Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Упражнение10


Графикалық редактордағ ы суреттерді «тірілтің із». Мысалы бір тасбақ аны машинағ а айналдырып, жолмен жү ргізің із, ал екінші тасбақ аны самолетке айналдырып аспанмен ұ шырың ыз. Ол ү шін тасбақ алардың сұ хбат терезесін пайдаланың ыз.

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №9

Сабақ тың тақ ырыбы: Қ алып мә зірімен жұ мыс.

Сабақ тың мақ саты:

1. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

2. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

3. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Алдың ғ ы сабақ та айтылғ андай форма мә зірі батырмасын бассақ ашылады. Бұ л тасбақ аны ә ртү рлі формада киә ндә руге арналғ ан. Ал кейде жаң асын ойлап табуғ а тура келеді.

Тасбақ аның кіимдіре тө мендегіше болады:

Оң жағ ында айналдыру батырмасымен ашып отсақ, бос формалар бар, олар нү ктемен белгіленген. Оларды ө зіміздің дайын формаларымызбен ауыстыруымызғ а болады. Ол ү шін бос форманы екі рет шертеміз. Форманың сұ хбат терезесі ашылады.

Ашылғ ан терезеде графикалық терезедегідей сурет саламыз.

 

Сұ хбат терезесіне ә ртү рлі батырмалар бар.

батырмасы оң нан солғ а, немесе керісінше шағ ылдырады. Бұ л сіздің тасбақ аң ыз оң ғ а немесе солғ а жү ру қ ажет болғ ан жағ дайда керек. батырмасы суретті 900градусқ а бұ ру қ ажет. Ә р шерткен сайын сурет сағ ат тілі бойынша бұ рыла береді.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.