретін двигателінің қ уаты 2 кВт, кранның ПӘ К-і (g = 10 м/с2) < 21 %.>

Массасы 50000 кг ғ арыш кемесі двигателінің тарту кү ші 105 Н. Двигательдің 6 с уақ ыт жұ мысы кезіндегі ғ арыш кемесі жылдамдығ ының ө згерісі * 12 м/с *

Массасы 50000 кг ғ арыштық кеменің реактив двигателінің тарту кү ші 100 кН. Кеменің жылдамдығ ы 10 м\с-қ а ө згеру ү шін. Жұ мыс істеу уақ ыты * 5 с *

Массасы 6 ∙ 103 кг ұ шақ тың 2250 м биіктікке кө терілгендегі двигательдің істеген жұ мысы (g=10) / 135 ∙ 106 Дж /

Массасы 6, 6т, 7, 8 м/с жылдамдық пен қ озғ алғ ан «Союз» сериялы ғ арышкеменің кинетикалық энергиясы < 200 кДж>

Массасы 60 кг дене екі тү рлі кү штің ә серінен қ озғ алады: Шамасы 60 Н, бірінші ә сер етуші кү ш дененің орын ауыстыруына қ арсы, екінші 150 Н кү ш… < 0, 25 м/с2.>

Массасы 60 кг жү ргізуші 200 см/с2 ү деумен қ озғ алғ ан автомобиль орындығ ының арқ асын қ ысатын кү ші < 0, 12 кН>

Массасы 60 кг спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суғ а 10 м/с жылдамдық пен сү ң гігендегі ауаның орташа кедергі кү ші (g = 10) < 900 Н>

Массасы 65 кг адам сатымен 3 қ абатты ү йдің ү шінші қ абатына кө терілгенде ауырлық кү шінің жұ мысы (Ү йдің ә р қ абатының биіктігі 2, 5 м, g =10м/с2) < 4875 Дж>

Массасы 65кг спортшы он метрлік мұ нарадан секіріп, 13м/с жылдамдық пен суғ а енгендегі ауаның орташа кедергі кү ші < 1200 H>

Массасы 8 кг дене 0, 5 м/с2 ү деу алғ андағ ы ә сер кү ші < 4 Н>

Массасы 8 кг мылтық тан массасы 16 г оқ 600 м/с жылдамдық пен ұ шып шық ты. Мылтық тың кері қ озғ алу жылдамдығ ы. < 1, 2 м/с.>

Массасы 8 т ғ арыш кемесі массасы 20 т орбиталық ғ арыш бекетіне 100 м ара қ ашық тық қ а жақ ындайды. Олардың ө зара тартылыс кү ші (G = 6, 67∙ 10-11) < 1 мкН.>

Массасы 80 кг адам массасы 20 кг жү кті 10м биіктікке кө тергендегі жұ мысы (g=10 м/с2) < 10 кДж>

Массасы 9 кг дене қ аттылығ ы k=100 Н/м серіппеге бекітілген. Тербелістің меншікті жиілігі * ω =3, 3 с-1 *

Массасы m дене Жер бетінен h ара қ ашық тық та тұ рды. Сосын ара қ ашық тық ∆ h-қ а кеміді.Дененің потенциалдық энергиясы. < mg∆ h-қ а кеміді.>

Массасы m дене Жер бетінен h биіктікте болғ ан, содан соң биіктік ∆ h-қ а артқ ан. Дененің потенциялдық э: / mg∆ h-қ а артты /

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады. Егер бө лшектің массасын 2есе арттырса, он..< 2 есе артады.>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады. Егер бө лшектің массасын 2есе арттырса, оның тр..< 2 есе артады>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады.Егер бө лшектің жылдамдығ ын 2 есе арттырса < 2 есе артады>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады.Егер бө лшектің жылдамдығ ын 2 есе арттырса.. < 2 есе артады>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады.Егер бө лшектің массасын 2есе азай.. tr ozg < 2 есе кемиді.>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады.Егер бө лшектің массасын 2есе азайтса, < 2 есе кемиді.>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады.Егер бө лшектің массасын 4 есе азайтса < 4 есе кемиді>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады.Егер бө лшектің массасын 4 есе азайтса, оның тра..< 4 есе кемиді>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады.Егер ө рістің индукциясын, 2есе арттырса < 2 есе кемиді>

Массасы m зарядталғ ан бө лшек біртекті магнит ө рісінде перпендикуляр υ жылдамдық пен қ озғ алады.Егер ө рістің индукциясын, 2есе арттырса… < 2 есе кемиді>

Массасы m қ озғ алыстағ ы шар тыныш тұ рғ ан массасы 3m шарғ а соғ ылады. Соқ тығ ысқ аннан кейінгі шарлардың ажырау бұ рышы 900 жә не бірінші шардың жылд. 3υ. Жылд. * 3√ 2υ *

Массасы m ү йкеліс коэффициенті μ тұ рақ ты υ жылдамдық пен қ озғ алатын аэрошананың радиусы r «ө лі тұ зақ тағ ы» бір айналыс кезіндегі ү йкеліс k.j.< A= 2π μ m g R>

Массасы скафандрымен 170кг астронавтың табанының Ай бетімен арасындағ ы ү йкеліс коэффиценті 0, 5 болғ андағ ы ү йкеліс кү ші < 136 H>

Массасы т жә не заряды +q бө лшек электр ө рісінде кернеулігі Е жә не потенциалы φ болғ андағ ы ү деуі < qE/m >

Массасы ү лкені < сутектің теріс ионы>

Масссасы 2 т жү кті, 50 м биіктікке қ уаты 10 кВт кө тергіш кранның кө мегімен кө теруге жұ мсалғ ан уақ ыт (қ озғ алтқ ыштың ПӘ К-і 75 %, g = 10 м/с2) < ≈ 130 с>

Математикалық маятник 30 π секундта 60 тербеліс жасайды. Жіп ұ зындығ ы < 62, 5 см.. >

Математикалық маятник x = 0, 24 cos 1884 t қ озғ алыс заң ымен тербеледі. Маятник тербелісінің жиілігі < 300 Гц.>

Математикалық маятник x = 0, 4 cos 15, 7 t қ озғ алыс заң ымен тербеледі. Маятник тербелісінің периоды < 0, 4 с.>

Математикалық маятникті ауадан суғ а салғ анда, оның периоды * Артады *

Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқ а бір планетада еркін тү су ү деуі Жердегіден n есе ү лкен болса… < T, /-|n >

Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды То. Егер басқ а бір планетада еркін тү су ү деуі Жердегіден n есе ү лкен болса. Тербеліс периоды * T, =To/√ n *

Математикалық маятниктің тербеліс периодын √ 2есе арттыру ү шін, жіптің ұ зындығ ын < 2 есе артады. >

Математикалық маятниктің тербеліс периодын анық тайтын формула < 2n _/l/g >

Материалдық нү кте радиусы 2 м шең бер бойымен бірқ алыпты қ озғ алғ анда, айналымның ¼ бө лігінде жү ретін жолы мен ….< p м, 2 -/ 2 м>

Материалдық нү кте радиусы 2 м шең бер бойымен бірқ алыпты қ озғ алғ анда, айналымның 1\4 бө лігінде жү ретін жолы мен орын ауыстыруы * π, 2√ 2 *

Материалық нү ктенің қ озғ алыс тең деуі X = 3t². 2 с-тан кейінгі нү ктенің жылдамдығ ы мен орын ауыстыруы < υ = 12 м/с, S = 12 м.>

Материялық нү кте 20м/с бастапқ ы жылдамдық пен жә не бастапқ ы жылдамдық қ а қ арсы 0, 5 м/с2 ү деумен қ озғ алады. 0, 5 мин ішіндегі жолы мен орын ауыстыруы < 375м; 375м>

Материялық нү ктенің жылдамдық проекциялары мына тү рде ө згеретіндей болып қ озғ алады: υ x = 3 + 3t; υ y = 4 + 4t, оның ү деуі < 5 м/с2.>

Материялық нү ктенің жылдамдық проекциясы мына тү рде ө згеретіндей болып қ озғ алады: υ x = 2 - 3t, оның ү деуі < -3 м/с2.>

Материялық нү ктенің қ озғ алыс тең деуі мына тү рде x=-3t2. Нү ктенің 2с кейінгі жылдамдығ ы мен орын ауыстыруы... < υ =-12 м/с; s=-12 м.>

Меншікті жылдамдығ ы 25 км/сағ катердің ағ ыс бағ ытымен 2 сағ атта, ағ ысқ а қ арсы 3 сағ атта жү ріп ө ткен қ ашық тығ ы z< 60 км.>

Меркурий ғ аламшарының орташа радиусы 2420 км, еркін тү су ү деуі 3, 72м/с2 болса, массасы < 3, 27·1023кг>

Метал шардың ішіндегі электр ө рісінің кернеулігін есептейтін формула < 0 >

Металдардан электр тогы ө ткенде байқ алатын қ ұ былыс < жылулық жә не магниттік>

Металл білеушені сұ йық тық қ а батырамыз(сурет). Білеушенің 1, 2, 3 жағ дайындағ ы кері итеруші кү штерін салыстыр. < F3 < F1; F2 = F1.>

Металл ө ткізгіш бойымен 320 мкА ток ағ ып жатыр.Ө ткізгіштің кө лденең қ имасы арқ ылы ә р секунд сайын ө тетін электрон. < 2∙ 1015 >

Механиканың «алтын ережесі» < кү штен қ анша есе ұ тсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұ тыламыз.>

Момент кү ші < кү штің иінге кө бейтіндісі.>

Момент кү шін анық тайтын формула < М = F∙ d >

Момент кү шінің ө лшем бірлігі < 1 Н∙ м>

Мотоциклші жү ріп келе жатқ анда 60 Н кедергі кү шіне ие болады. Мотоциклші 50 м орын ауыстырғ анда кедергі кү шінің атқ арғ ан жұ мысы жұ мысы < 3000 Дж >

Мотоциклшінің жылдамдығ ы 54 км/сағ, ал адамдікі 2 м/с болса, мотоциклшінің жылдамдығ ының адам жылдамдығ ына қ атынасы < 7, 5.>

Мұ з бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқ таса, онда оның бастапқ ы жылдамдығ ы (шайбаның мұ збен ү йкеліс коэфффициенті 0, 05; g = 10) < 6, 3 m/c>

Мына жағ дайда ауа шарына ә сер ететін кері итеруші кү ш ү лке < Жердің бетінде; >

Насостың поршені астындағ ы ауаның қ ысымы 105 Па, ал кө лемі 200 см3. Егер газдың температурасы ө згермесе, 130 см3 кө лемді алып тұ рғ андағ ы ауа қ ысым< 1, 5·105 Пa>

Нейтрон – бұ л < заряды жоқ элементар бө лшек>

Нейтронның заряды * 0 *

Нө лдік дең гейден h биіктікке кө терілген дененің потенциалдық энергиясы… < E = mgh >

Нү кте x = 0, 05 sin 157 t қ озғ алыс тең деуімен тербеледі. Тербеліс басталғ аннан соң 0, 01 с уақ ыттан кейінгі нү ктенің жылдамдығ ы < 0. >

Нү кте тербелісінің қ озғ алыс тең деуі X = 0, 5sin π /3tНү ктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу уақ ыты < 0, 5 с. >

Нү ктедегі ө ріс кернеулігі 300 Н/Кл. Егер заряд 1∙ 10-8 Кл-ғ а тең болса, онда оның нү ктеге дейінгі қ ашық тығ ы < 55 см>

Нү ктелер арасында потенциалдар айырмасы 12 В нү ктелік q заряд орын ауыстырғ анда 3 Дж жұ мыс атқ арады. Орын ауыстырғ ан q зарядтың шамасы < 0, 25 Кл>

Нү ктелер арасындағ ы потенциалдар айырмасы ∆ φ = 100 В, А =400 Дж энергия жұ мсағ анда, осы нү ктелер арасында орын ауыстыратын заряд < 4 Кл.>

Нү ктелік заряд ү шін кернеуліктің формуласы < E = 1/4π ε έ ∙ Q/r² >

Нү ктелік зарядтың ө ріс кернеулігі кейбір нү ктеде 4 Н/Кл. Егер зарядтың орналасу қ ашық тығ ын 2 есе арттырсақ, онда ө ріс кернеулігінің мә ні < 1 Н/Кл>

Нү ктенің тербелісінің қ озғ алыс тең деуі берілген: x= 0, 5 sin 314 t Тербеліс периоды < 0, 02 с.>

Нү ктенің тербелісінің қ озғ алыс тең деуі берілген: X = 0, 6 cos 157 t Тербелістің периоды < 0, 04 с. >

Нү ктенің тербелісінің қ озғ алыс тең деуі берілген: x= 0, 5 sin φ Нү ктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу фазасы < π /6 >

Ньютонның ү шінші заң ы: < F, = F,, >

Ойыншық серіппелі пистолеттен атылғ ан массасы 0, 01 кг шар вертикаль жоғ ары 1 м биіктікке кө теріледі. Қ атаң дығ ы 400 Н/м серіппенің деформациясы (g = 10 м/с2) < ≈ 2, 2 см.>

Оқ бө гетке тиіп, оғ ан h1 терең дікке кіреді. Жылдамдығ ы одан екі есе артық, массасы дә л сондай оқ енетін h2 терең дік / h2 = 4h1 /

Оқ тың бастапқ ы жылдамдығ ы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғ арғ ы нү ктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж… < 60> 0

Оқ ушы резең кені 45 Н кү ш жұ мсай отырып 9 см-ге ұ зартты. Егер 110 Н кү ш жұ мсаса, резең кенің ұ заруы < 22 см>

Олардың арасындағ ы ә серлесу кү ші (k = 9∙ 109) < 1 мН>

Оң ашаланғ ан ө ткізгішті 100 В потенциалғ а дейін зарядтап, 1, 109 Кл электр зарядын жіберген ө ткізгіштің электр сыйымдылығ ы < 0, 011 Ф.>

Орам саны 800, катушкада магнит ө рісі 0, 5 с ішінде бір қ алыпты кемігенде ЭҚ К-і 40 В тең болады. Магнит ақ ынының алқ ашқ ы мә ні < 25 мВб.>

Орамның индукция ЭҚ К-і 2 В. Егер орам санын 50-ге арттырса, ондағ ы индукция ЭҚ К-і / 100 В /


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.