Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід уроку. 1. Організаційна частина :


1. Організаційна частина :

· Доповідь чергового про готовність майстерні до уроку;

· Перевірка наявності спецодягу відповідно до правил охорони праці та санітарно- гігієнічним вимогам.

2. Вступний інструктаж :

Тема уроку: «Ремонт переднього мосту».

Мета уроку: формування, закріплення і розвиток умінь та навичок планування і здійснення виробничого процесу.

1.Які основні ознаки несправностей зщеплення?

2.Які роботи виконуються під час ТО зщеплень?

3.Як визначити технічний стан зщеплення?

4.Які роботи виконують під час ТО карданної передачі?

5.Навіщо потрібно балансування карданного вала?

6.Які роботи виконують під час ТО коробок передач?

7.Зняття зщеплення та його заміна?

8.Які роботи виконують під час поточного ремонту зщеплення.

9.Які роботи виконують під час ремонту заднього моста?

 

Інструктаж с охорони праці:

o При постановці автомобіля на пост технічного обслуговування або ремонту, непов'язаного з регулюванням гальм, автомобіль слід загальмувати ручнимгальмом і ввімкнути нижчу передачу.

o У тих випадках, коли виконуються ремонтніоперації, пов'язані із зняттям коліс, необхідно поставити під автомобіль козелки, а під незняті колеса - упори (черевики).

o Виробництво будь-яких робіт на автомобілі зі знятими колесами, вивішеному тільки на одних підйомнихм еханізмах (домкратах, талях тощо), забороняється.

o При знятті та постановці ресор необхідно попередньо розвантажити автомобіль від ваги кузова шляхом підняття кузова підйомним механізмом з подальшою постановкою козелков.

o Конструкція козелков повинна гарантувати автомобіль від падіння.

o Технічне обслуговування та ремонт автомобіля-самоскида при піднятому кузові проводиться після зміцнення кузова міцними металевими упорами (штангами),виключають можливість його самовільного або випадкового опускання.

o Використання замість упору різних підкладок (ключів, ломів, дерев'янихбрусів і т.д.) забороняється.

o Працювати під піднятим кузовом без установки упора забороняється.

o Знімати, транспортувати і встановлювати двигун, коробкупередач, задній міст, передній міст, кузов і раму слід за допомогою підйомно-транспортних механізмів, обладнаних пристосуваннями (захватами),гарантують повну безпеку робіт.

o Забороняється знімати, встановлювати і транспортувати агрегати при зачалке їх тросом і канатами.

o Візки для транспортування повинні мати стійки і упори, що оберігають агрегати відпереміщення по платформі і падіння.

o Інструменти й пристосування для технічного обслуговування і ремонту автомобілів повинні бути справними і відповідати своєму призначенню.

o Користуватися несправними інструментами і пристосуваннями забороняється.o Перевірку технічного стану автомобіля і його агрегатів при випуску автомобіля на лінію і повернення з лінії необхідно проводити при непрацюючому двигуні і загальмованих колесах.

o Виключення з цього правила становлять випадки випробування гальм, перевірки роботи двигунаі приймання автомобіля на ходу (особа, що приймає автомобіль, повинне перебувати в кабіні водія).

o Для огляду автомобіля застосовують переносну електро лампу напругою не вище 36 В із запобіжною сіткою, а при роботі в оглядовійканаві - 12 В.

o При ремонті автомобілів в оглядовій канаві, особи роблять ремонт зобов'язані надіти захисні каски та захисні окуляри.

o Технічний стан переднього моста повинен забезпечувати надійність установки передніх коліс і кріплення деталей рульового приводу до деталей ходової частини.

o Передній міст не повинен мати погнутости, тріщин в балці або деталях незалежної підвіски, люфту передніх коліс більше покладеного (за паспортом заводу виготівника), заїдань і пошкоджень в підшипниках передніх коліс.

o При роботі з пневматичним стаціонарним підйомником для підйому покришок великого розміру обов'язкова фіксація піднятою покришки стопорним пристроєм.

o Перевірити сій інструмент на справність.

o Забороняється знаходитися під автомобілем до його фіксації у верхньому положенні.

