Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РЕКВІЗИТИ СТОРІН


УПРАВИТЕЛЬ УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34300570 Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 9 Поштова адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 9 п/р № 265053036240 в ПАТ "КБ "Актив-банк", м. Київ, МФО 300852 Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76 e-mail: broker@task.ua   Генеральний директор   Янпольський С.Я. ________________ (підпис, М.П.)    


 

Додаток № 1 До Договору про управління № У-___________ від "___"________ 20__ року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИКИ

м. Київ "___"__________ 20__ року

 

Це Повідомлення про ризики є невід’ємною частиною Договору про управління № У-_______ від __.__.20__ р., укладеного між ТОВ «ТАСК-брокер» та ________________________________________________________ (далі – "Установник управління").

Повідомлення про ризики не розкриває усіх ризиків, пов’язаних із проведенням операцій на ринку цінних паперів, але дає змогу Установнику управління визначити прийнятність даних ризиків для себе, реально оцінити свої можливості та відповідально підійти до вирішення питання щодо передачі Майна в управління, початку проведення операцій на ринку цінних паперів та вибору інвестиційної стратегії.

Ризик при здійсненні операцій на ринку цінних паперів – можливість настання подій, які можуть призвести до збитків для Установника управління.

 

Інвестиції в цінні папери несуть в собі наступні види ризику:

1) Ціновий ризик – ризик збитків від неприйнятних змін цін. Може проявлятися у несподіваній зміні цін на цінні папери, що може тягнути за собою зниження вартості портфеля Установника управління і як наслідок, зниження доходності операцій або навіть прямі збитки для Установника управління.

2) Ризик втрати ліквідності – можливість виникнення труднощів із продажем чи купівлею цінних паперів у визначений момент часу. Даний ризик пов’язаний із можливістю збитків при продажу цінних паперів у зв’язку зі зміною оцінки учасниками ринку цінних паперів їх інвестиційних властивостей. Даний ризик може проявлятися, зокрема, при необхідності швидкого виводу інвестованих коштів з ринку цінних паперів шляхом продажу цінних паперів.

3) Ризик банкрутства емітента полягає у можливості виникнення ситуації неплатоспроможності емітента цінного паперу, що може привести до різкого падіння його ціни (аж до повної втрати ліквідності у випадку з акціями) чи неможливістю погасити його (у випадку із борговими цінними паперами).4) Ризик неправомірних дій по відношенню до майна та прав Установника управління, що захищаються законом, з боку третіх осіб, включаючи емітента, реєстратора, депозитарій, організатора торгівлі.

5) Валютний ризик – ризик втрат від несприятливих змін валютних курсів. Характеризується можливою несприятливою зміною курсу української гривні по відношенню до іноземної валюти, внаслідок чого кошти Установника управління можуть піддаватися впливу інфляції. Даний ризик не виникає при здійсненні операцій у валюті України.

6) Політичний ризик – ризик несприятливих змін у політичній ситуації в країні. Війна, зміна керівництва країни, ухвалення нормативно-правових актів, що негативно впливають на інвестиційний клімат, - всі ці чинники можуть вплинути на вартість цінних паперів або умови виплати дивідендів.

7) Податковий ризик – ризик того, що зміна в податковому законодавстві спричинить зниження доходності активів Установника управління.

8) Галузеві ризики пов’язані з несприятливим функціонуванням певної галузі, що безпосередньо позначається на діяльності зайнятих в ній компаній, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан такої галузі передається компаніям з інших, залежних галузей.

9) Регіональні ризики пов’язані з несприятливим функціонуванням певного регіону України, що безпосередньо позначається на діяльності компаній, що оперують в регіоні, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан регіону передається компаніям з інших, залежних регіонів.

10) Ризики країн пов’язані з несприятливим функціонуванням певної країни, що безпосередньо позначається на діяльності компаній, що оперують в країні, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан країни передається компаніям з інших, залежних країн.11) Технічні ризики – при використанні електронних торгових систем існують ризики порушення зв’язку, збоїв в роботі програм і технічних засобів, несанкціонованого доступу та ін.

12) Операційний (технічний, технологічний, кадровий) ризик – ризик прямих або непрямих втрат внаслідок несправностей інформаційних, електричних та інших систем, а також їх неадекватності, внаслідок помилок, пов’язаних з недосконалістю інфраструктури ринку цінних паперів, технологій проведення операцій, процедур управління, обліку і контролю, внаслідок дій (бездіяльності) персоналу і сторонніх осіб, а також в результаті дії зовнішніх подій.

 

ТОВ "ТАСК-брокер"  
   
Генеральний директор Янпольський С.Я.   ______________________________ (Підпис) М.П.

 

Цим підтверджую, що ознайомлений із Повідомленням про ризики. Ризики, що виникають при проведенні операцій на ринку цінних паперів, мені зрозумілі та приймаються мною повністю.

Я розумію, що це Повідомлення не може розкрити всі можливі види ризиків та інші важливі аспекти функціонування ринку цінних паперів.

 

"____" ______________ 20___ року  
   
_____________________________________   _________________________________ _________________________________   ______________________________ (Підпис) М.П.

 


 

Додаток № 2 До Договору про управління № У-___________ від "___"________ 20__ року

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал