Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функції і механізм інвестиційного менеджменту
Система інвестиційного менеджменту реалізує свою головну мету і основні задачі шляхом здійснення певних функцій. Ці функції підрозділяються на дві основні групи.

  • Функції інвестиційного менеджменту як керуючої системи. Ці функції загальні, не залежать від виду діяльності підприємства, його організаційно-правової форми, розміру, форми власності і т.д.
  • Функції інвестиційного менеджменту як спеціальної області управління. Ці функції специфічні і визначаються конкретним об’єктом управління.

 

І. До групи функцій інвестиційного менеджменту як керуючої системи відносяться:

1.1. Розробка інвестиційної стратегії підприємства. У процесі реалізації цієї функції, виходячи з загальної стратегії підприємства:

- формується система цілей і показників інвестиційної діяльності на довгостроковий

період;

- визначаються пріоритетні задачі, які вирішуються у найближчій перспективі;

- розробляється політика дій підприємства за основними формами інвестування.

Інвестиційна стратегія є невід’ємною складовою частиною загальної стратегії економічного розвитку підприємства.

 

1.2. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття та реалізацію управлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства. Такі структури будуються за ієрархічною або функціональною ознакою з виділенням «центрів відповідальності». У процесі реалізації цієї функції забезпечується постійна адаптація організаційних структур до умов функціонування підприємства і напрямів інвестиційної діяльності, що змінюються.

 

1.3. Формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів інвестиційних рішень. У процесі реалізації цієї функції:

- визначаються обсяги і зміст інформаційних потреб інвестиційного менеджменту;

- формується зовнішні і внутрішні джерела інформації, що задовольняють ці потреби;

- організується постійний моніторинг інвестиційної діяльності підприємства і

кон’юнктури інвестиційного ринку.

 

1.4. Здійснення аналізу різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства. У процесі реалізації цієї функції:

- проводиться аналіз інвестиційних операцій;

- досліджується рівень і динаміка основних показників ефективності інвестицій по

«центрах відповідальності»;

- здійснюється аналіз факторів, що впливають на показники інвестиційної діяльності.

 

1.5. Здійснення планування інвестиційної діяльності підприємства за основними її напрямами. Реалізація цієї функції пов’язана з розробкою поточних планів і оперативних бюджетів за кожним напрямом інвестиційної діяльності, видами і формами інвестування і підприємства у цілому. Основою такого планування є інвестиційна стратегія. 

1.6. Розробка подвійної системи стимулювання реалізації управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності. У процесі реалізації цієї функції формується система заохочень і санкцій керівників і менеджерів окремих структурних підрозділів підприємства за виконання або невиконання встановлених цільових показників.

 

1.7. Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності. Реалізація цієї функції інвестиційного менеджменту пов’язана з:

- створенням систем внутрішнього контролю на підприємстві;

- розділенням контрольних обов’язків окремих служб і менеджерів;

- визначенням системи контрольованих показників і контрольних періодів;

- оперативним реагуванням на результати контролю.

 

П. До групи функцій інвестиційного менеджменту як спеціальної області управління відносяться:

2.1. Управління реальними інвестиціями. Функціями цього управління є :

- виявлення потреби в обґрунтуванні діючих основних засобів і нематеріальних активів,

а також в обсязі і структурі знову сформованих капітальних активів;

- пошук і оцінка інвестиційної привабливості окремих реальних проектів і відбір

найбільш ефективних;

- формування інвестиційної програми реальних інвестицій підприємства і забезпечення

її реалізації.

 

2.2. Управління фінансовими інвестиціями. У процесі реалізації цієї функції:

- визначаються цілі фінансового інвестування;

- здійснюється оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментівінвестування і відбір найбільш ефективних з них;

- формується портфель фінансових інвестицій за рівнем доходності, ризику і ліквідності;

- проводиться своєчасна реструктуризація цього портфеля.

 

2.3. Управління формуванням інвестиційних ресурсів. У процесі реалізації цієї функції:

- прогнозується загальна потреба в інвестиційних ресурсах;

- визначається можливість формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних

джерел (прибутку, амортизаційних відрахувань і т.п.);

- виходячи з ситуації на фінансовому ринку (насамперед з норми позикового відсотку),

визначається доцільність залучення позикового капіталу.

У процесі оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів забезпечується раціональне співвідношення залученого власного і позикового капіталу, а також диверсифікація позикових джерел з метою забезпечення фінансової усталеності підприємства.

 

Процес управління інвестиційною діяльністю базується на використанні певного механізму. Механізм інвестиційного менеджменту являє собою систему елементів, що регулюють процес розробки і реалізації інвестиційних рішень підприємства. В структуру механізму інвестиційного менеджменту входять наступні елементи:

1. Ринковий механізм регулювання інвестиційною діяльністю підприємства. Цей механізм формується у сфері інвестиційного ринку (ринку цінних паперів) і товарного ринку (ринку засобів виробництва, предметів праці і готової продукції).

2. Державне нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності підприємства. База нормативно-правових актів, що склалася в Україні, у сфері регулювання діяльності підприємства не завершена і потребує подальшого удосконалення.

3. Внутрішній механізм регулювання інвестиційної діяльності підприємства. На підприємстві інвестиційна діяльність регулюється статутом, обраною стратегією, цілями і нормативними документами.

4. Система методів здійснення управління інвестиційною діяльністю підприємства. Система методів містить: техніко-економічні розрахунки, балансовий метод, економіко-статистичні, економіко-математичні методи, метод порівняння та ін.

Ефективний механізм інвестиційного менеджменту дозволяє у повному обсязі реалізувати поставлені цілі і задачі.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал