Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За ________________ 20__ р.
N з/п Субрахунки Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 44 з кредиту рахунків Усього за дебетом З кредиту рахунку 44 в дебет рахунків Усього за кредитом Сальдо на кінець місяця Усього з початку року  
40 "Статут- ний капітал" 43 "Резерв- ний капітал" 79 "Фінан- сові резуль- тати" 41, 44, 67 41 "Пайо- вий капі- тал" 42 "Додат- ковий капі- тал" 43 "Резерв- ний капі- тал" 44 "Нерозпо- ділені прибутки (непок- риті збитки)" 79 "Фінан- сові резуль- тати"  
Дебет Кре- дит Дебет Кре- дит  
       
Дебет Кре- дит  
 
441 "Прибуток нерозподілений"                                        
442 "Непокриті збитки"                                        
443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"                                        
3.1 Виплати власникам нараховані (дивіденди)                                        
3.2 Спрямування прибутку до статутного капіталу                                        
3.3 Відрахування до резервного капіталу                                        
3.4 Інше використання прибутку                                        
3.5                                          
3.6                                          
3.7                                          
3.8                                          
3.9                                          
3.10                                          
3.11                                          
3.12 Усього за субрахунком 443                                        
Усього                                        
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

ВІДОМІСТЬ 7.3 аналітичних даних рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

За __________________ 20__ р.

N з/п Показники Сальдо місяця В дебет рахунку 47 з кредиту рахунків Усього за дебетом Усього за креди- том Сальдо на кінець місяця Усього з початку року  
31 "Раху- нки в банках" 65 "Розра- хунки за страху- ванням" 66 "Розра- хунки з оплати праці" 20, 23, 24, 25, 63, 68, 71  
Дебет Кредит Використано (дебет) Нараховано (кредит)  
Дебет Кре- дит  
           
   
471 "Забезпечення виплат відпусток"                                  
472 "Додаткове пенсійне забезпечення"                                  
473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"                                  
474 "Забезпечення інших витрат і платежів"                                  
4.1 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію                                  
4.2 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів                                  
4.3                                    
4.4                                    
4.5                                    
4.6                                    
4.7                                    
4.8 Усього за субрахунком 474                                  
                                   
                                   
                                   
Усього                                  
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356


ВІДОМІСТЬ 8 позабалансового обліку ____________________

За 20__ р.

N з/п Назва об'єкта позабалансового обліку Надходження (одержано, надано, отримано тощо) Вибуття (використано, списано, повернуто, сплачено тощо)
Кіль- кість Ціна Сума Підстава (номер, дата і найме- нування документа) Кіль- кість Сума Підстава (номер, дата і найме- нування документа) Кіль- кість Сума Підстава (номер, дата і найме- нування доку- мента)
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

ГОЛОВНА КНИГА


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал