Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Новая форма командасы


«Новая форма» командасы тасбақ аның таң далғ ан формағ а айналуын орындайды.

Команда Параметр Ө згеріс Қ ысқ а тү рі Мысал
нов_форма Форма аты немесе оның номері Тасбақ а кө рсетілген форманы «киеді». Ескерте кететін жағ дай, форманың атын бергенде тырнақ шағ а алып жазу керек нф Нов_форма “птица1 Нф “пчела2 Нов_форма 9 Нф 11

Замечание: не забывайте команду отделять от параметра пробелом!

Жаттығ у

Жалау формасын қ ұ рып оғ ан флаг1 атын берің із. Оны басқ а формағ а кө шіріп, қ алам мен қ арындаш арқ ылы ө згертің із, мысалы , жә не флаг2 деп ат берің із. Тасбақ алар ә лемінің бір тұ рғ ынының сұ хбаттық терезесіне мынадай ереже жазың ыз: нф “флаг1 жди 2 нф “флаг2 жди 2.

Ауыстырып қ осқ ышты «Много раз» жағ дайына қ ойып ОК басың ыз. Тасбақ аны тышқ анмен шерткен жағ дайда қ андай ө згеріс болады?

 

Жаттығ у

Бұ л жаттығ уда сендер тө бесінде жалауы желбіреген қ орғ аны бар жоба жасауларың керек. Қ орғ анды дайын формадан алып сә л ө згерту керек: қ орғ ан тө бесіндегі жалауды ө шіріп тастап, қ ұ ралының кө мегімен ү лекейту керек. Жаң адан жалау болатын тасбақ аларды қ ос (батырма ). Тасбақ аларғ а жоғ арыдағ ы жаттығ удағ ы команданы беріп, оларды қ орғ анның тө бесіне қ ой. Қ ажет болғ ан жағ дайды ө лшемін ү лкейтіп, кішірейту болады.

 

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №11

Сабақ тың тақ ырыбы: Қ алыпты импорттау жә не экспорттау.

Сабақ тың мақ саты:

1. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

2. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

3. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Форманы жасауғ а дайын суреттерді де пайдалануғ а болады. ЛогоМирде BMP, JPEG, GIF, PCX и Targa форматындағ ы суреттерді импорттауғ а болады. Тасбақ а формасына кез-келген редакторда жасалғ ан суретті жү ктеуге болады. Ол ү шін келесі іс-ә рекетті орындау керек:

1. Қ олданбалы программа аоқ ылы сурет саламыз.

2. ЛогоМир оқ итын форматта сақ таймыз.

3. загрузи_форму, командасын орындаймыз, ену папарметрі мен форма номерін береміз. Мысалы:

загрузи_форму " дракон 16

Windows алмасу буферін пайдаланып орындалатын ә діс те бар. Ол ү шін қ олданбалы программада суретті кө шіріп аламыз, ЛогМирдегі форма мә зірін ашып, қ ажетті форманы шертеміз жә не Файл – Копируй командасын береміз.

Дә л осылай форманы экспорттауғ а болады. помни_форму командасы арқ ылы форманы сақ тауғ а болады. Сақ тағ ың ыз келген форманың номерін біліп алың ыз да команда алаң ына помни_форму " луна 1 сияқ ты командасын жазың ыз. Бұ л команда бойынша 1 номерлі форманың суреті «Луна» деп сақ талады. ЛогМир ө здігінінен суретті bmp форматында сақ тайды. Егер басқ а форматта сақ тағ ың ыз келсе, онда команда жолына кең ейтілуді қ осып жазу керек. Мысалы:

помни_форму " луна.jpg 1

Windows алмасу буферін пайдаланып орындалатын ә діс те бар. Ол ү шін қ ажетті форманы шертеміз жә не Файл – Копируй командасын береміз. Сосын қ олданбалы программағ а барып қ оямыз.

Сонымен келесі командалармен таныстық:

Команда Параметр Іс-ә рекет Қ ысқ аша жазылуы мысалы
загрузи_форму Файл аты жә не форма номері Кө рсетілген формағ а қ ажетті сурет қ ойылады - Загрузи_форму “мяч 40
помни_форму Файл аты жә не форма номері Формадағ ы сурет файл болып сақ талады - Помни_форму “сова 42

Жаттығ у

Қ осымша дискте насекомдардың майда суреттері бар. «Жаз» графикалық жобаны безендіруге жә не жаң а форма жасауғ а осыларды қ олданың ыз. Сурет фоны мө лдір болу ү шін қ ажет жерлерді ақ пен бояң ыз. Суретті салу ө з еріктерің де. Ең басты талап – суретте тасбақ аны пайдалану. Суреті бар файлдарды іздеуге уақ ыт жібермеу ү шін ЛогоМир программасының папкасына кө шіріп қ ойылғ ан

 

 

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №12

Сабақ тың тақ ырыбы: Жү гірмектер, батырмалар, музыкалық нысандар.

Сабақ тың мақ саты:

1. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

2. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

3. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Жү гірмектер

Жү гірмектер айнымалы сандарды ө згертіп отыруғ а пайдаланылады.

Жү гірмекті пайдалану ү шін, қ ұ ралын таң дапжобаны шертің із. Тө мендегі терезе шығ ады

Жобада жү гірмек пайда болады.

Тасбақ аны машинағ а айналдырып,

пр, лв немесе нк командаларын берің із жә не сұ хбат терезесіне мынадай сияқ ты команда жазың ыз вп скорость жди 1. «Много раз» белгісін орнатып, сұ хбат терезесін жабың ыз.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.