Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Леуметтік институттарға жатпайтыны


Саяси ұ йымдар

Р елдердің білім беру жү йелерінің қ ызметтерін жә не дамуын зерттейтін педагогика ғ ылымының саласы, ол

Педагогика тарихы

Р бір жас тобындағ ы балалар мең геруге тиісті ең бек дағ дылары мен іскерліктің кө лемі кө рсетілген қ ұ жат, бұ л

«Мектепке дейінгі тә рбиелеу мен оқ ыту» бағ дарламалары

Р адамның нақ ты жағ дайда белгілі қ ұ былысқ а ие болғ ан сезімі

жеке дара

Р тү рлі пә ндерден ү зінді келтіретін оқ уды ата

біріккен (кіріккен)

Ә дістемелік жұ мыстың тү рлер:

ұ жымдық, топтық, жеке

Б

Бала ең бегінің ө зіндік ерекшелігі

Ең бек пен ойынның байланысы

Балаларды оқ ыту проблемасының негізін қ алағ ан ғ алымдар

Е.И.Тихеева, А.М.Леушина

Балалар ө нерді қ абылдауда қ осымша мә ліметті...арқ ылы алады

Дидактикалық ойындар

Балабақ шада мерекеліктер мен сауық тарды ө ткізудін тә рбиелік мә ні:

адамгершілік, эстетикалық, патриоттық тә рбие беріледі

Балабақ шада ө ткізілетін ойын тү рлері, олар:

Қ имыл-қ озғ алыс, дидактикалық, сюжетті-рө лдік, қ ұ рылыс, драматизациялық ойындар

Білім беру мазмұ нына жатпайтыны

Оқ у пә ндері

Білім саласын басқ арудың мемлекеттік принциптеріне кірмейді

діннің мемлекет ісіне араласуы

Балабақ шадағ ы оқ у іс-ә рекетін ұ йымдастыру кезең дері

Мотивациялық -қ озғ аушы, іздену ұ йымдастырушы, рефлексивті коррекциялаушы

«Балбө бек» бағ дарламасының мақ саты-

Балалар бақ шасының білім мазмұ нын жаң арту, баланың жеке тұ лғ асын қ алыптастыру

Білім беру жә не оқ ыту теориясын зерттейтін педагогиканың саласы, бұ л:

дидактика

Болжам (версия)

болғ ан істің ақ иқ атын анық тау ү шін жазылғ ан бір немесе бір – бірінен айырмашылығ ы бар бірінші мағ ұ лмат

Бала дамуының психологиялық, физиологиялық, биологиялық концепцияларының жай жиынтығ ын қ ұ растыратын ғ ылым:

Педалогия

Бала актер жә не сценарист ойыны

Режиссерлық

Балабақ шадағ ы оқ ыту мен тә рбиелеу бағ дарламалары

Мектепке дейінгі ұ йымдарда тә рбиелеу мен оқ ыту мақ сат-міндеттерін жә не мазмұ нын айқ ындайтын кұ жат

Бала ұ жымының қ алыптасу кезең дері

Балалардың сезімдік тә жірбиесін байыту ү шін пайдаланылатын ойын тү рі

Дидактикалық

Баланың Отанғ а деген сү йіспеншілігі... басталады

отбасынан

Білім берудің негізгі мө лшерлік қ ұ жаттары, олар:

білім беру стандарты, оку жоспары, оку бағ дарламалары

Баланың қ оршағ ан болмысты бейнелеп, ө з білімін анық таудағ ы маң ызы зор тә рбие қ ұ ралы

Ойын

Балалардың ең бек ә рекетіне басшылық етуде педагогтың алдына қ ойылатын басты міндет –

Ең бекке оң кө зқ арас, ең бек сү йгіштік, жауапкершілік, ө зара кө мек кө рсету дағ дыларын қ алыптастыру

Quot; Балбө бек" бағ дарламасы блогын жатпайды

" Айналамен таныстыру"


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.