Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура роботи


Робота повинна містити: титульний аркуш, завдання на виконання дипломної (курсової) роботи, зміст, вступ, основну частину, що складається з кількох розділів, розділ з охорони праці (техніки безпеки), розрахункову та графічну частини, висновки, список посилань на використані джерела та літератури, додатки (за необхідністю).

Оформлення пояснювальної записки до творчих робіт погоджуються з викладачем – керівником роботи.

5. Вимоги до змісту роботи

Титульний аркуш роботи

Титульний аркуш містить найменування міністерства, якому підпорядкований
навчальний заклад (Міністерство освіти та науки України; Управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації); назву навчального закладу (Професійно-технічне училище №16 м.Коростеня); код професії 7241«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; слюсар-електромонтажник»; курс, групу; прізвище, ім'я, по-батькові автора; прізвище та ініціали викладача (керівника роботи), місто і рік виконання роботи (див. додаток А).

Зміст

Зміст подається на початку роботи. Він має містити всі складові частини роботи:
вступ, найменування та номери початкових сторінок усіх розділів (глав), підпунктів
(параграфів) (якщо останні є), висновки, список посилань, використаних джерел та літератури, додатки (див. додаток Б). Розділи (глави) змісту, як правило, відображають загальну інформацію стосовно теми роботи, етапи розвитку чи вдосконалення обладнання (пристрою, установки), про які йдеться в роботі, підрозділи та підпункти – етапи (складові частини) та послідовність модернізації, монтажу та технічного обслуговування обладнання.

Вступ

У вступі обґрунтовують актуальність обраної теми. Актуальним є будь-яке корисне для подальшого запровадження обґрунтування тієї чи іншої технології монтажу, технічного обслуговування електроустановок. Практичне значення роботи має бути переконливо доведено автором. Актуальність теми зумовлюється також необхідністю модернізації та вдосконаленням електричних установок, пристроїв, обладнання, що спричинені вимогами сьогодення і з урахуванням технічного прогресу.

Вступ містить також огляд літератури та джерел з даної теми.

Робота виграє, якщо в ній буде подано також аналіз використаних для її написання джерел, доведено ефективність економічну або технічну, тощо. Слід вказати на практичне значення роботи.

Основна частина

Основна частина роботи складається з розділів (глав), підрозділів, пунктів, підпунктів, якщо потрібно). Кожний розділ починається з нової сторінки і має заголовок. У розділах викладається зміст теми, результати досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розкриття теми чи розробку проблеми. В кінці кожного розділу (глави) формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі (главі) практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки роботи від другорядних подробиць.

Рекомендується у загальних даних висвітлювати етапи розвитку технічного обладнання, його класифікацію, порівняльні характеристики сучасних моделей обладнання та його прототипів, навести приклади застосування і т.п. Дуже добре було б в даному розділі привести схеми, графіки, ілюстрації, фото.

Оскільки курсова робота виконується, як кваліфікаційне завдання на підтвердження 3-го розряду слюсаря-електромонтажника, а дипломна (на другий рік навчання) – 2-го розряду електромонтера, до основної частини необхідно включити розділи, в яких будуть наведені вимоги до монтажу обладнання, а в дипломній роботі – і до його технічного обслуговування.

Обов’язковим є розділ з охорони праці або техніки безпеки під час монтажу та обслуговування електроустановки, про яку йдеться у випускній роботі. В цьому розділі мають бути відповіді на запитання, вказані викладачем, які відображають застосування прийомів та засобів безпечної праці на робочому місці при технологічній операції зокрема. Обсяг розділу – від однієї стрінки.

Розрахункова частина

У розрахунковій частині (яка є обов’язковою при написанні дипломної роботи) учень має розрахунково-дослідним шляхом знайти: параметри для вибору обладнання чи установки; довжину і марку кабельно-провідникової продукції; кількість світильників з лампами та їх типи і т.п., про які йдеться у роботі. В цій частині проекту наводяться таблиці навантажень, номінальні параметри електричної мережі, розрахункові формули та власне самі розрахунки, які супроводжуються поясненнями.

Результати розрахунків можна представити у табличній формі, але перед цим має бути вказана методика розрахунку (формули).

Підсумком розрахунків має бути обґрунтування вибору типового електричного обладнання із посиланням на різні сучасні його аналоги і чітко зазначені параметри цього обладнання.

Наприклад: «Згідно розрахунків, максимальний струм навантаження освітлювальної мережі цеху з урахуванням всіх корегуючи коефіцієнтів становить 95 А. Вибираємо для захисту групи освітлення цеху автоматичний вимикач зі струмом розчіплювала 100 А. Рекомендується до встановлення вимикач серії ТН-10кА типу TemDin 80-125А (виробництва EC Terasaki) або його аналог іншого виробника з такими параметрами: Іном=100А, Uном=400В АС, максимальний струм відключення 10кА, характеристика В (3÷ 5 кратна), монтаж: 35мм–DIN рейка, підключення гвинтовими клемами 70мм2».

Обсяг розділу - від однієї сторінки.

Графічна частина

Графічна частина курсової або творчої роботи може бути виконана на аркуші форматів А4÷ А3. При виконанні дипломної роботи графічна частина виконується за всіма правилами оформлення технічних креслень на аркуші формату А1.

В ній учень може привести: схеми електричні принципові, плани розміщення обладнання, розрізи та види обладнання, специфікації, кабельні журнали і т.д.

Зміст графічної частини учень погоджує з викладачем згідно до теми курсової (дипломної) роботи.

Висновки

У висновках коротко оцінюють стан вивчення питання (проблеми), підводять підсумки виконання роботи, висловлюють рекомендації щодо подальшої розробки теми чи впровадження результатів дослідження в практику.

Перелік посилань, використаних джерел та літератури

Бібліографічний апарат роботи повинен бути виконаний згідно з останніми вимогами Держстандарту (приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел та літератури подано у додатку В. Список використаних джерел та літератури повинен складатися з джерел згідно з їх класифікацією та літератури (в алфавітному порядку авторів або першого слова назви роботи).

Додатки

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках. Додатки
містять допоміжний матеріал, необхідний для повного сприйняття роботи: таблиці
допоміжних цифрових даних, ілюстрації, малюнки, фотографії тощо. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхньому рядку сторінки. Над заголовком посередині рядка друкується слово «Додаток_» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

6. Критерії оцінювання курсових та дипломних робіт

На «відмінно» оцінюються роботи, що висвітлюють принципи та етапи вдосконалення та модернізації електричного обладнання. Зміст роботи повинен розкривати зазначену тему згідно до завдання на курсову (дипломну) роботу за планом, розробленим учнем при допомозі керівника. Робота має бути оформлена відповідно до викладених вище вимог. На «добре» та «задовільно» оцінюються роботи, які розкривають у цілому тему, але не відповідають одній або кільком вищезазначеним вимогам. Загальна оцінка роботи здійснюється з урахуванням результатів її захисту перед відповідною комісією.

7. Методика написання дипломних та курсових робіт

Передусім слід ознайомитися з тематикою дипломних та курсових робіт, запропонованою викладачем, і обрати тему майбутньої роботи. Учень може запропонувати тему, не включену в цю тематику або ж творчу роботу. Після затвердження теми, учень консультується з викладачем з питань написання роботи і приступає до її підготовки.

Передусім необхідно скласти попередній план майбутньої роботи. З цією метою слід провести бібліографічний пошук, подивитись публікації, які стосуються обраної теми. Починати його раціонально з рекомендованої вчителем та пропонованої бібліотекарем училища літератури. Для тематичного пошуку також необхідно користуватись інтернет-ресурсами у відповідності з їхнім змістом за галузями знань.

Після попереднього знайомства з літературою та іншими джерелами складають план роботи, тобто перелік найважливіших питань, які будуть розкриватися автором. Складання плану є важливим моментом, оскільки вдало складений план значною мірою полегшує дослідження і написання роботи. Підготовлений учнем план обговорюється з викладачем. В подальшому план може удосконалюватись, оскільки в ході написання роботи виникають певні корективи, пов'язані з розширенням чи скороченням матеріалу, з приведенням його до оптимальних пропорцій, уточненням формулювань тощо.

Після цього приступають до опрацювання літератури, збору і оформлення матеріалу. Працюючи над літературою слід особливо уважно відбирати ті розділи, параграфи, сторінки, які безпосередньо стосуються обраної теми. Важливо їх глибоко опрацювати, зробити відповідні виписки з них. Робити виписки можна різними способами: виписки в зошиті, виписки на картках або окремих листах (з одного боку). Кожна виписка повинна супроводжуватись ясними і точними даними про джерело, з якого вона взята, якщо це книга – про автора, її заголовок, рік і місце видання, сторінки. Якщо виписується матеріал із журнальної або газетної статті, необхідно вказати номер і рік видання журналу, сторінку, а для віртуальних джерел – посилання на сайт. Якщо в книгах зустрічається компактний матеріал, який значною мірою може бути використаний у роботі, тоді, по можливості, роблять ксерокопії окремих сторінок. На ксерокопії зазначаються дані про автора, заголовок книги, при необхідності – розділу. Виписки на картках або окремих листах (з одного боку) відкривають широкі можливості сортування, класифікації, розміщення зібраного матеріалу.

Таким чином, сукупність ксерокопій, виписок на картках або окремих листках з конкретної теми дає можливість зробити чорновий варіант задуманої роботи. Далі потрібно тільки приступити до оформлення цього розрізненого матеріалу, зробити плавні переходи між окремими його частинами.

Збір і оформлення матеріалу з обраної теми – це є не механічний, а творчий процес, в ході якого уже відбувається початковий етап створення випускної роботи, яка стане підсумком навчання учня в училищі і першим самостійним кроком у професію.

Наступним етапом роботи над обраною темою є оформлення (написання тексту роботи). На етапі написання роботи слід чітко розподіляти намічений її обсяг по окремих підрозділах робочого плану. Розподіл обсягу праці по підрозділах значною мірою залежить від самої теми, її значення і наявності відповідних матеріалів. При написанні роботи учень повинен давати системний виклад теми, пропорційно розкривати її компоненти.

Слід мати на увазі, що дипломна або курсова робота є різновидом проектної документації, відповідно й стиль викладення має бути технічно грамотним та із дотриманням стандартів, а не популярним. Розкриття теми повинно бути чітким, послідовним, цілеспрямованим.

Завершальним етапом роботи є підведення підсумків дослідження, формулювання висновків, узагальнення і пояснення фактичного матеріалу, винесення рекомендацій.

Виконану роботу (чорновий варіант) подають викладачу-керівнику дипломної (курсової) роботи. Потім її доопрацьовують, враховуючи зауваження і побажання. Після доопрацювання текст передруковують і подають на рецензію.

 

 

Зміст

1. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт

2. Основні вимоги до курсових (дипломних робіт)

3. Правила оформлення

4. Структура роботи

5. Вимоги до змісту роботи

6. Критерії оцінювання

7. Методика написання дипломних та курсових робіт

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.