Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бұлттардың халықаралық классификациясын жазып беріңіз


.Бұ лттардың халық аралық классификациясы бойынша, морфологиялық сыртқ ы белгілеріне байланысты негізгі 10 тү рлеріне бө лінеді. Орналасу биіктігі бойынша барлық бұ лттар ү ш қ абатқ а жә не вертикальді бұ лттарғ а топтастырылғ ан.

Бұ лттардың тү рлерін нақ ты анық тау ү шін арнайы «Бұ лттар атласы» нұ сқ аулары қ олданылады жә не халық аралық келісім бойынша олардың латынша атаулары кө рсетілген. Жоғ ары қ абат бұ лттары қ оң ыржай белдеуде
6 – 13 км биіктік аралығ ында орналасады
:

Шарбы – Cirrus (Ci);

Шарбы – будақ - Cirrocumulus (Cc);

Шарбы – қ атпарлы – Cirrostratus (Cs).

Ортаң ғ ы қ абат бұ лттары қ оң ыржай белдеуде
2 – 6 км биіктік аралығ ында орналасады
:

Биік будақ – Altocumulus (Ac)

Биік қ атпарлы – Altostratus (As)

Тө менгі қ абат бұ лттары барлық белдеуде
жер беті мен 2 км биіктік аралығ ында орналасады
:

Қ атпарлы будақ – Stratocumulus (Sc) Қ атпарлы – Stratus (St)

Қ атпарлы – жаң бырлы – Nimbostratus (Ns)

Вертикальді (тігінен) дамығ ан бұ лттар:

Будақ бұ лттар – Cumulus (Cu)

Будақ – жаң бырлы бұ лттар – Cumulonimbus (Cb).

 


Жылы фронт бұ лт жү йесін тү сіндірің із

.Жылы фронт суық ауа жақ қ а қ арай орын ауыстырады, ө йткені бұ л жағ дайда ауа массасы анағ ұ рлым белсенді болып шығ ады. Жылы ауа бө лу жазық тығ ы бой/ша жоғ ары қ арай жаймен кө теріліп шегінген суық ауаның ү стіне шығ ады да адиабаттық жолмен суиды, бұ ғ ан қ оса қ абат оның ішіндегі ылғ ал конденсацияланады. Суық ауа шегінгенде оның тө менгі қ абаттары бетке ү йкеленуінің нә тижесінде біраз қ алып қ ояды да фронт ө те жазық кө теріледі. Жылы фронт жылулық ә келеді. Жылы ауа бая кө терілгенде кә дімгі бұ лт системалары қ алыптасады.

Жылы фронт бұ лт жү йесі

 

Ns-As-Cs-Ci

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.