Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Громадський контроль за дотриманням законодавства про ОП.
Громадський контроль за дотриманням законодавства з ОП здійснюють професійні спілки, а вразі їх відсутності на підприємстві ГК здійснює наймана працівниками особа.

Представники ГК контролюють:

- створення безпечних і не шкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов праці;

- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ;

- використання фонду ОП.

Уразі загрози життю і здоров'ю працівників ПС мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.

ПС здійснюють проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, беруть участь у розслідуванні причин нещасних випадків, вносять роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань ОП та одержують від них аргументовану відповідь.

Важливою функцією проф. кому є захист інтересів членів профспілки та інших працівників (на їх прохання) при розгляді конфліктних ситуацій з будь-яких питань ОП.

Діяльність уповноважених проводиться на підставі Положення про роботу уповноважених найманих працівниками осіб з питань ОП, яке розробляється відповідно до Типового положення і затверджується загальними зборами трудового колективу.

Уповноваженні з питань ОП обираються на загальних зборах з числа досвідчених та ініціативних працівників.

Для виконання цих обов’язків роботодавець за свій рахунок організовує навчання цієї особи. Їх звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників

Уповноваженні з ОП (профспілки) мають право:

- безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці;

- вносити в спеціально зведену для цього книгу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо усунення виявлених порушень;

- вимагати припинення роботи у разі створення загрози життю або здоров'ю працюючих;

- вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти з ОП.

 

2. Комісія з питань ОП підприємства.

Комісія з питань ОП підприємства створюється при чисельності працюючих 50 і більше осіб.

Рішення про створення комісії, її кількісний і персональний склад, строк повноважень приймається трудовим колективом.

До складу комісії від роботодавця включаються спеціалісти з безпеки і гігієни праці, виробничої, юридичної та інших служб, від трудового колективу – рекомендовано працівники всіх професій, представники профспілок.

Основні завдання комісії є:

- профілактика виробничих травм і професійних захворювань;

- захист законних прав та інтересів працівників;- вироблення пропозицій щодо включення до кол. Договору окремих питань з ОП та використання цільових коштів.

Комісія має право:

- звертатись до роботодавця з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері ОП;

- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ОП;

- вільного доступу на всі дільниці виробництва.

Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляють на квартал, півріччя чи рік і затверджуються нею. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах трудового колективу.

 

3. Атестація робочих місць.

Атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка всіх

факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на

здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності.

Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання,

використовуванні сировини і матеріали можуть бути потенційними джерелами

шкідливих і небезпечних факторів.

Атестація робочих місць передбачає:

- виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та

причини їх виникнення;

- віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами

праці;

- встановлення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову

відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною

комісією. Для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів

виробничого середовища залучаються відповідні санітарні лабораторії, атестовані органами Держстандарту і Міністерства охорони здоров'я.

За результатами атестації заповнюються спеціальні картки умов праці на робочих місцях, які є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах, інших пільг і компенсацій.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал