Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Упражнение 1. Форманың сұхбат терезі арқылы шыршаның ойыншықтарын жасаңыз


Форманың сұ хбат терезі арқ ылы шыршаның ойыншық тарын жасаң ыз. Тө менде қ арапайым суреттерге мысалдыр келтірілген.

 

Шарик Саң ырауқ ұ лақ Қ ұ лпынай Апельсин Жү зім

Ө з ойыншық тарың ызды да ойлап таба беруге болады..

 

Графикалық редакторда шырша салың ызда безендірің із

 

 

V. Ү йге тапсырма: Осы конспект оқ ып келу.

 

Бекітілді:

Оқ у ісінің мең герушісі: С.Дандесов

Кү ні:

Класы: 5

Сабағ ы: №10

Сабақ тың тақ ырыбы: Қ алыптың кө шірмесі.

Сабақ тың мақ саты:

4. Оқ ушыларғ а компьютердің «Логоә лемі» бағ дарламасы жайлы тү сінік беру.

5. Оқ ушыларды адамгершілікке, ұ қ ыптылық қ а, жауапкершілікті болуғ а, ізденімпаздық қ а, ө з бетінше ең бектенуге тә рбиелеу.

6. Оқ ушылардың компьютерге деген қ ызығ ушылығ ын арттыру.

Сабақ тың тү рі: Аралас сабақ

Кө рнекілігі: компьютер, интерактивтік тақ та

Сабақ тың барысы:

І. Ұ йымдастыру кезең і.

Оқ ушыларды тү гелдеп, жұ мыс тү рімен таныстыру.

ІІ. Ү й тапсырмасын сұ рау кезең і.

Ө ткен сабақ тағ ы ө ткен бағ дарламаларды еске тү сіру.

ІІІ. Жаң а сабақ қ а даярлық кезең і.

Интерактивті тақ та арқ ылы бү гінгі тақ ырыпқ а сә йкес материалдар кө рсетіледі, қ осымша тү сіндіріліп отырылады.

IV. Жаң а сабақ.

Жобада кө біне ұ қ сайтын, бірақ бірдей емес формалар қ олданылады. Бұ ндай жағ дайлар жобадағ ы анимациялық қ озғ алысты қ ұ руда кездеседі. Стандартты фомалар жиынында ұ қ сас формалар топтары бар (мысалы, птица1 и птица2, пчела1 и пчела2). Бірақ стандартты жиында жоқ ұ қ сас формалар жасау қ ажеттіліктері туатын кездер болады. Мұ ндай жағ дайда бұ рыннан бар форманы кө шіріп алып, соны ө ң деген ың ғ айлы. Кө шіру ү шін форма мә зірінен қ ажетті форманы таң дап РЕДАКТОР-КОПИРУЙ командасын орында. Бұ л команданы орындағ ан кезде ештең е ө згермейді, бірақ алмасу буферінде форманың суреті пайда болады. Сосын бос форманы таң дап РЕДАКТОР-ВЕРНИ командасын орындау қ ажет. Бос формада сіздің кө шірген форма пайда болады. Бұ л суретті бос формаларғ а қ ажетінше кө бейтіп орналастыр беруг болады. Соң ынан кө шірілген форманы қ ажетімізше ө згертуге болады.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.