Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Барографтың жұмыс істеу принципі


Атмосфера қ ысымын ү здіксіз бақ ылау (тіркеу) ү шін барограф қ олданылады. Барографта да сезімтад элемент- барокоробкалар тізбегі. Жұ мыс істеу принципі анероидтікі сиякты. Барокорбканың сығ ылуы арнайы тасымалдау механизмі арқ ылы басында сия қ аламы бар тілге беріледі. Сия қ алам сағ аттық механизмі бар барабанғ а тиіп тұ рады. Сағ аттық механизмді барбанның тә улігінде (26сағ аттық) жә не аптасына (180 сағ аттық) бір айналым жасайтын тү рлері болады. Барографта апталық барабан қ олданылады. Барабан бетіне арнайы барограф лентасы кигізіледі. Лента бетінде горизонтальді- қ ысым сызық тары (1 мбар сайын) мен вертикальді- уакыт сызық тары (2 сағ ат сайын) торы бар. Сия қ алам, уақ ыттың ө туімен лента бетіне қ ысым мә ніне сә йкес сызық сызып отырады. Сызылғ ан қ ысым сызығ ы бойынша қ ысым тенденциясы мен 3 сағ ат сайынғ ы ө згеру мә ні анық талады. Барографтың бақ ылау мерзімдерінде кө рсететін мә нін ылғ и да барометр кө рсеткішімен салыстырып отыру керек.

 

48.минимальды термометр ТМ-2 жумыс истеу принципи бакылау мерзими аралыгындагы ен минимальды температураны жана накты температураны корсетеди. Ол будка ишинде горизонталдьди турде орналасады. Резервуары цилиндр формалы, ишине спирт куйылган, шкаласынын бир болими 0, 50 С ка тен, олшеу далдиги 0, 10С. Шыны трубкада спри ишинде еркин козгалатын кара тусти шыны штифт болады, ауа температурасы томендегенде сприттин бетки пленкасы беттик керилиу куши аркасында штифти томен алып кетеди, ал температура оскенде спирт штифти айналып агып отеди. Осылайша штифт минимальди температура манинде турып калады, ал спирт баганы накты температурны корсетеди. Олшеп болганнан кейн термометрдин ортасынан устап, резервуарын жогары котеру аркылы, миндетти турде штифти спиртттин бетки пленкасына дейн акелу керек.

49.Максимальді термометр ТМ-1 бақ ылау мерзімі аралыындағ ы ең макссимальді температураны кө рсетеді.Ол будка ішінде горизонтальді тү рде резервуары цилиндр формалы, ішіне сынап қ ұ йылғ ан жә не шыны тү тікшенің сынаптан жоғ ары жағ ы вакумдалғ ан шкаласының бір бө лігі 0.50C тең ө лшеу шекарасы минус 200- тан плюс 700-аралығ ында ө лшеу дә лдігі 0.10C. Резервуарының ішінде, оның табанына жапсырылғ ан шыны штифт болады. Ол штифтің ұ шы шыны тү тікшеге біршама кіріп тұ рғ андық тан, тү тікшедегі сынаптың резервуарғ а қ айтып кіруін қ иынтады. Ауа температурасы жоғ арылағ анда сынаптың кө лемі ө сіп оның бір бө лігі шыны тү тікшемен қ озғ алады, ал температура тө мендегенде тү тікшедегі сынап резервуарғ а қ айта кіре алмайды. Осылайша максимальді температура сақ талып қ алады. Температураны ө лшеп болғ аннан кейін термометрдің ортасынан ұ стап бірнеше рет қ атты сілкіп тү тікшедегі сынапты резервуарғ а қ айта кіргізу керек сонда оның кө рсеткіші нақ ты тмпературамен тең еледі.

Метеоалаң дағ ы арнайы дайындалғ ан ө сімдіксіз алаң қ ай бетіне арасы 5 – 10 см аралық та нақ ты, минемальді жә не максимальді термометрлер жатқ ызылып қ ойылады. Максимальді термометрдің резервуар жағ ы сә л тө мен. Термометрлердің резервуары жартылай топырақ қ а батырылуы тиіс.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.