Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бейнелеу қызметіне, құрастыруға үйрету кезінде пайдаланылатын тәсіл


Ү лгі кө рсету

Балабақ шада аптаның оқ у кестесін қ ұ растрыуда ескеру қ ажет:

балабақ шада оқ ыту тә рбиелеу бағ дарламасын

Балалардың ең бекте шаршап қ алмауы ү шін қ олданатын тә сіл-

Сергіту сә ті

Балалар бақ шасындағ ы кү н тә ртібі дегеніміз, бұ л-

ғ ылыми жағ ынан негізделген ө мір тә ртібі

Балабақ шадағ ы оқ у бағ дарламасының қ ұ рылу жү йесі

Сызық тық

Балабақ шада оқ у іс- ә рекеттерін кү ннің І-ші жартысында ө ткізудің себебі,

бала бұ л кезде ақ ыл ойғ а тү скен салмақ ты жең іл кө тереді, кү н жарығ ы жақ сы тү седі

Білім беру мазмұ нынаа жатпайтыны

Оқ у пә ндері

Балалар ойындарында кө рсетілетін шындық ролі

Ойынның сюжеті

Балалар арасындағ ы қ алыптасқ ан ө зара қ арым-қ атынастарды, қ ұ рдастар тобындағ ы ә р баланың орнын зерттейтін ә діс:

Ә леуметтік ө лшем

Балалардың білуге қ ұ штарлығ ының кө рсеткіші

есте сақ тау

Бақ ташы-ең алғ ашқ ы тә рбиеші» сө зінің авторы

Ф. Фребель

Балалар ү шін айтуы қ иын дыбыстар:

Таң дай ортасы, таң дай арты дыбыстары

Балалар ұ жымын ұ йымдастыруғ а білуі, педагогикалық шеберлігі

Педагогикалық ә дептілік

Баланың ө зін-ө згелерден ажырата алу қ асиеті.

«Мен»

Балалардың мектептегі оқ уғ а жалпы дайындық дә режесі, бұ л:

физиологиялық, психологиялық жә не ә леуметтік

Бір жастағ ы бө бектердің ойынының сипаты:

Мантпуляциялық

Балабақ шадағ ы кезекшіліктің тү рлері:

асханада, оқ ыту зонасында, табиғ ат мү йісінде

Бала бақ шадағ ы адамгершілік тә рбиесінің мазмұ нын анық тайтын қ ұ жат

Мектепке дейінгі тә рбие бағ дарламалары

Бала бойында адалдық пен шыншылдық қ асиетін қ алыптастырудағ ы негізгі талап

Балағ а сенім кө рсету, тілектеріне мұ қ ият қ арау

Балаларды тә ртіптілікке, мінез – қ ұ лық мә дениетіне тә рбиелеудің неғ ұ рлым маң ызды шарты

Ата – ана мен тә рбиешілердің талаптарының бірлігі

Баланың дамуына ық пал ететін факторлардың бірі тұ қ ым қ уалаушылық, бұ л:

ұ рпақ тың ата-анамен биологиялық ұ қ састығ ы

Балалар ұ жымын қ алыптастыруғ а кө мектесетін алғ ы шарттар:

баланың ұ жымдық іс-ә рекеті, балабақ ша қ ызметкерлерінің ынтымақ тастығ ы

Балалармен оқ у іс-ә рекетін ө ткізудегі басты нә рсе

материалды мең геру

Бала ағ засын шынық тырудың табиғ и кү штерінің факторлары:

ауа, кү н, су

Балабақ шада кө ркем ең бек...уақ ытта ұ йымдастырылады

оқ у сағ атынан тыс уақ ытта

Баланың дидактикалық ойынды ү йренуі

ө з бетімен

Баланың ұ жымды қ ызмет кө рсетуге бағ ытталғ ан жұ мысы

Кезекшілік

Белсенділік дегеніміз, ол

Адамның іс - ә рекет ү стіндегі жағ дайы

Балабақ шадағ ы оқ ыту мен тә рбиелеу бағ дарламалары

Адамның рухани жә не дене дамуына ық пал жасайтын қ ұ жат

Балалардың даму ерекшеліктерін, оқ у мү мкіндіктерін ескертуді талап ететін оқ ыту принципі бұ л

шамағ а лайық тылық

Белгілі бір жағ дайды қ атаң сақ тай отырып, балаларғ а ұ сынылытын арнайы іріктелген тапсырмалар жү йесі

Тест

Балаларды ұ жымшылдық қ а тә рбиелеу қ ұ ралы

Ә деби шығ армалар


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.