Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік майна (цінних паперів та/або грошових коштів), яке передається в управління
 

м. Київ "___"__________ 20__ року

 

Юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер» (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399129 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами, дата видачі 18.08.2010 р.), надалі – «Управитель», в особі Генерального директора Янпольського Сергія Яковича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України – ______________________________________________________, надалі – «Установник управління», в особі _____________________________________, який діє на підставі ____________, з другої сторони, при спільному згадуванні Управитель та Установник управління іменовані «Сторони», склали даний перелік з метою визначення майна (цінних паперів та/або грошових коштів), які передаються в управління Управителю відповідно до Договору про управління № У-__________ від ___.___.20__ р.

 

1. Установник управління протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цього додатку, передає Управителю в управління наступні цінні папери:

 

№ з/п Найменування емітента Код емітента за ЄДРПОУ Вид, форма випуску та існування цінних паперів Номер ISIN цінних паперів Кількість цінних паперів Номінальна вартість одного цінного паперу Біржовий курс цінного паперу/ «best bid»/ ціна придбання Загальна вартість пакету цінних паперів, які передаються в управління Номер рахунку та реквізити зберігача (депозитарію) де обліковуються цінні папери
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Загальна вартість цінних паперів, які передаються в управління -  

 

2. Установник управління протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цього додатку, передає Управителю в управління грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери в розмірі ______,__ грн. (__________________ гривень __ копійок).

 

3. Загальна вартість майна (цінних паперів та/або грошових коштів), яке передається в управління Управителю складає ______,__ грн. (__________________ гривень __ копійок).

 

4. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору про управління № У-__________ - від ___.___.20__ р.

 

5. Цей додаток складений українською мовою, укладений у трьох оригінальних примірниках: один примірник – для Установника управління та два – для Управителя. 

УПРАВИТЕЛЬ УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер»   Генеральний директор   Янпольський С.Я. ________________ (підпис, М.П.)    

 

  

Додаток № 3 До Договору про управління № У-___________ від "___"________ 20__ року

 

Інвестиційна декларація Управителя

Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер»

м. Київ "___"__________ 20__ року

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.027 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал