Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Географиялық біліммен түсініктер


Географиялық біліммен тү сініктер мектеп географиясының мазмұ нының қ ұ рамдас

бө ліктеріне білім, іскерлік – дағ дылар, мен дү ниетанымдық ойлар кіреді.

Сыртқ ы дү ниенің объективті шындығ ын сө збен жеткізу арқ ылы жаң ғ ыртуды білім дейміз. Ол теориялық жә не эмпирикалық болып екіге бө лінеді. Заттар мен қ ұ былыстардың ерекшеліктерін, ішкі байланыстары мен қ арым – қ атынастарың ың мә ні бірізді. Себеп – салдарлы байланыстарғ а, тү сініктерге негізделіп ашылатын білімді теориялық білім дейміз. Теориялық білімге басым желдердің, атмосфералық фронттардың жә не жер бедерінің ірі пішіндерінің тү зілу заң дылық тары мысал болады. Ұ ғ ымдар мен дә йектерге негізделіп белгілі бір географиялық нысандармен қ ұ былыстардың сыртқ ы сипатын ашып кө рсетуді эмприкалық білім дейміз. Эмприкалық білімге ұ ғ ымдармен дә йектілер жатады. Мысалы жанартауды Оқ ушы кинодан, суреттен кө ргендеріне, кітаптан оқ ығ андарына негізделіп жанартауды кө з алдына елестетіп оғ ан сипаттама бере алады. Теориялық білімнің ү лесі эмприкалық білімнен артық болғ анда мектеп географиясының ғ ылымилығ ы артады.

Географиялық тү сініктер. Абстарактсы ойдың нә тижесінде сыртқ ы дү ниенің адамның санасында бейнеленуінің формасын тү сінік дейміз.

Дидактика мен жеке пә ндерді оқ ыту ә дістемесінде тү сініктерді білімнің негізгі ө лшемі ретінде қ арастырады.

Тү сініктер жалпы жә не жеке болып екіге бө лінеді.

Бір заттың немесе жеке қ ұ былыстың емес, біртекті заттармен қ ұ быстарды білдіретін тү сініктерді жалпы тү сініктер дейміз. Мысалы климат, гидросфера, жер бедері, географиялық ең бек бө лінісі т.б. Жалпы тү сініктердің белгілері оғ ан жататын барлық тү сініктерге ортақ боуымен ерекшеленеді.

Жалпы тү сініктер география курстарының ғ ылыми іргетасын (негізін) қ ұ райды.

(Кү н радияциясы, атмосфералық фронттар, ауа массалары). Нақ ты бір географиялық нысандармен қ ұ былыстарды айқ ындайтын тү сініктерді жеке тү сініктер дейміз. Жеке тү сініктер жеке нысандармен қ ұ былыстардың жеке ерекшеліктерін сипаттайды. Мектеп географиясында жеке тү сініктер мен ұ ғ ымдар бір – бірімен ө зара байланысын қ амтамасыз ететін кү рделі қ ұ рылым тү зеді.

Жеке тү сініктердің мазмұ нын белгіленген жоспар бойынша (материкке, ө зенге, кө лге, ө неркә сіп салаларына) сипаттама беру арқ ылы ашады.

Мектеп географиясында барлық тү сініктер бір – бірімен тығ ыз байланысып жатады. Олар географиялық нысандарды анық тайтын (тау ө зен) жә не қ ұ былыстарды (ауа райы, климат) анық тайтын жалпы тү сініктер болып екіге бө лінеді.

Мұ хит ағ ыстары
Тең іздер
Шығ анақ тар
Бұ ғ аздар


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.