Контрольні питання з охорони праці:

1) Що відноситься до вогнегасник речовин?( вода, хімічна та повітряно-механічні піни, водні розчини солей, інертні та негорючі гази, водяна пара,)

2) Виробнича травма (трудове каліцтво)? (Це наслідок дії на організм різних зовнішніх, небезпечних виробничих факторів.)3) Засоби захисту працюючих поділяються на ?( Колективні Та Індивідуальні)

4) Які приміщення повинні бути на підприємствах і будівельних майданчиках?( гардеробні, умивальні, душові, вбиральні, )

5 )Що таке вентиляція ?( - це організований і регульований повітрообмін, що забезпечує видалення з приміщення забрудненого промисловими шкідливостями повітря.)

3. Поточний інструктаж:

- розподіл учнів по робочих місцях;

-видача завдань для самостійної роботи учнів;

-формування,закріплення та удосконалення умінь і навичок трудової діяльності;

- пояснення послідовності виконання завдань;

- повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів;

4.Заключний інструктаж:

– аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, що вивчалась на

уроці;

– аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення;

– повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці;

– аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць учнів;

– розглядання випадків нераціонального використання урочного часу;

– вказати на типові помилки та дефекти, які були допущенні учнями при виконанні завдання;

– видача домашнього завдання з інструкцією про способи його виконання.

 

3.Критерії оцінювання

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
  Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення
I. Початковий Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення
  Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
  Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію
II. Середній Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
  Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком
  Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії
III. Достатній Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності
  Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією
  Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення
IV. Високий Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми
  Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

 

 

4. Висновок

Для успішної та плідної роботи з навчання учнів майстер виробничого навчання повинен досконало володіти майстерністю роботи, міг успішно віддавати свій професійний досвід міцні виробничі навички, і особисте бездоганне виконання виробничих операцій дозволяют майстру у будь-який момент допомогти учневі, швидко виявити і усунути ті чи інші помилки, навчити правильно, виконувати всі операції. Від побудови занять і якість його проведення залежить постановка всього навчально-виховного процесу Майстер виробничого навчання заздалегідь намічає виховну роботу, яку потрібно проводити на уроках, ставить виховні цілі. Для досягнення поставлених цілей можна застосовувати різні способи. Так, чіткий і впевнений показ прийомів роботи - викликає і закріплює в учнів інтерес до професії;

Нестандартний урок - це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять.

Нестандартні уроки більше подобаються учням, ніж звичайні. У них незвичайний задум, організація, методика проведення. Тому багато майстрів бачать у них прогрес педагогічної думки, правильний крок у напрямку демократизації. З іншого боку - перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи, вводити їх у систему недоцільно через відсутність серйозної пізнавальної праці, невисокої результативності, великої втрати часу.

Отже, значення ігрових методів навчання у процесі пізнавальної діяльності учнів різнобічне. Ігри формують інтерес до предмету, забезпечують вивчення програмного матеріалу, активізують розумову діяльність, впливають на стосунки майстра і учня, зближують навчання з майбутньою професією учня.

 

1. заохочення за дбайливе, ощадливе ставлення до матеріально - технічними засобами і покарання за недбале, марнотратне ставлення - сприяють економічному вихованню, вихованню почуття господаря;

2. систематична організація виставок робіт учнів закріплює інтерес до праці, до обраної професії;

3. підвищення оцінки за красу вироби, ретельну зовнішню обробку - сприяє естетичному вихованню;

4. чітка організація навчальної роботи - привчає до дисциплінованості

5. постановка в процесі навчання змістовних завдань і проблем, коли в учнів виникає потреба в самостійному пошуку рішень, сприяють розвитку в них пізнавальної активності;

6. правильно розкрита учням мета уроку забезпечує свідоме засвоєння знань, умінь і навичок;

7. озброєння учнів способами самоконтролю в процесі виконання операції - дозволяє виховувати вміння саморегуляції своїх дій і так далі.

8. Важливим для досягнення поставлених виховних цілей є особистий приклад майстра, а також чітке планування виховної роботи.

9. продумані громадські обов'язки учнів - виховують почуття відповідальності;

10. вміла організація змагання бригад або окремих учнів - розвиває їх активність, творче мислення;
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал