Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Арым – қатынастардың негізгі жеке түрлері жөнінде адамзатта қалыптасқан түсініктер


Сенсорлық эталондар

Қ ұ рылыс ойын мен сюжетті - рө лді ойынының ө зара ұ қ састығ ы ортақ мү ддеге біріккен ұ жымдық ойында

Қ азақ АССР – ның Оқ у халық комиссариатының тұ ң ғ ыш тө рағ асы А. Байтұ рсынов

Қ азақ стан Республикасының " Білім туралы" Заң ы толық тырылғ ан жыл. 2007 ж

Қ ұ рылыс ойындары барысында тә рбиеші балаларды қ ұ рылыс бө ліктерін ажыратуғ а, салыстыруғ а жә не елестетуге ү йретеді

Қ олданбалы қ абілеттің сипаттамсы:

Мұ ғ алімнің ө з мамандығ ына тікелей қ атысы жоқ тү рлі ө нер туындарымен айналысып, оқ ушыларды қ ызық тыру

Қ ұ рылыс ойындарының тә рбиелілік, дамытушылық мә ні мынада:

қ ұ рылыстың идеялық мазмұ нында, қ ұ растырылымдық ой- ө рісінің дамуында

Қ азақ стан Республикасының " Білім туралы" Заң ы негізделген нормативтік қ ұ жат-

Қ Р Конституциясы

Қ имыл-қ озғ алыс ойындарының ережесі тү сіндірілуі тиіс:

Ойын алдында

Қ азақ стан Республикасының «Білім туралы» Заң ынада мектепке дейінгі тә рбие мекемелерінің белгіленген типтері, бұ л:?? мектеп-балабақ ша

Қ азақ станда алғ аш мектепке дейінгі мекеме ашылғ ан жыл 1917 ж мамырда

Қ имыл-қ озғ алыс ойындарының ережесі тү сіндірілуі тиіс: Ойын алдында

М

Мектепке дейінгі тә рбие жө ніндегі «Балалар бақ шасы тә рбиешісі ү шін басшылық» ең бегінің жарық қ а шық қ ан жылы 1938 ж

 

Мектепке дейінгі мекемелерде балаларды ең бек ә рекетіне тә рбиелеу мақ саты-

қ оғ ам мү ддесі ү шін жан-жақ ты ең бек ететін дамығ ан адамдаярлау

Мектепке дейінгі балаларғ а қ олданылатын эксперименттің ерекше тү рі: қ алыптастырушы

Мектепке дейінгі баланың ең бек ә рекетінің тү ріне қ атысы жоғ ы Қ оғ амдық ең бек

Мектепке дейінгі ұ йымдардың оқ у – тә рбие жұ мысының мақ сат, міндеттерін, мазмұ нын айқ ындайтын мемлекеттік қ ұ жат «Балалар бақ шасындағ ы тә рбие бағ дарламасы»

Мектеп жасына дейінгі балалардың сұ раулары жә не оларғ а жауап беруге қ ойылатын басты талап:

Бала сұ рағ ына жауап беру керек, бірақ жауапты даяр кү йінде беруге болмайды, себебі баланың ө з бетімен ойлауы дамымайды

Мектепке дейінгі баланың басты іс-ә рекеті: Ойын

Мектепке дейінгі балалармен ө ткізілмейтін оқ у іс-ә рекет тү рлері ана тілі

Мектепке дейінгі мекмелердің негізгі бағ дарламасы “Балбө бек” бағ дарламасы

Мектепке дейінгі балаларғ а ақ ыл-ой тә рбиесін берудін негізгі кұ ралы: Окыту

Мектеп жасына дейінгі баланың ақ ыл – ойының тиімді даму жолы, бұ л: оқ ыту, тә рбиелеу, ойын

Мектепке дейінгі тә рбие теориясын дамытуғ а ү лес қ осқ ан кө рнекті педагог... Г. Песталоции

Мазмұ нды, ертегі оқ иғ асын бейнелейтін қ имыл-қ озғ алыс ойын тү рі: Сюжетті

Мектепке дейінгі бала ең бегін ұ йымдастыру формасы Кезекшілік

Мектеп жасына дейінгі балалардың мә дени тә ртіп дағ дыларын игеруі бірнеше тү рге бө лінеді, олар:

ұ қ ыптылық, тазалық, тамақ тану мә дениеті, ө зара қ арым-қ атынас мә дениеті

Мұ ғ алімнің коғ амда алатын орнын дә ріптей отырып, «Балағ а ананың сү тін табиғ ат береді, рухын ұ стаз береді», -деген сө здің авторы: А. Байтұ рсынов

Мұ ғ алімнің дау-жанжалды шешудегі қ абылдайтын ә рекеті Дау-жанжалғ а қ атысушылардың кінә сін анық тау

Мектепке дейінгі балаларды оқ ытуғ а ынталандыруда тә рбиешінің қ олданылатын тә сілдері:

ә ң гімелесу, сө йлесу, кө рсету


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.