Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На матеріалі творів художньої літератури XVIII ст. розкрийте


1. Що означає бути просвітником? Головні риси, що вирізняють світогляд людини епохи Просвітництва.

2. Просвітницьке потрактування уяви; узгодження оніричних картин з раціональним мисленням в історіях героїв-просвітників.

3. Просвітницьке потрактування моралі.

4. Відношення «Я» - «Інший», «своє»-«чуже» в координатах просвітницького світогляду.

5. Семантику девізу Просвітництва: «Май мужність користуватися власним розумом».

6. Які категорії як підґрунтя власної поведінки має відкидати герой-просвітник? Які ставлення героя-просвітника до обов’язку та потягу?

7. Просвітницьке розуміння категорії розуму.

8. Новий ідеал людини ХVIII ст.

9. Чому XVIII ст. називають золотим віком уявних подорожей? Як Ви розумієте семантику цього виразу?

10. «Мандрівку вторинного автора» в романі XVIII ст. Поясніть подорож як гру між оповідачем та горизонтом очікування читача в романах Філдінг «Історія Тома Джонса - знайди».

11. «Мандрівку вторинного автора» в романі Дідро «Жак-фаталіст та його хазяїн».

12. Семантику топосу карети в романі Філдінга та делижанса в романі Стерна.

13. Семантику формули «чуттєвий мандрівник». Чи тотожні, на Вашу думку, за своїм значенням вирази «чуттєвий мандрівник» та мандрівник-просвітник?

14. Чим відрізняється реалізація теми подорожі в романі Свіфта «Пригоди Гуллівера» від типового вираження цієї теми в літературі Просвітництва?

15. Своєрідність художнього втілення міфологеми Одіссея в літературіПросвітництва.

16. Як подорож героя-просвітника стає прокладання маршруту пізнання?

17. Характер та особливості руху персонажа-мандрівника в контексті світоглядних принципів доби.

18. Варіанти образу мандрівника в літературі Просвітництва та розкрийте їхнє семантичне значення.

19. Особливості поетики простору в художніх творах XVIII ст.: метафора води та суходолу. Чим відрізняються мандрівки морем та землею у варіанті героїв-просвітників?

20. Художнє навантаження образу острова Робінзона та островів-світів, які відвідує Гуллівер.

21. Варіанти картографування простору героєм-мандрівником різних творів. Чи можна говорити про певний спільний знаменник в картографуванні простору героєм-просвітником?

22. В дискурсі подорожі героїв яких художніх творів епохи Просвітництва увага мандрівника зосереджується на пейзажі (розкрийте функціональне значення пейзажу в художньому тексті XVIII ст.)?

23. Поясніть особливість оптики Йорика.

24. Чи відрізняється оповідь героя-просвітника про урбаністичний та природній хронотоп? Наведіть приклади з художніх творів.

25. Функціонування мотиву дороги в романі Просвітництва.

26. Модальність подорожі героя-просвітника (як герой ставиться до своєї мандрівки, який настрій домінує в письмі про подорож?)

27. Розкрийте функціональну роль передмови в тексті XVIII ст.

28. Чому XVIII ст. називають віком письма? Яке значення має епістярій в добу Просвітництва?

29. Розкрийте маску жанрових форм письма героя-просвітника: щоденник, сповідь, лист, записки.

30. Особливість представлення образу Іншого в письмі героя художнього твору епохи Просвітництва.

31. Роль та типи адресата в організації простору письма.

32. Часовий рівень письма героя (як впливає на організацію простору письма дистанція між часом письма і часом розказуваної історії).

33. Якими засобами та прийомами досягається ефект реальності в тексті-письмі.

34. Поясніть думку Йорика на прикладах художніх текстів XVIII ст.: «я пишу не для оправдания слабостей моего сердца во время этой поездки, а для того, чтобы дать в них отчет».

35. Поясніть місце дискурсу повсякденного життя в літературі XVIII ст.

36. Проаналізуйте своєрідність комунікації героя з іншими людьми в сфері повсякденності.

37. Загальні характеристики вираження в літературі Просвітництва рівнів повсякденності.

38. Особливості представлення особистісно-культурного рівня повсякденності в романі Дефо «Робінзон Крузо».

39. Порівняйте представлення повсякденності у романах Монтеск’є «Персидські листи», Лакло «Небезпечні зв’язки».

40. Порівняйте представлення предметно-культурного рівня повсякденності в романах Руссо «Юлія, або Нова Елоїза» та Ґете «Страждання молодого Вертера».

41. Специфіка поєднання в тексті епохи Просвітництва дискурсу побутовості з моралізаторством та чуттєвістю героя.

42. Розкрийте семантику локусу саду в творах Руссо «Юлія, або Нова Елоїза», Ґете «Страждання молодого Вертера», Вольтера «Кандід».

43. В чому полягає своєрідність мовлення героя-просвітника про деталі повсякденного життя?

44. Топос картини в романі Просвітництва.

45. Аргументативний дискурс в романі Просвітництва: структурні та стилістичні особливості, функціональне значення.

Аналіз фрагменту художнього твору повинен висвітлити:

1. Філософсько-естетичний, світоглядний контекст.

2. Поетикальні особливості (оповідь, час, простір, метафорику, інтертекстуальність)

 

Алгоритм інтерпретації фрагменту:

· Потрібно визначити головне питання, що піднімається у запропонованому фрагменті художнього тексту.

· Розкрите просвітницьке навантаження піднятого питання.

· Виділити центральну опозицію (зіткнення яких категорій відбувається у роздумах героя) та простежити її розгортання за допомогою аналізу означників, що включені до семантичного поля кожного з елементів опозиції. Чи вирішується конфлікт, створений опозицією?

· Звернути увагу на аргументацію героєм-оповідачем своїх думок.

· Проаналізувати звернення героя до адресата (у будь-якому варіанті, навіть за умови його відсутності на поверхні твору).

· Зупинитися на найбільш промовистих метафорах фрагменту та розкрити їх семантичне наповнення.

· Визначити художні прийоми, що мають місце в даному фрагменті, та розкрити їхню природу.

· Перевірити себе, чи всі визначені вами елементи та позначуване ними узгоджуються між собою (за позитивної відповіді – у вас відбувалась гармонійна інтерпретація, за негативної – спробу художнього аналізу варто повторити).


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.