Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні завдання маркетинг- менеджменту
Маркетинг-менеджментпідприємства націлений на залучення споживача та збереження купівельної спроможності на довгостроковий період.

Завданням маркетинг-менеджменту є :

1- Визначення цілей підприємства (отримання прибутку, оплата персоналу, соціа-льна відповідальність) та визначення цілей маркетингу ( задоволенняспожива-ча, перемога над конкурентами, завоювання частки ринку,забезпечення нароста-ння числа покупців, вивчення цільових ринків, що зумовлюються рівнем платоспроможного попиту і спроможністю організацій обслуговування),

2.Маркетингові дослідженняце систематичне збирання. оброблення та аналіз даних про організацію з метою отримання та аналізу інформації про наявні й потен-ційні потреби покупців на обраних ринках і прийняття обґрунтованих маркетинго-вих рішень.Маркетингові дослідження є комплексними і проводяться з трьох напря-мах – досліджується зовнішнє середовище –макро та мікро і внутрішнє середовище 3. Розробка товару, який задовільнятиме потреби та бажання, вивчення місця торгівлі, система формування попиту і зтимулювання збуту, цінова політика тощо.

4. Плануваннямаркетингу-міксу планування нових товарів та їх апробація, вибір ринку, прогноз ринку, управліннявиробництвом з метою запропонувати споживачам спостереження для забезпечення стійкого інформаційного каналу про ступінь задо-волення покупців і постійного вдоскналення товару й маркетингу-міксу в міру потреб і конкурентно-го середовища; аналіз і контроль ринку, покупців, товарів-конкурен-тів.

Створення підприємства зорієнтованного на споживача, вимагає ясності цілей та ак-тивної участі всього персоналу. Найважливішим завданням управління стійкістю організації є : - рекомендувати вищому керівництву компанії, на які ринки виходити, де вони розташовані та які продукти слід рекомендувати, - вивчати й добирати цілі споживачів, - розробляти маркетингову пропозицію , тобто пояснювати споживачеві переваги в обслуговуванні , - формувати цінову політику на користь споживача, - ре-гулювати й спостерігати за правильним виконанням п завдань і ефективною діяльні-стю всіх підрозділів, - вихід на нові ринки та створення нової продукції – після вивче-ння та виявлення нових можливостей компанії.

Маркетинг-мікс – сукупність маркетингових рішень, що приймаютьмя керівниками для реалізації стратегій позиціювання й вирішення поставлених завдань. Складовими програми маркетинг-міксу є: 1. Рішення в галузі товару – асотримент,характеристи-ки, особливості (упаковка, розміри, торгова марка), 2. Рішення в галузі ціноутворе-ння – прейскурантна ціна, знижки, компенсації, умови оплати, надання кредиту, рег-ульовані ціни, 3.Рішення в галузі просування – торговий персонал, реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг, 4. рішення в галузі розподілу – вибір каналу роз-поділу, охоплення ринку, різноманітність каналів, платність розподілу, дилерська підтримка.Систему управління за цілями можна сформулювати відповідно до спеціалізації підприємства і вони поділяються : 1. прямі цілі- одержання прибутку, оплата пра-ці, виконання соціальних зобов’язань, задоволення споживачів, досягнення переваг над конкурентами,завоювання ринку. 2.Забезпечувальні цілі – оцінка реального ста-ну підприємства, його потужності, стану ресурсів, виявлення потенційних можливо-стей підприємства, розробка нових продуктів та технологій, підвищення професіо-налізму персоналу, забезпечення належних умов праці персоналу.

 

Маркетингові дослідження часто називають функцією управління , яка пов’язує воє-дино виробників, продавців та споживачів за допомогою та на основі інформації про їхню діяльність. Маркетингові дослідження є обов’язковою умовою комерцій-ного успіху товарів, бо підвищують інформаційні можливості системи управління.

Наприклад, за даними Європейської конфедерації маркетингу попит на марктеингові дослідженн щорічно складають 10-15 %, в Росії для проведення досліджень щоріч-но виділяється 400-500 млн .дол. (Попит на дослідження по галузям в США - харчова промисловість 33%, промисловий бізнес – 16%, сервісне обслуговування -13%, рекламний сервіс – 11:, фармацевтика – 9%, торгівля – 7%, інші споживачі -4%; в Росії - торгівля продуктами харчуванн – 11%, торгівля будівельними матері-алами -8%, торгівля побутовими приладами – 7%, торгівля меблями – 7% : торгівля одягом та взуттям -7%, фінансовий сектор – 5%, рекламний сектор – 5%, інші спо-живачі – 43%.).Головною метою маркетингових досліджень є : зниження ступеню невизначенності при прийнятті маркетингових рішень та забезпечення безперервного контролю за їх реалізацією.

Маркетингові дослідження поділяються на: 1. первинні –спостереження., моніторинг продажу, тестування, експерименти, опитування, анкетування , пенельні дослідже-ння та телефонне інтерв’ю; 2. вторинні –довідникові видання, державні норматив-но-правові акти (ліцензії, митні документи, стандарти), звіти про виробничо –фінан-сову та господарську діяльність фірми, аналітичні статті, патенти, оголошення конкурентів публікації та інтерв’ю, реклами конкурентів тощо.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал