Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ар жамылғысы, оның сипаттамаларын атаңыз


Салқ ын кезең де жер бетіне жауғ ан қ ар орта жә не жоғ арғ ы ендіктерде қ ар жамылғ ысын қ ұ райды.Қ ар жамылғ ысы жылу балансы мен ауа ылғ алдылығ ы режиміне ү лкен ық пал жасайды.Ә р климаттық аймақ тарда қ ар жамылғ ысының тү зілу мерзімі мен жату ұ зақ тығ ы ә ртү рлі болады жә не ол тө менгі ендіктерге тез еріп кетеді.

Метеорологияда қ ар жамылғ ысының кү йі оның биіктігімен, тығ ыздығ ымен, қ ұ рылысымен жә не жату сиаптымен анық талады

Қ ар жамылғ ысының тығ ыздығ ы-қ ардың салмағ ының кө леміне қ атынасы ретінде анық талады жә не ө те ө згермелі келеді.Жаң а туғ ан ұ лпа қ ардың тығ ыздығ ы 0, 04-0, 1г/см3 болса, жылымық тан кейін тығ ыздалып кө ктемде 0, 6-0, 7г см3-қ а жетеді.Қ ардың орташа тығ ыздығ ы0, 2-0, 257г см3 қ ұ райды.

Қ ар жамылғ ысының биіктігі бірлік жауғ ан қ ардың мө лшеріне оның тығ ыздығ ына жә не рельфке байланысты болады.Қ ар жамылғ ысының биіктігіне ө сімдік, жел жә не температура режимі де ә сепр етеді.Ең биік қ ар жамылғ ысы Енисейдің ортаң ғ ы ағ ынынан 100см, Камчатка Қ оң ыржай мен Орал тауының батыс беткейінде 90см байқ алады.Қ оң ыржай белдеуде қ ар жамылғ ысының биіктігі 30-50см қ ұ райды жә не тауларғ а қ арай біршама ұ лғ аяды.

Қ ар жамылғ ысының жерді жауып жату сипаты ауа райы мен рельфке байланысты.Ашық далалы жерлерде ә лсіз жел кезінде қ ар жамылғ ысы біркелкі жатады, ал қ атты жел тұ рғ анда қ ар бір жерден екінші жерге орын ауыстырады.Егер жылымық тан кейін қ ардың беті еріп қ айтса, оғ ан жел онша ә сер қ оймайды.

Қ ардың маң ызды сипаттамаларына оның жылуө ткізгіштігі, шағ ылдыру жә не сә улешашу мү мкіндігі т.б. жатады.Қ ар неғ ұ рлым тығ ыз болса, оның жылуө ткізгіштігі де соғ ұ рлым жоғ ары болады.Қ ардың жылуө ткізгіштігі шамамен ауадан 10есе артық, топырақ тан 10есе кем.

Жаң а туғ ан таза қ ардың шағ ылдыру мү мкіндігі қ ысқ атолқ ынды радиация ү шін альбедо 90-95%, ал ескі қ ардікі -30%.Орташа алғ анда қ ардың альбедосы 70-80% аралығ ында, ал топырақ пен салыстырғ анда одан 2-3 есе жоғ ары болады.

Қ ардың салыстырмалы сә улешашу мү мкіндігі де ө те жоғ ары.Қ ар жамылғ ысы ұ зындытолқ ынды радиацияны абсалютті қ ара дене сияқ ты шашды, яғ ни салыстырмалы сә улешашу мү мкіндігі 99, 5% тең


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.