Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Упражнение 6. Нкжәне басқа командалар арқылы тасбақаны әртүрлі бағытта жүргізіңіз


Нк жә не басқ а командалар арқ ылы тасбақ аны ә ртү рлі бағ ытта жү ргізің із

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №8

Сабақ тың тақ ырыбы: Тасбақ аның сұ хбат терезесі.

Сабақ тың мақ саты:

4. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

5. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

6. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Ө ткен сабақ тарда айтылғ андай тасбақ аны тек команда алаң ына емес сұ хбат терезесі арқ ылы басқ аруғ а болады. Бұ л командаларды ә р тасбақ аның ө зіне жеке-жеке жазуғ а болады деген сө з.

Бұ л ү шін қ ұ ралын басып, сосын қ ажет тасбақ аны басамыз. Тасбақ аның сұ хбат терезсі ашылады:

Бұ л терезе тасбақ аның аты, тасбақ а орындайтын командалар ө рісінен жә не осы командаларды бір рет немесе кө п рет орындау ү шін қ ажет ажыратып қ осқ ыштан тұ рады.

Тасбақ аның аты ө рісінде тасбақ аның ө зінің стандартты аты тұ рады - ч1 немесе ч2 (черепаха 1 немесе черепаха 2…). Мұ ны ө згертуге, мысалы тасбақ аның атын адам атымен (Маша, Саша т.б.) ө згертуге болады. Ал егер аты екі сө зден тұ ру қ ажет болса, онда араларын сызық шамен қ осамыз, мысалы Кощей_Бессмертный.

Тасбақ ағ а берілетін командалар жоғ арыда аталғ ан командалар сияқ ты. Тасбақ а бұ л командаларды ү стінен шерткен кезде орындайды.

Жаттығ у.

Тасбақ аның сұ хбат терезесіне тө мендегі командаларды жазың ыз:


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.