Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За _______________ 20__ р.
N з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
N 40 N 41 N 42 N 43 N 44 N 45 N 46 N 47 N 48 N 49
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" х     х х х   х х х  
15 "Капітальні інвестиції" х     х х х       х  
20 "Виробничі запаси" х     х х х   х   х  
35 "Поточні фінансові інвестиції" х     х х х   х х х  
40 "Статутний капітал" х   х х х     х х х  
41 "Пайовий капітал"   х х х   х х х х х  
42 "Додатковий капітал"     х         х х х  
43 "Резервний капітал"   х х х   х х х х х  
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"     х     х х х х х  
46 "Неоплачений капітал"   х   х х   х х х х  
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" х х   х х х х х х х  
49 "Страхові резерви" х х х х х х х х х    
50 "Довгострокові позики" х   х х х х   х   х  
51 "Довгострокові векселі видані" х х х х х х   х х х  
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" х х х х х х   х х х  
67 "Розрахунки з учасниками"     х х х х   х х х  
10, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 79, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 94                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Усього                      
Відмітки                      
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ___________ 20__ р. Виконавець _______________ (підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено "___" __________________ 20__ р.  
Головний бухгалтер ____________________ (підпис)  

ВІДОМІСТЬ 7.1 аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал"За __________________ 20__ р.

N з/п Субрахунки Сальдо на початок місяця У дебет рахунку 42 з кредиту рахунків Усього за дебе- том З кредиту рахунку 42 у дебет рахунків Усього за креди- том Сальдо на кінець місяця Усього з початку року  
10 "Основні засоби" 13 "Знос необо- ротних активів" 44 "Нероз- поділені прибутки (непо- криті збитки)" 11, 12, 14, 15, 20, 22, 28, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 74 10 "Основні засоби" 30 "Каса" 31 "Раху- нки в банках" 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 28, 35, 46, 48  
Дебет Кре- дит  
Дебет Кре- дит  
                   
Дебет Кре- дит  
 
421 "Емісійний дохід"                                                
422 "Інший вкладений капітал"                                                
423 "Дооцінка активів"                                                
3.1 Дооцінка основних засобів                                                
3.2 Уцінка основних засобів                                                
3.3 Дооцінка незавершеного будівництва                                                
3.4 Уцінка незавершеного будівництва                                                
3.5 Дооцінка нематеріальних активів                                                
3.6 Уцінка нематеріальних активів                                                
3.7 Усього за субрахунком 423                                                
424 "Безоплатно одержані необоротні активи"                                                
425 "Інший додатковий капітал"                                                
                                                 
Усього                                                
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

ВІДОМІСТЬ 7.2 аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал