Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зональді айналымды түсіндіріңіз


Атмосфераның жерге жақ ын қ абатының ауа қ ұ рамын айтып берініз

Атмосфераның жоғ арғ ы қ абаттарының ауа қ ұ рамын айтып берініз

Атмосфералық ауаның қ абаттарғ а бө лініуін тү сіндіріп берініз

Атмосфера қ ысымы. Атмосфера статистикасының негізгі тең деуін, қ ысымның вертикальды градиентін, қ ысым сатысын ашып жазып берің із

Кү ннің қ ұ рылысын жә не координаталық сипаттамаларын ашып жазып берің із

Кү ннен келетін радиация (корпускулярлық жә не электромагниттік) тү рлерін тү сіндірің із жә не Кү н тұ рақ тысының анық тамасын айтың ыз

Кү ннің тіке, шашыранды, жиынтық радиацияларын жә не олардың тә уліктік жә не жылдық тербелістерін ашып жазың ыз.

Кү н радиациясының жер бетінен шағ ылуына, Альбедоғ а, жұ тылғ ан радиацияғ а тү сініктеме берің із

Жер беті мен атмосфераның сә уле шашуына жә не ұ зын толқ ынды шағ ылғ ан радиацияғ а тү сініктеме берің із

10.Нә тижелі сә улешашу жә не оны анық тайтын факторларды тү сіндіріп берің із  

Жер бетінің жә не жер атмосфера жү йесінің радиациялық баланстарын айтып берің із

Тө селме топырақ бетінің жылу режимі. Оның тә уліктік жә не жылдық жү рісін тә уліктік амплитуданы анық тайтын факторларды тү сіндіріп берің із

Топырақ тың жылулық қ асиеттерін, жылу сый, жылу ө ткізгіштік жә не температура ө ткізг.қ асиеттерін жазып берің із

Топырақ қ абатында температураның таралуын тү сіндірің із

Фурье (3) заң дарын айтып берің із

Су қ оймаларының жылу режимі.Тә уліктік жә не жылдық жү рісін тү сіндіріп берің із

Атмосфераның жылу режимі. Ауа температурасының тә уліктік жә не жылдық жү рісі, тә уліктік амп-ң бағ фак/н жә не жылд жү рісі тү рл тү сіндіріп берің із

Тө селме беткей мен атмосферадағ ы арасындағ ы жылуалмасуды айтып берің із

Тропосферадағ ы температураның биіктік бойынша таралуын тү сіндіріп берің із

Метеорология пә ні, оның шешетін мә селелері, зерттеу ә дістері

Жердің жә не атмосфераның жылу баланстарын ашып жазың ыз

Жер-атмосфеар жү йесінің жылу балансын айтып берің із

Булану жә не қ анығ у процестерін тү сіндірің із

Ауа ылғ алдығ ының сипаттамаларына анық тама беріп жазың ыз

Конденсация жә не сублимация процестерін тү сіндірің із

Бұ лттылық жә не олардың тү рлерін айтып берің із

Бұ лттардың халық аралық классификациясын жазып берің із

Жылы фронт бұ лт жү йесін тү сіндірің із

Салқ ын фронт бұ лт жү йесін тү сіндірің із

Атмосфералық жауын-шашындарды ашып жазың ыз

Жер беті жауын-шашындарын атап жазып берің із

Ар жамылғ ысы, оның сипаттамаларын атаң ыз

Желдің пайда болуы, оғ ан ә сер ететін кү штерді атап жазың ыз

Ауа массаларын ашып жазың ыз

Атмосфералық фронттарғ а тү сініктеме берің із

Ысым жү йелерін, циклонның жә не антициклонның ауа-райы ерекшеліктерін тү сіндірің із

Атмосфераның ә рекеті орталық тарын жазып берің із

Зональді айналымды тү сіндірің із


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.