Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторони домовились, що у випадку порушення будь-якою із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором, така Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі збитки, що було завдано у зв’язку з таким порушенням.

7.2. Сторони домовились, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання будь-якою із Сторін зобов’язань, передбачених Договором, до такої Сторони застосовуються штрафні санкції (штраф, пеня). При цьому збитки, що було завдано у зв’язку з такими діями (бездіяльністю) можуть бути стягнуті понад штрафні санкції.

7.3. У випадку прострочення виконання Стороною грошових зобов’язань, передбачених цим Договором або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Стороною грошових зобов’язань.

7.4. У випадку ненадання та/або прострочення надання Стороною інформації, відомостей, доказів, документів, довідок, необхідність надання яких іншій Стороні або можливість запиту яких іншою Стороною передбачена цим Договором, винна Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні штраф у розмірі 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копійок) за кожен випадок такого порушення.

7.5. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати управненій Стороні збитки та сплатити штрафні санкції протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідного повідомлення (вимоги) управненої Сторони.

7.6. Установник управління розуміє та погоджується з тим, що економічним результатом виконання Договору може бути збільшення або зменшення вартості Майна, переданого в управління. Управитель зобов’язаний відшкодувати Установнику управління збитки, які виникли в Установника управління в результаті виконання даного Договору тільки в тому випадку, коли зазначені збитки виникли внаслідок порушення Управителем вимог чинного законодавства. Зменшення вартості Майна, переданого в управління, в результаті зменшення вартості придбаних цінних паперів та/або несвоєчасного (неповного) виконання зобов’язань (невиконання зобов’язань) контрагентами та/або нарахування (сплата) штрафних санкцій за несвоєчасне виконання договірних зобов’язань Управителем з незалежних від нього причин, вважається результатом ринкових відносин і не підлягає відшкодуванню за рахунок Управителя.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал