Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За ______________ 20__ р.


Номер інвен- тарної одиниці Вид, назва, коротка характеристика Місце використання, прізвище відповідальної особи Дата оприбут- кування Первісна (переоцінена) вартість Сума зносу Термін корисного використання (місяців) Місячна норма амортизації Відомості про зміну (збільшення, зменшення) Вибуття
Причина, дата Первісної вартості Зносу Дата, номер доку- мента Сума
Первісної (переоці- неної) вартості Зносу
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356


Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 5

За __________________ 20__ р.

За кредитом рахунків:

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

23 "Виробництво",

24 "Брак у виробництві",

25 "Напівфабрикати",26 "Готова продукція",

28 "Товари",

39 "Витрати майбутніх періодів",

65 "Розрахунки за страхуванням",

66 "Розрахунки з оплати праці",

Класу 9 "Витрати діяльності".

I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків

N з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
N 90 N 92 N 93 N 94 N 95 N 96 N 97 N 98 N 99
79 "Фінансові результати"                    
                     
                     
                     
                     
Усього                    
Відмітки                    

II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати

N з/п Дебет рахунків Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6 Усього
         
Фінансові витрати            
1.1 Відсотки за кредит            
1.2 Інші фінансові витрати            
1.3 Усього за рахунком 95 "Фінансові витрати"            
96 "Втрати від участі в капіталі"            
Інші витрати            
3.1 Собівартість реалізованих необоротних активів            
3.2 Втрати від неопераційних курсових різниць            
3.3 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій            
3.4 Списання необоротних активів            
3.5              
3.6              
3.7 Усього за рахунком 97 "Інші витрати"            
98 "Податки на прибуток"            
Усього            
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал