Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мектеп жасына дейінгі балалардың мәдени - гигиеналық дағдыларын


қ алыптастырудық алғ ы шарты, бұ л:

жақ сы жағ дайдың жасалуы, тұ рақ ты кү н тә ртібі, ү лкендер тарапынан басшылыктық болуы

Мектеп жасына дейінгі балалар ү шін сюжетті-рө лді ойын дегеніміз, ол

ересектердің қ ызметі мен олардың арасындағ ы қ арым-қ атынасты қ айта жасайтын іс-ә рекет

Мектеп жасына дейінгі балаларды ойыншық пен таныстыру ү шін тә рбиешінің қ олданатын ойын элементтері, олар:

қ уыршақ жайлы толық мә лімет беріп, педагог ө зі жаң а бір ойын ұ йымдастырады

Мектеп жасына дейінгі балаларды мә дени-гигиеналық дағ дыларды тә рбиелеудегі пайдаланылатын ә діс-тә сілдер Кө рсету, тү сіндіру, бақ ылау, ү лгі, педогогикалық бағ а, ойын

Мектеп жасына дейінгі балаларды тә рбиелеу мен дамыту бағ дарламасын іске асыруд педагог білу керек: ә рбір баланың бірегей қ ажетіліктері мен оқ ытудың интерактивтік технологияларын

Мұ ғ алімнің оқ ушығ а оқ у материалын жеткізу қ абілеті: дидактикалық

Мектеп жасына дейінгі балаларда ұ жымның қ алыптасу кезең деріне:

тә рбиеші басшылығ ымен белгілі бір мақ сатта біріккен жә не ө з бетімен белгілі бір мотивтер тө ң ірегінде біріккен балалар тобы жатады

Мектеп жасына дейінгі балалардың табиғ атқ а ең бек процесін ұ йымдастыруда пайдаланылытын қ ұ ралдары: Суқ ұ йғ ыш, кү рек, тырма, сыпыртқ ы

Мемлекеің белгілі бір жалпы принциптер негізінде қ ұ рылғ ан, бір-бірімен бпайланысты оқ ыту- тә рбие мекемелерінің жиынтығ ы, ол

білім беру жү йесі

Мектеп жасына дейінгі бала тә ртібінің жақ сы болуына ә сер ететін факторлар, олар

Таза ауада болу, дене шынық тыру процедуралары, ұ йқ ы

Мектеп пен балабақ шаларда білім мен тә рбиені ұ йымдастырудың жү йесі:

мектепалды дайындық тобындағ ы оқ у-тә рбие жұ мысының мазмұ ны мен ұ йымдастырудың тиімді ә дістерін таң дап алу

Мазмұ н мен ережесі болмайтын ойын тү рі Қ ұ растырушылық

Мектепке дейінгі мекемедегі негізгі мемлекеттік қ ұ жат Қ Р «Мектепке дейінгі тә рбие мен оқ ыту»

Мектепке дейінгі баланың жеке басының дамуына ә сер етпейтін: Ойыншық тың болмауы

Мектеп жасына дейінгі бала қ ың ырлығ ының пайда болу себебі,

аса кө п ақ парат алудан бала тез шаршайды, уә делі нә рсені ұ зақ кү туден

Мектептің міндеттерін анық тау, іс-ә рекетінің негізгі бағ ыттарын белгілеу:

оқ у-тә рбие процесін жоспарлау

Мектепке дейінгі балалар ойынында рө лдерді бө лісуде ескерілетін ереже

балалардың ынтасы, тілегі

Мектепке дейінгі тә рбиені кешенді ұ йымдастырудан кү тілетін қ ұ зіреттілік нә тижесі

Баланы жан-жақ ты дамыту арқ ылы жетілдіруді қ алыптастыру негізін қ алау

«Мұ ғ алімнің агрессия кү йін бағ алау» ә дістемесінің авторы Ағ ылшын психологы А. Ассингер

Мектепке дейінгі балалық шақ та дамитын мотивтер:

Намыс, ө зіндік таным


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.