Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Желдің пайда болуы,оған әсер ететін күштерді атап жазыңыз


Жел деп ауаның жер бетiмен салыстырмалы тү рде горизонтальдi қ озғ алысын айтады. Жел атмосфераның ә р жерiнде қ ысымның бiркелкi болмауынан туады. Қ ысым вертикальдi да, горизонтальдi да бағ ытта ө згермелi келетiндiктен, ауа жерге қ арай белгiлi бiр бұ рышпен кө лбеу қ озғ алады. Ол бұ рыш ө те кiшi болғ андық тан жел деп ауа қ озғ алысының тек горизонтальдi қ ұ раушысын есептейдi.

Жел жылдамдығ ымен жә не бағ ытымен сипатталады. Желдiң бағ ыты ретiнде кө кжиектiң жел соғ ып тұ рғ ан жағ ы (ауа келiп тұ рғ ан жақ) есептелiнедi. Мысалы жел солтү стiктен оң тү стiкке қ арай соқ са, оның бағ ыты – солтү стiк болып саналады. Метеорологияда желдiң бағ ыты румбамен – горизонттың 16 нү ктесi немесе азимутпен (градустық бұ рыш) белгiленедi. Градустық бұ рыш солтү стiктен бастап шығ ысқ а қ арай есептелiнедi, солтү стiк бағ ыт 00, шығ ыс – 900, оң тү стiк – 1800, батыс – 2700 тең.

Атмосфераның қ алың қ абатын алып ү лкен кең iстiкте соғ атын желдердi ауа ағ ыны деп атайды, яғ ни ауа ағ ыны дегенiмiз уақ ыт бойынша белгiлi бiр тұ рақ тылығ ы бар желдер жү йесi.

Жел алқ абы уақ ыттың ө туiмен ө згерiп отырады. Егер ауа ағ ынының кө лденең ауданы кiшiрейсе желдiң жылдамдығ ы артады, ал ұ лғ айса – азаяды. Ауа ағ ыны жер бетiмен ү йкелетiндiктен жә не оның iшкi қ абаттары ә ртү рлi қ ызатындық тан онда ә рқ ашан турбуленттiк орын алады, яғ ни ә ртү рлi бағ ытта бейберекет қ озғ алыста болатын майда ағ ындар болады.

Градиенттiк кү ш. Желдiң пайда болуының негiзгi себепкерi – жер бетi ү стiнде (горизонталь бағ ытта) атмосфера қ ысымының ә ртү рлi таралуы. Бiрлiк қ ашық тық тағ ы ауа қ ысымының айырмашылығ ын горизонтальдi қ ысым градиентi дейдi. Қ ысым градиентiнiң кү шi ауа массасын қ озғ алтатын кү ш болып табылады, яғ ни жел тудырады. Бұ л кү штiң арқ асында ауа массасы қ ысымы тө мен жақ қ а ағ ады.

Бiрлiк ауа массасына ә сер ететiн градиенттiк кү ш (FG), қ ысым градиентiн ауа тығ ыздығ ына бө лгенге тең:

FG = - = .

мұ нда - = G г – горизонтальдi қ ысым градиентi;

- ауа тығ ыздығ ы;

Атмосферадағ ы ауа қ озғ алысына градиенттiк кү штен басқ а тағ ы ү ш кү ш ық пал жасайды:

а) Жердiң айналуының ауытқ ыту кү шi (Кариолис кү шi);

б) ү йкелiс кү шi;

в) ортадан тебу кү шi.

Кариолис кү шi. Жер ө з ө сiмен бұ рыштық жылдамдық пен (w) айналады. w = 7, 29 * 10-5 с-1. Жер ү здiксiз айналып тұ ратындық тан, онымен салыстырмалы қ озғ алыстағ ы дене (жел) ө зiнiң бастапқ ы бағ ытынан белгiлi бiр бұ рышқ а ауытқ ығ ан болып шығ ады. Оны ауытқ ытатын кү штi Кариолис кү шi деп атайды. Кариолис кү шi ауа қ озғ алысына тiк бұ рышпен, солтү стiк шарда – оң жақ қ а, оң, тү стiк шарда – сол жақ қ а бағ ытталады. Сондық тан ол ауа қ озғ алысын ү детпейдi де тежемейдi де, тек оның бағ ытын ө згертедi.

Ауаның горизонтальдi қ озғ алысына ауытқ ыту кү шiнiң горизонтальдi қ ұ раушысы ә сер етедi. Ол былай анық талады:

A = 2V w sinj

мұ нда: A – Кариолис кү шi;

V – желдiң жылдамдығ ы (м/с);

w - Жердiң бұ рыштық айналу жылдамдығ ы (с-1);

j - географиялық ендiк.

Ү йкелiс кү шi ауа қ озғ алысын тежейдi. Ол жер бетiмен байланысты – сыртқ ы ү йкелiс кү шi (R0) жә не ауадағ ы молекулалық жә не турбуленттiк араласуғ а байланысты – iшкi ү йкелiс кү шiнен (R1) қ ұ ралады.

Сыртқ ы ү йкелiс кү шi жер бедерiнiң бү дiрлiгiне байланысты болады жә не желге қ арама-қ арсы бағ ыт-талғ андық тан оның жылдамдығ ын азайтады.

Iшкi ү йкелiс кү шi, негiзiнен турбуленттiк араласуғ а бағ ынышты жә не оның белгiлi қ атаң бағ ыты болмайды. Сондық тан жерге жақ ын ауа қ абатында, жалпы ү йкелiс кү шiнiң бағ ыты ауа қ озғ алысына қ атаң қ арама-қ арсы болмайды, ол бағ ыттан сол жақ қ а қ арай бiршама бұ рылады. Тә жiрибе нә тижелерi бойынша бұ л бұ рыш шамамен 350 қ ұ райды. Жалпы ү йкелiс кү шi (R) бiрлiк ауа массасының қ озғ алысын баяулататын терiс ү деу болып табылады:

 

R = -k V

мұ нда k – ү йкелiс коэффициентi, тө селме беткейдiң бү дiрлiгi

мен ауа турбуленттiгiнiң қ арқ ындылығ ын сипаттайды

(0, 2*10-4 – 1, 2*10-4 с-1 аралығ ында);

V – желдiң жылдамдығ ы.

Жер бетiнен биiктеген сайын сыртқ ы ү йкелiс кү шiнiң ә серi тез ә лсiрейдi. Жерге жақ ын ауа қ абатынан жоғ арыда турбуленттiк те ө спейдi, 1000-1500 м биiктiктен жоғ ары оны ескермесе де болады. Ү йкелiс кү шi ә сер ететiн атмосфера қ абатын ү йкелiс қ абаты, ал оның таралатын биiктiгiн ү йкелiс дең гейi ( 1-1, 5 км) деп атайды.

Ортадан тебу кү шi ауаның қ исық сызық бойымен (шең бер бойымен) қ озғ алысы кезiнде пайда болады. Ортадан тебу кү шi, траектория қ исығ ының радиусы бойымен ортадан таектория доғ асы жағ ына бағ ытталады. Бiрлiк ауа массасы ү шiн ортадан тебу кү шi (С) тең болады:

C =

мұ нда r – траектория қ исығ ының радиусы.

Атмосфералық қ озғ алыстардың ортадан тебу кү шi ө те ә лсiз болады, себебi траектория қ исығ ының радиусы 100-1000 метр болады. Сондық тан да ортадан тебу кү шi ауытқ ыту кү шiнен 10-100 есе кiшi болады. Бiрақ траектория қ исығ ының радиусы кiшi болып, қ озғ алыс жылдамдығ ы жоғ ары болса ортадан тебу кү шi градиент кү шiнен бiрнеше есе асады. Бұ ндай жағ дай ыстық ауа-райында туатын осi вертикальдi кiшi қ ұ йындарда (қ ара қ ұ йын, торнадо) байқ алады. Тропиктiк циклондарда ауытқ ыту кү шi ө те кiшi болғ андық тан, ортадан тебу кү шi ауа қ озғ алысына айтарлық тай ық пал жасайды.

Тұ рақ талғ ан ауа қ озғ алыстары. Тұ рақ талғ ан (стационарлы) қ озғ алыс деп, ә рбiр нү ктесiнiң жылдамдығ ы мен бағ ыты уақ ыт бойынша ө згермейтiн қ озғ алысты айтады, яғ ни ә сер ететiн басқ а кү штер ө зара тең есiп нольге айналады.

Градиенттiк жел. Ү йкелiс кү шi ә сер етпей ауа тұ рақ талғ ан бiрқ алыпты қ озғ алыста болса, оны градиенттiк жел деп атайды. Бұ ндай жағ дай нақ ты атмосферада ү йкелiс қ абатының ү стiнде (1500 метрден жоғ ары) орнығ ады.

Изобара сызық тары тiке параллелдi болғ ан жағ дайдағ ы градиенттiк желдi қ арастырайық Бiртектi қ ысым алқ абында градиенттiк кү штiң мә нi мен бағ ыты барлық нү ктеде бiрдей болады. Сондық тан да бұ ндай алқ апта ауа қ озғ алысы бiркелкi тiке сызық ты. Ү йкелiс кү шiнiң ә серi болмаса қ озғ алыстағ ы ауағ а тек градиенттiк кү ш (FG) пен Кариолис кү шi (А) ық пал етедi. Градиент кү шi изобара сызығ ына перпендикуляр, қ ысымы аз жақ қ а, ал Кариолис кү шi ауа қ озғ алысына перпендикуляр оң жақ қ а бағ ытталады. Тұ рақ талғ ан қ озғ алыста бұ л екi кү ш бiрiн-бiрi тең ейдi, яғ ни мә ндерi тең, бағ ыттары қ арама-қ арсы болады. Кариолис кү шi ауа қ озғ алысына перпендикуляр болғ андық тан, ауа қ озғ алысы қ ысым градиентiне перпендикуляр болады, яғ ни жел изобара сызық тары бойымен соғ ады. Тiке сызық ты изобара бойымен соғ атын градиенттiк желдi геострофикалық жел (Vг) деп атайды.

Геострофикалық желдiң жылдамдығ ын FG = А тең дiгiнен анық тауғ а болады:

= 2Vг w sinj, Vг = .

Геострофикалық желдiң жылдамдығ ы қ ысым градиентiне тiке пропорционал да ауа тығ ыздығ ы мен ендiкке керi пропорционал. Қ ысым градиентi ө скен сайын желдiң жылдамдығ ы да ө седi. Ендiк ө скен сайын геострофикалық желдiң жылдамдығ ы тө мендейдi. Биiктеген сайын ауа тығ ыздығ ы азаятындық тан геострофикалық желдiң жылдамдығ ы ө седi. Экваторда j = 0, V = ¥ болатындық тан геострофикалық жел деген мағ ына қ олданылмайды.

Жерге жақ ын жә не одан жоғ арырақ ауа қ абатында жел геострофикалық тан ө згеше болады, себебi жер бедерiнiң жә не турбуленттiктiң ә серi байқ алады. Бiрақ та iс жү зiнде жел жылдамдығ ын шашамен былайша есептесе болады: Vг = G г

Изобаралар қ исық сызық ты болғ ан жағ дайда, қ ысым градиентiнiң бағ ыты, сонымен бiрге градиенттiк кү ш ө згермелi келедi. Сондық тан ауа қ озғ алысы да қ исық сызық ты болады. Шең берлi изобаралар бойымен соғ атын градиенттiк желдi геоциклострофикалық жел деп атайды. Ондай қ ысым орталық тары – циклон мен антициклондағ ы желдердi қ арастырайық. Оларда ү йкелiс кү шiнiң ә серi болмаса, градиенттiк жә не ауытқ ыту кү штерiнен басқ а ортадан тебу кү шi пайда болады.

Желдiң қ ысымдық заң ы. Жерге жақ ын ауа қ абатында желдiң бағ ыты, солтү стiк шарда қ ысым градиентiнiң оң жағ ында, оң тү стiк шарда сол жағ ында жатады, бұ рыш 900-қ а жақ ын. Егер желге арқ аны берiп, желдiң ағ у бағ ытына қ арап тұ рсақ, сол жақ та сә л алдыда тө менгi қ ысым, оң жақ та сә л артта жоғ арғ ы қ ысым жатады.

Желдiң биiктiк бойынша ө згеруi. Жерден биiктеген сайын ү йкелiс кү шi азаяды, сондық тан желдiң жылдамдығ ы да ө седi. Жылдамдығ ымен бiрге желдiң бағ ыты да ө згередi (ол изобара бағ ытына жақ ындайды). Жерге жақ ын ауа қ абатында желдiң жылдамдығ ы 30 метр биiктiкке дейiн жылдам ө седi, ал бағ ыты ө згермейдi. Ал одан жоғ ары, желдiң бағ ыты солтү стiк шарда оң ғ а бұ рылады, оң тү стiк шарда солғ а бұ рылады (градиенттiк желге жеткенге дейiн). Желдiң градиенттiк болып есептелетiн биiктiгi, яғ ни ү йкелiс қ абатының қ алың дығ ы жә не де ә ртү рлi биiктiктегi желдiң вертикальдi градиентi тө селме беттiң бү дiрлiгiне, атмосфера стратификациясына жә не желдiң ө зiнiң жылдамдығ ына байланысты болады. Жер бетi неғ ұ рлым бү дiрлi болса ү йкелiс қ абаты соғ ұ рлым биiкте орналасады.

Атмосфера стратификациясы тұ рақ сыз болса турбуленттiк кү шейiп, конвекция дамиды. Нә тижесiнде тө менгi жә не жоғ арғ ы қ абаттар арасында ауа алмасуы жақ сы жү ретiндiктен биiктiк бойынша жел жылдамдығ ы мен бағ ыты баяу ө згередi, яғ ни жел градиенттiк желге 1500 метрден де биiкте айналуы мү мкiн (кейде 2-3 км). Ал атмосфера стратификациясы тұ рақ ты болса тө менгi жә не жоғ арғ ы қ абаттар арасында ауа алмасуы нашар жү редi да, жел градиенттiк желге жылдам айналады. Бұ ндай жағ дайда ү йкелiс қ абатының биiктiгi тө мен болады (300-500 м).

 


 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.