Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Батырмалар


Батырмалар бә ріне таныс нысан. ЛогоМирде батырмалар қ андай да бір іс ә рекет ү шін қ ажет. Батырманы орнату ү шін , басың ыз. Сұ хбат терезесі шығ ады:

Музыкалық редактор

 

ЛогоМирде ө зің нің мелодияң ды қ ұ руғ а жә не оны ө ң деуге мү мкіндік бар. Ол ү шін батырмасын басу керек. Бұ дан кейін музыкалық редактордың мә зірі шығ ады:

Бұ л редакторда инструментті таң дауғ а, темпті ө згертуге болады.

 

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №13

Сабақ тың тақ ырыбы: Музыкалық редактор.

Сабақ тың мақ саты:

1. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

2. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

3. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Музыкалық редактор

Бұ л редакторда кішкентай композиторларғ а ың ғ айлы болу ү шін ү ш октавалы перенлі фортепиано бө лігі келтірілген. Пернелердің ү стінде тү рлі-тү сті палитра бар. Ол ә р тү рлі ү ндерге сә йкес ө зіндік тү стер. Тө менде орыстың «Во саду ли в огороде» атты халық ә ні ЛогоМир редакторнда ө ң деліп, безендірілген мысалы келтірілген.

Бұ л ү шінші жә не екінші октаваның ноталар жиынтың ына сә йкес келеді: фа, фа, ми, ми, ре, ре, ре, ми, фа, фа, ми, ми, ре, ре, до, до, си, си, ля, ля, ля, си, до, до, си, си, ля, ля. Қ алың шрифтпен ұ зын ү нді бү тін ноталар кө рсетілген. Қ алғ андары жарты ұ зындық ты. Дыбыс ұ зындығ ы перне ү стіндегі ұ зындық менюі арқ ылы беріледі.

Мелодиядағ ы бұ рыннан жазылғ ан нотаның ұ зындығ ын ө згрту ү шін, оны белгілеп алып қ ажет ұ зындық ты кө рсетсе жеткілікті.

Мелодия 150 нотадан кө п болмауы қ ажет. Белгіленген нотаны кө шіруге, оны қ ажет жерге қ оюғ а болады. Мелодияны тың дау ү шін қ ажет жерге қ ойып ойнату батырмасын басу керек.

 

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №14

Сабақ тың тақ ырыбы: Мә тін терезелерімен жұ мыс.

Сабақ тың мақ саты:

1. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

2. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

3. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Мә тіндік терезе қ ұ ру

Т

Мә тін терезесі ЛогоМир ортасында ө з жобаң ды мә тінмен безендіруге мү мкіндік береді. Ол ү шін , сосын жоба алаң ына апарып қ ажет аумақ қ а дейін созу қ ажет. Тө мендегі мә тін терезесі пайда болады:

Бұ л терезеге енді мә тін енгізуге болады. Мә тінді ерекшелеп алып «Текст»мә зірін таң дап мә тінді пішімдеуге де болады. Ол ү шін астың ғ ы мә зірде «Шрифт…» таң дау керек

Шық қ а терезеден ө зімізге қ ажетті пішімді, шрифтті таң даймыз

 

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №15

Сабақ тың тақ ырыбы: Мә тін терезесі мазмұ нын мө рлеу.

Сабақ тың мақ саты:

1. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

2. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

3. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Мә тін терезесіндегі мазмұ нды жобада мө р ретінде пайдалануғ а болады. Бұ ндай мө рлеуден кейін мә тін жобаның бір бө лігі болады. Ол ү шін мә тін терезесін мө лдір етіп алып, мә тін терезесін шерту керек. Қ ұ ралды ауыстырмай мә тін терезесін жылжытсаң ыз терезенің ізін кө ресіз.

 

Жобаны безендіру ү шін тасбақ аның мө рленген формасын пайдалану.

Енді ертегімізді тірілтіп кө рейік. Форма мә зірінде жаң а форма – Қ ызыл Телпек салың дар. Ол ү шін дайын қ ыздың формасын алуғ а болады.

 

Мысалығ а былай:

 

Тасбақ аны қ ызғ а айналдырың ыз. Жобадағ ы мә тіндік терезедегі мә тінді мө рлең із, сосын қ ажет жерге тасбақ аны қ ойып қ ызды да мө рлең із. Сенде тө мендегіше болуы қ ажет:

 

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №16

Сабақ тың тақ ырыбы: Бақ ылау жұ мысы.

Сабақ тың мақ саты:

1. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

2. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

3. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Бақ ылау жұ мысы
1 вариант

1. Форма алаң ын қ алай белсенді етуге болады?

2. Бос формада форма кө шірмесін қ алай жасайды?

3. Тө мендегі командалардың қ айсысы дұ рыс емес?

перо опусти
право 360
налево
домой
с. г.
ПП

4. Қ андай ә діспен тасбақ аны тоқ татуғ а болады?

 

 

Бақ ылау жұ мысы

Вариант

1. Экранғ а командалар алаң ы жоқ болса, оны орнына қ алай қ алпына келтіруге болады?

2. Тасбақ аның бастапқ а формасын қ алай қ алпына келтіруге болады?

3. Тасбақ а жоғ ары қ арап тұ р. Тө мендегі команда орындалғ ан соң тасбақ а қ ай а) направо 180
б) нов_курс 270
в) нов_курс 0
г) налево 90
д) нов_курс 90
е) направо 270

4. повтори командасынан соң тік жақ шағ а не жазылады?

 

V. Ү йге тапсырма: Қ айталау.

 

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №17

Сабақ тың тақ ырыбы: Бірнеше тасбақ алармен жұ мыс.

Сабақ тың мақ саты:

1. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

2. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

3. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Біз ө зіміздің жобамызда бір ғ ана емес, бірнеше тасбақ аны пайдаланып жү рміз. Ә рбір тасбақ а пайда болғ анна аты болады. Оның атын сұ хбат терезесінен ашып білуге болады. Тек қ ана атын білу ғ ана емес оны ө згертуге де болады. Бұ л жерде тасбақ аның аты тек бір ғ ана сө зден тұ ратынын ұ мытпауымыз керек. Ал егер екі сө зден тұ ратын болса тө менгі сізіқ арқ ылы жалғ астыруымыз керек, мысалы:

кощей_бессмертный.

Егер жобада бірнеше тасбақ а болса, оның барлығ ы команда алаң ындағ ы командаларды орындай бермейді. Тасбақ аларғ а ә ртү рлі тә сілдермен бұ йрық беруге болады. Ең жең іл тү рі адаммен сө йлескедей ә діс. Мысалы:


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.