Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна творчо-аналітична робота


До 30.04.12 студент повинен здати письмову самостійну роботу, яка повинна відповідати усім нижче зазначеним вимогам.

Оформлення: шрифт «Times New Roman», кегель 14, інтервал 2, усі поля 2. На обкладинці вказані тема, прізвище студента, факультет, група, ім’я викладача.

Концепція самостійної роботи студента під час вивчення курсу «Зарубіжна література епохи Просвітництва»: самостійна робота в другому семестрі другого курсу має на меті підгодовувати студента до науково-дослідницької практики, тому важливим компонентом творчо-аналітичної роботи стає пошукова робота студента. Передбачається, що студент в ході вивчення різних тем курсу активно залучає ресурси бібліотек культурних центрів країн, мова яких є його спеціальністю та Інтернету (іноземних сайтів).

Хід виконання: студент повинен знайти та обрати іноземною мовою (англійською, французькою, німецькою, іспанською) наукову статтю (щонайменше 2-3 сторінки), або фрагмент наукової праці, тематика яких корелює з тематичним полем навчального курсу (студент може обрати тему на свій вибір, але обов’язково узгодити її з викладачем) та здійснити реферування – процитувати положення (перекласти українською мовою) наукової студії та проілюструвати їх змістом художніх творів епохи Просвітництва, навівши власний коментар. Обов’язкова наявність в роботі бібліографії з чітким посиланням на першоджерело (ім’я автора студії, назва студії, книга, частина, розділ, сторінки тощо / посилання на сайт в інтернеті). Надана в роботі інформація буде перевірена і у разі помилкового посилання робота не буде зарахована. Використання будь-якого джерела інформації без посилання буде вважатися плагіатом і, відповідно, робота буде оцінюватися як незадовільно виконана

Загалом цей вид завдання є письмовим розширеним викладом підготовки до одного з семінарів (див. Правила підготовки до занять).

Приклади цього виконання цього виду завдань можна переглянути на сайті кафедри у рубриці «для студентів» у збірнику «Літературознавчі студії: студентський альманах» (протягом семестру цей ресурс буде поповнюватися новими роботами).

 

Критерії оцінювання та бали за самостійну роботу:

Відмінно (9-10 балів): обрана для реферування стаття чи фрагмент книги є новаторськими, відповідають актуальним питанням дослідження літератури Просвітництва, вплетені в канву теоретичного та художнього дискурсу курсу, при цьому положення першоджерела ілюструються різними текстами Просвітництва (ілюстрація має носити характер аргументу, приклади з різних творів, позбавлені логіки використання в роботі, не будуть зараховуватися). Студент створює діалог між теоретичними думками та прикладами з художніх творів, надає ґрунтовний власний коментар. Робота засвідчує самостійність мислення та високий рівень засвоєння матеріалу предмету. Робота логічно побудована, аргументативна, грамотно написана (робота з низьким рівнем синтаксису та орфографії не може претендувати на «відмінно»). Можливе написання роботи на матеріалі одного тексту, але на «відмінно» така робота буде оцінена виключно за умови проявлення глибинних пластів аналізованого твору. Незначні відхилення, що не спотворюють загальне позитивне враження від роботи, зменшують оцінку на 1 бал, і за таку роботу виставляється 9 балів.

Добре (7-8 балів): положення перекладеної статті еклектично поєднуються з матеріалом художніх творів, самостійний коментар студента не дає повної характеристики цитованим думкам та наведеним прикладам з творів; низький теоретичний рівень викладу думок при цьому є підставою зниження оцінки на 1 бал, і за таку роботу виставляється 7 балів.

Задовільно (4-6 балів): порушений баланс між теоретичними положеннями перекладної праці та художнім ілюстративним матеріалом. Коментар наведених цитат засвідчує низький рівень володіння відповідною темою Просвітництва. За умови, коли до цих обставин додають помилки теоретичного, стилістичного чи орфографічного характеру, робота оцінюється на 5 балів. Якщо ж переклад здійснений програмою в інтернеті (і не відкоректований належним чином), це стає підставою зменшення оцінки ще на 1 бал, і за таку роботу виставляється 4 бали

Незадовільно (0-3 бали): робота не проявляє самостійність мислення, відсутня ілюстрація знань кола теоретичних проблем, пов’язаних з літературою Просвітництва. За умови, коли до цього додаються помилки різного характеру, у тому числі і оформлення посилань, робота оцінюється на 2 бали. Робота списана[2] – 1 бал. Робота не здана[3] - 0 балів.

Порушення вимог оформлення роботи є підставою зменшення оцінки ще на1 бал

Письмовий диференційований залік з дисципліни “Зарубіжна література Просвітництва” проводиться наприкінці вивчення курсу і має на меті перевірити засвоєння студентами його матеріалу. На диференційованому заліку екзаменатор оцінює відповідь студента за 4-бальною національною системою і виставляє оцінку “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. При отриманні оцінки “не задовільно” студентові ставиться оцінка Fх і він складає залік повторно до кінця заліково-екзаменаційної сесії чи на початку наступного семестру. У випадку отримання студентом при другому перескладанні оцінки “не задовільно” студентові виставляється оцінка F.

Питання, що виносяться на залік, охоплюють весь основний матеріал курсу, який вивчався протягом семестру. Об’єктом перевірки є як знання, так і вміння студентів.

Зокрема, в результаті вивчення курсу історії літератури епохи романтизму студент повинен знати:

· зв'язок літератури Просвітництва з іншими історичними періодами

· онтологічний аспект літератури Просвітництва

· типологічні риси літератури Просвітництва

· специфіку епістолярного дискурсу в літературі Просвітництва

· дискурс подорожі

· модель самопізнання героя літератури Просвітництва та її художня своєрідність

 

Студент повинен вміти:

· визначати особливе місце даного періоду в загальносвітовому літературному континуумі;

· показати шляхи переходу від ренесансної до просвітницької картини світу в менталітеті та літературно-мистецьких проявах народів Західної Європи;

· простежувати ідейно-літературну еволюцію протягом періоду, що вивчається;

· давати характеристику таким художнім напрямам та течіям, як просвітництво, класицизм, рококо, сентименталізм та виявляти в літературі тієї доби елементи реалізму;

· розкривати особливості проблематики та поетики найвидатніших творів доби;

· виявляти складні взаємозв’язки між розвитком філософської та загальнокультурної думки і літературної практики цього періоду;

· зіставляти між собою різні літературно-художні явища епохи Просвітництва.

 

ПИТАННЯ до диференційованого заліку дублюють питання до контрольної модульної роботи

ЗРАЗОК БІЛЕТУ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

1. Теоретичне запитання.

2. Завдання на потрактування художнього тексту: поетикальні особливості (оповідь, час, простір, метафорика, інтертекстуальність)

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.