Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

План

2.1. Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення

2.2. Права, обов'язки та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів)

2.3. Забезпечення аудиторських фірм

2.4. Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання

2.5. Звітність аудиторських фірм (аудиторів)

Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення

Процес створення фірм, які займаються аудиторською діяльні­стю, незалежних від органів державного контролю і своїх клієнтів, почався в Україні у 1991 р. Пройшовши період становлення, створивши свої інфраструктуру та інтелектуальне середовище, усвідомивши необхідність цілеспрямованої і скоординованої роботи, аудиторські фірми і окремі аудитори виступили ініціато­рами створення спілки аудиторів України.

У країнах із розвинутою ринковою економікою накопичений багаторічний досвід організації аудиторської діяльності, який вивчається та використовується в умовах нашої країни.

Чинним законодавством передбачено, що аудиторські перевір­ки мають право здійснювати сертифіковані аудитори, які можуть працювати самостійно або в складі аудиторської фірми.

Для самостійної роботи аудитор повинен мати сертифікат та
свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяль­ності України.

Всього в Україні близько 3 тис. сертифікованих аудиторів, 1,5 тис. аудиторських фірм. За рік українським аудитом охоплюється у середньому 55 тис. суб'єктів підприємницької діяльності.

Аудиторська фірма — це організація, установчими документами якої передбачено винятково аудиторську діяльність.

Аудиторські фірми, в залежності від участі в них аудиторів різних країн, можна поділити на: національні та міжнародні. В національних аудиторських фірмах працюють лише аудитори України. Міжнародні аудиторські фірми — це спільні підприємства, в яких беруть участь аудитори різних країн (наприклад, аудитор­ська фірма "ЄРНСТ енд ЯНГ УКРАЇНА").

Протягом останніх років на український ринок у повному складі вийшла "Велика четвірка" — чотири всесвітньо відомі аудиторські фірми. Усі вони мають свої представництва у Києві та інших містах України, обслуговують своїх клієнтів, які виходять на український ринок з метою інвестування, пошуку партнерів, відкриття своїх представництв.

Дуже часто останнім часом найбільші українські підприємства прагнуть користуватись одночасно послугами міжнародних і на­ціональних аудиторських фірм. Перші виконують аудит і відкри­вають виходи на міжнародні ринки, другі ж працюють як бухгал­терські та податкові консультанти і знижують ризики підприємства за претензіями з боку державних органів.Метою діяльності аудиторських фірм та професії аудитора є забезпечення високого рівня послуг для досягнення максималь­ної ефективності праці, спрямованої на задоволення потреб укра­їнського суспільства. Для досягнення цієї мети необхідно дотри­муватися чотирьох основних вимог суспільства до них:

—достовірність (українське суспільство відчуває потребу в ко­ристуванні достовірною інформацією);

—фаховість (висуваються вимоги до аудиторів, що можуть бути визначені клієнтами, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами до фахівців-аудиторів);

—якість послуг (виконання аудиторських послуг має здійсню­ватись у суворій відповідності з чинними нормативами і правилами аудиту, професійної етики);

—довіра (користувачі послугами аудиторів мають бути впевнені в тому, що вони ніколи не порушать норм професійної етики і бу­дуть дотримуватись їх протягом усієї практики).

Умовами створення аудиторської фірми є:

—якщо у ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

—директором є сертифікований аудитор;

—загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів), які не є аудиторами, у статутному капіталі не перевищує ЗО %;

—організація пройшла державну реєстрацію як аудиторська фірма і отримала свідоцтво про реєстрацію.

Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність згідно зі статутними документами, затвердженими і зареєстрованими у встановленому порядку. Аудиторські послуги виконуються із залученням штат­них і позаштатних працівників з погодинною оплатою або в по­рядку сумісництва на штатних посадах.

Для отримання кваліфікаційного сертифіката претенденту не­ (попередній етап) вибіркове тестування;—усний іспит на отримання сертифіката.

Сертифікат — це офіційний документ, який засвідчує рівень знань і надає право громадянину України на здійснення аудиту.

Умови та порядок видачі сертифікатів висвітлені у "Положенні про сертифікацію аудиторів" (затверджено АПУ від 27.11.97 р., протокол № 60/5 зі змінами та доповненнями).

Право на отримання сертифіката мають громадяни України, які здобули вищу освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста або магістра), мають певні знання з аудиту і досвід роботи не мен­ше трьох років підряд за фахом аудитора, бухгалтера, фінансиста, економіста, ревізора, юриста, та склали іспит.

Згідно з "Положенням про вибіркове тестування осіб, які ба­жають скласти іспит на отримання сертифіката аудитора" (за­тверджено АПУ 22.01.2001 р., протокол № 102) основною метою тестування в процесі сертифікації майбутніх аудиторів є об'єк­тивний відбір бажаючих скласти усний іспит.

Особи, які пройшли тестування, допускаються до здачі усного іспиту. За умови здачі іспиту видається сертифікат терміном до п'яти років.

Після отримання сертифіката аудитора України, аудитор виго­лошує клятву, у якій клянеться суворо виконувати свої професійні обов'язки і закони України, вимагати цього від інших ("Кодекс професійної етики аудиторів України", затверджений АПУ від 18.12.1998 р., рішення № 73 ).

Коли закінчується термін чинності сертифіката (п'ять років), аудитори мають право на продовження його дії за умов, які пе­редбачені у "Положенні про сертифікацію аудиторів".

Крім сертифіката для здійснення аудиторської діяльності, ауди­торські фірми (аудитори) повинні пройти реєстрацію в Аудиторській палаті України (АПУ) і отримати свідоцтво встановленого зразка про внесення до Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності. Поря­док внесення до Реєстру викладений у "Положенні про Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності" (затверджено рішенням Ауди­торської палати України 31.10.2000 р., протокол № 95).

Аудиторські фірми (аудитори) зобов'язані подати в АПУ заяву встановленого зразка та заповнити реєстраційну картку, де вказа­ти такі дані: ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності; дату початку аудиторської діяльності; назву аудиторської
фірми (прізвище, ім'я та по батькові — для аудитора); адресу фактичного місця розташування; номери контактних телефонів;організаційно-правову форму власності;інформацію про державну реєстрацію; інформацію про засновників; прізвище, ім'я та по батькові керівника фірми; номер і дату видачі сертифіката; кіль­кість працівників, у тому числі сертифікованих аудиторів; наяв­ність та місце розташування філій і відділень.

Продовження терміну дії свідоцтва (п'ять років) здійснює конт­рольно-реєстраційна комісія, рішення якої затверджує АПУ на підставі заяви суб'єкта аудиторської діяльності, після звіряння даних, раніше внесених до Реєстру.

Внесені до Реєстру суб'єкти аудиторської діяльності зобов'я­зані:

—дотримуватися вимог чинного законодавства України, ріше­нь АПУ, положень Міжнародних нормативів аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України;

—подавати до АПУ в установлений термін Звіт про аудиторську діяльність;

—у місячний термін повідомляти АПУ про зміни в докумен­тах, які подані для реєстрації.

Відповідальність за достовірність наданих для внесення в Реєстр даних несуть винятково керівники суб'єктів аудиторської діяль­ності.

До аудиторів та аудиторських фірм, які не внесені до Реєстру; застосовуються стягнення, передбаченні ст. 26, 27 Закону Украї­ни "Про аудиторську діяльність".

2.2. Права, обов'язки та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів)

Законом України "Про аудиторську діяльність" визначено пра­ва і обов'язки аудиторських фірм (аудиторів), спеціальні вимоги до аудиторів та відповідальних сторін. Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", ауди­тори та аудиторські фірми мають право:

1) самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов догово­ру із замовником, професійних знань та досвіду;

2)отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб (треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмету перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу
аудитора. Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником);

3)отримувати необхідні пояснення у письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;

4)перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо якої здійснюється перевірка документів;

5)на договірних засадах залучати до участі у перевірці фахівців різного профілю.

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", ауди­тори та аудиторські фірми зобов'язані:

1)належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника; їх достовірні­сть, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам;

2)повідомляти власників уповноважених ними осіб, замовни­ків про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бух­галтерського обліку і звітності;

3)зберігати в таємниці інформацію, отриману під час проведення аудиту та виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таєм­ниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

4)відповідати перед замовником за порушення умов договору згідно з чинними законодавчими актами України;

5) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.

У Законі України "Про аудиторську діяльність" визначено спе­ціальні вимоги, якими забороняється проведення аудиту:

1)аудиторам, які мають прямі родинні стосунки з керівниц­твом господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

2)аудиторам, які мають особисті майнові інтереси у господа­рюючого суб'єкта, що перевіряється;

3)аудиторам-членам керівництва, засновникам або власникам господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

4)аудиторам-працівникам господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

5)аудиторам-працівникам, співвласникам дочірнього підпри­ємства, філій чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевіряється.

За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор несе май­нову та іншу відповідальність, визначену в договорі згідно з чин­ним законодавством.

Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини.

Усі спори майнового характеру між аудитором та замовником вирішуються в установленому порядку з дотриманням вимог За­кону "Про аудиторську діяльність".

За неналежне виконання своїх професійних обов'язків до ауди­тора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинення дії сертифіката і сві­доцтва на строк до одного року або анулювання сертифіката і свідоцтва.

У разі виявлення фактів недостовірності або неповноти бух­галтерських документів аудитор (аудиторська фірма) зобов'язаний повідомити замовника не пізніше дня закінчення перевірки або надання інших послуг.

Становлення і розвиток в Україні ринкової економіки вимага­ють від сертифікованих аудиторів постійно удосконалювати свої професійні знання та практичний досвід. Метою постійного обо­в'язкового удосконалення професійних знань аудиторів є забез­печення високої якості аудиту та супутніх йому послуг. Усі сертифіковані аудитори України зобов'язані щороку вдосконалювати свої професійні знання за сорокагодинною програмою, затвер­дженою АПУ. Удосконалення професійних знань аудиторів згідно з "Положеннями про постійне обов'язкове удосконалення про­фесійних знань аудиторів України" (затверджено рішенням АПУ від 23.04.2002 р., протокол № 109) є однією з умов продовження дії сертифікату.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал