Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту
Ефективність будь-якої керуючої системи залежить від інформаційного забезпечення. Чим більше розмір капіталу інвестується підприємством, тим більше диверсифікована його інвестиційна діяльність, тим значніше стає роль якісної інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

Інформаційна система (або система інформаційного забезпечення) інвестиційного менеджменту являє собою інструмент для безперервного цілеспрямованого підбору даних, необхідних для аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень за всіма напрямами інвестиційної діяльності підприємства.

Інформаційна система призвана забезпечувати необхідною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів.

До зовнішніх користувачів відносяться:

- кредитори підприємства;

- потенційні інвестори;

- контрагенти;

- податкові органи;

- аудиторські фірми;

- консультанти та експерти;

- фондова біржа.

Для зовнішніх користувачів цікава лише та інформація, яка характеризує результати інвестиційної діяльності підприємства. Переважна частина цієї інформації міститься в офіційній звітності.

Внутрішніми користувачами інформаційної системи є:

- керівний склад підприємства;

- інвестиційні менеджери всіх рівнів;

- власники (акціонери) підприємства.

Крім інформації, яка характеризує результати інвестиційної діяльності підприємства, для внутрішніх користувачів важлива інформація, що є комерційною таємницею.

Інформаційна система використовує дані, які вилучаються із зовнішніх і внутрішніх джерел.

 

1. Система показників інформаційного забезпечення інноваційного менеджменту, яка формується із зовнішніх джерел, підрозділяється на чотири групи.

1.1. Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. До них відносяться показники макроекономічного і галузевого розвитку. Формування системи показників цієї групи базується на опублікованих даних державної статистики. Дана група показників є основою для проведення аналізу зовнішнього середовища підприємства при прийнятті стратегічних рішень (стратегії реального і фінансового інвестування, політики формування інвестиційних ресурсів і т.д.).

Показники макроекономічного розвитку:

- внутрішній валовий продукт і темпи його росту;

- розподілення національного доходу на споживання і заощадження;

- обсяг капітальних вкладень;

- введення в дію основних засобів;

- індекс інфляції;

- залікова ставка центрального банку тощо.

До показників галузевого розвитку відносяться:

- обсяг виробленої продукції, його динаміка;

- динаміка обсягу капітальних вкладень;

- загальна вартість активів підприємств, у тому числі необігових, їх вік;- сума власного капіталу підприємств;

- сума балансового прибутку підприємств;

- ставка оподаткування прибутку;

- індекс цін на продукцію галузі.

1.2. Показники, що характеризують кон’юнктуру інвестиційного ринку. Формування системи показників цієї групи засновується на публікаціях періодичних комерційних видань, фондової і валютної біржі, а також вилучається з електронних джерел інформації.

Показники, що входять до даної групи підрозділяються на три блоки.

Показники, що характеризують кон’юнктуру ринку фондових інструментів:

- види основних фондових інструментів (цінних паперів), що мають обіг на біржовому

і небіржовому фондових ринках;

- ціни пропозиції і попиту цінних паперів, що котируються;

- обсяги і ціни угод по цінних паперах;

- зведений індекс динаміки цін на фондовому ринку.

Показники, що характеризують кон’юнктуру ринку грошових інструментів інвестування:

- кредитні ставки комерційних банків;

- депозитні ставки комерційних банків;

- офіційний курс валют;

- курси купівлі-продажу валют, які установлені комерційними банками.

Показники, що характеризують кон’юнктуру ринку капітальних товарів і послуг:

- основні види капітальних товарів (пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства),

що обертаються на товарному ринку;

- ціни на капітальні товари;

- обсяги і ціни угод по видах капітальних товарів;

- середні ціни на інвестиційні послуги, які надають підприємству.

1.3. Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів. Система показників цієї групи використовується для прийняття оперативних управлінських рішень. Ці показники містять інформацію про:- інвестиційні компанії, фонди та інших посередників;

- інвестиційних підрядників;

- банки;

- страхові компанії;

- постачальників капітальних товарів;

- продавців нематеріальних активів;

- конкурентів.

Джерелами інформації про дану групу показників стають публікації в пресі, рейтинги, платні бізнес-довідки, що надаються інформаційними компаніями.

1.4. Нормативно-регулювальні показники. Система цих показників враховується у процесі підготовки інвестиційних рішень, пов’язаних з особливостями державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств. Ці показники представлені у двох блоках:

- нормативно-регулювальні показники з різних питань інвестиційної діяльності

підприємства;

- нормативно-регулювальні показники з питань функціонування окремих сегментів

інвестиційного ринку.

Джерелом формування даних показників є нормативно-правові акти, які приймаються органами державного управління.

 

2. Система показників інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту, що формується з внутрішніх джерел, підрозділяється на три групи.

2.1. Показники, що характеризують рівень інвестиційної активності підприємства в цілому. Система показників цієї групи використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Вона застосовується у процесі інвестиційного аналізу і контролю; розробки інвестиційної стратегії та інвестиційної політики; дає уявлення про вплив інвестиційної діяльності на рівень фінансової усталеності підприємства. Формування системи показників цієї групи основується на даних фінансового обліку підприємства.

Перевагами показників цієї групи є їх уніфікованість (тому що вони базуються на загальноприйнятих стандартизованих принципах обліку), регулярність формування (у встановлені нормативні строки), високий ступінь надійності (звітність підлягає зовнішньому аудиту).

У той же час, інформаційна база, яка формується на основі фінансового обліку, має й недоліки, основними з яких є:

- показники характеризують підприємство в цілому, що не дозволяє використовувати

їх при прийнятті управлінських рішень за підрозділами, центрами інвестицій і т.п.;

- низька періодичність, зазвичай, один раз у квартал або один раз на рік;

- використання тільки вартісних показників, що утруднює аналіз динаміки цін на

формування показників інвестицій.

 

Показники, що характеризують рівень інвестиційної активності підприємства в цілому, підрозділяються на три блоки:

  • Баланс підприємства.
  • Звіт про фінансові результати.
  • Звіт про рух грошових коштів.

 

«Баланс підприємства» містить два розділи - «Актив» і «Пасив».

У активі балансу наводяться:

1) необігові активи;

2) обігові активи;

3) витрати наступних періодів.

 

У пасиві балансу відображені наступні показники:

1) власний капітал;

2) довгострокові зобов’язання;

3) поточні зобов’язання;

4) доходи наступних періодів.

 

Другий і третій розділи пасиву балансу дозволяють отримати уяву про загальну суму позикового капіталу, який залучений підприємством для інвестування активів.

 

У другому блоці містяться показники, які відображені у «Звіті про фінансові результати». Цей блок складається з наступних розділів:

1) фінансові результати;

2) елементи операційних витрат;

3) розрахунок показників прибутковості акцій.

У даному звіті відбиваються питання, які пов’язані з формуванням, розподілом і використанням прибутку підприємства (від операційної діяльності, від реалізації майна і т.д.)

 

У третьому блоці містяться показники, які відображені у «Звіті про рух грошових коштів». Цей звіт містить розділ про рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності, в якому наводяться дані про обсяги позитивного (надходження грошових коштів), негативного (витрачання грошових коштів) і чистого грошового потоку.

2.2. Показники, що характеризують фінансові результати інвестиційної діяльності структурних підрозділів підприємства. Ця група показників використовується для поточного управління інвестиційною діяльністю підприємства і формується на основі даних управлінського обліку.

Такий вид обліку дозволяє суттєво доповнити фінансовий облік. Порівняно з фінансовим обліком управлінський облік має наступні переваги:

- він відбиває не тільки вартісні значення показників, але й тенденції змін цін на

сировину, готову продукцію і т.д.;

- періодичність представлення результатів управлінського обліку відповідає потребі в

інформації для прийняття оперативних інвестиційних рішень (при необхідності

інформація може надаватися щоденно);

- цей облік може бути структуризований в зручній для використання формі - за

центрами інвестицій, видами інвестиційної діяльності і т.д.

- він може відображати інвестиційні активи з урахуванням темпів інфляції, вартості

грошей у часі і т.д.

 

Результати такого обліку є комерційною таємницею підприємства. Управлінський облік розробляється індивідуально для кожного підприємства.

2.3. Нормативно-планові показники, пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства. Ці показники використовуються у процесі поточного контролю за ходом здійснення інвестиційної діяльності. Вони формуються на підприємстві у вигляді двох блоків:

- система внутрішніх нормативів, які регулюють інвестиційну діяльність підприємства.

У цю систему включаються нормативи співвідношення окремих видів активів і

структури капіталу, нормативи питомих витрат фінансових ресурсів тощо;

- система планових показників інвестиційної діяльності підприємства. До складу

показників цього блоку включається вся сукупність показників поточних і оперативних

інвестиційних планів.

 

Використання всіх показників, що представляють інтерес, які формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел, дозволяє створити на кожному підприємстві систему інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту, що орієнтована на прийняття стратегічних, оперативних і поточних інвестиційних рішень.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал