Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Салқын фронт бұлт жүйесін түсіндіріңіз


. Бірінші негізді салқ ын фронт бұ лт жү йесі

Ci-Cs-As-Ns

Екінші негізді салқ ын фронт бұ лт жү йесі

Жылы ауа жақ қ а қ арай орын ауыстырады да суық ауа алып келеді. Суық ауа жылы ауадан (оның астына тығ ыла ж/е жоғ ары кө тере отырып) тезірек қ озғ алады. Мұ нда суық ауаның тө менгі қ абаттары ө зінің қ озғ алысында жоғ арғ ы қ абаттарынан қ алып қ ояды да (бұ лар тіпті тө мен қ арай қ ұ лай алады) фронтальдық бет тө менгі беттен біршама тік кө теріледі. Жылы ауаның тұ рақ тылық дә режесіне фронттардың қ озғ алу жылдамдығ ына қ арай суық фронтты бірінші ж/е екінші текті деп ажыратады. Бірінші текті суық фронт баяу қ озғ алады, жылы ауа жаймен кө теріледі. Бұ лттылығ ы жылы фронт бұ лттылығ ына ұ қ сас, бірақ жауын шашын зонасы тар (фронтальдық беттің біршама кө бірек ең кеюі салдарынан). Екінші текті суық фронт тез қ озғ алмалы келеді: тө менгі бө лігінде байқ алатын жылы ауаның ө рлей қ озғ алауы біраз биіктікте тө менде қ озғ алуымен кездеміп, инверсия туады. Фронт алдында будақ жаң бырлы бұ лттар, дауылды жел, нө сер болады да фронттан кейн атмосфера ө те тез ашылып кетеді. Жылы ж/е суық фронттар тү йіскенде кү рделі фронт – окклюзия фронты пайда болады. Фронттардың тү йісуі суық фронт жылы фронттан орын ауыстыра отырып, оны қ уып жететіндігінен болады. Екі фронт арасындағ ы кең істікте қ алғ ан жылы ауа жоғ ары қ арай ығ ыстырылады да, екі фронттың ауа массалары қ осылады. Қ осылатын екі ауа массасының қ асысы жылырақ екендігіне қ арай окклюзия суық типі б/ша (жылы фронттың ауасы жылырақ) немесе жылы типі б/ша (суық фронттың ауасы жылырақ) ө теді.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.