Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Середовище діяльності підприємства, його структура
Підприємство є “відкритою” системою, яка функціонує у певному середовищі, взаємодіє з різними суб’єктами та зазнає постійного впливу тих чи інших факторів зовнішнього оточення. А тому результати діяльності підприємства значною мірою визначаються станом та умовами того зовнішнього середовища, в якому воно знаходиться.

У сучасній економічній літературі зовнішнє середовище підприємства розглядається як складна багаторівнева структура, елементи кожного рівня якої формуються під впливом власних факторів та по-різному (за силою та напрямом) впливають на діяльність підприємства. Також зовнішнє середовище можна визначити як сукупність неконтрольованих факторів (суб'єктів господарювання, економічних, суспільних і природних умов), які прямо або опосередковано впливають на діяльність підприємства.

Зовнішнє середовище підприємства характеризується такими ознаками:

об’єктивністю виникнення впливу: фактори та умови виникають незалежно від діяльності підприємства і так чи інакше на нього впливають;

взаємопов'язаністю чинників зовнішнього оточення, тобто зміна одного чинника майже завжди впливає на зміну інших чинників середовища;

складністю зовнішнього середовища, тобто наявністю значної кількості різних за силою та напрямом впливу чинників, на зміну яких виробнича система мусить реагувати для забезпечення свого виживання;

динамічністю зовнішнього оточення – швидкістю, з якою відбуваються зміни в оточенні підприємства; сьогодні найбільш динамічним є зовнішнє оточення таких галузей економіки як електронна, фармацевтична та хімічна промисловість завдяки факторам технології і конкурентної боротьби. Активні зміни відбуваються в галузях, орієнтованих на науково-технічний прогрес.

невизначеністю зовнішнього оточення, тобто відсутністю достовірної та своєчасної інформації щодо дії кожного чинника і його впливу на підприємство.

Прийнято виокремлювати два рівні зовнішнього оточення підприємства:

1. Загальне оточення (макросередовище), яке охоплює глобальні чинники, що віддзеркалюють соціально-економічні відносини у суспільстві.

2. Оперативне середовище (мікросередовище), яке охоплює чинники, що здійснюють безпосередній вплив на конкретне підприємство.

Зовнішнє середовище характеризується сукупністю змінних, котрі перебувають за межами підприємства і не зазнають безпосереднього впливу з його боку. До них належать господарюючі суб’єкти та окремі особи, які пов’язані з даним підприємством у процесі виконання ним поставлених цілей і завдань: постачальники, споживачі, акціонери, кредитори, конкуренти, профспілки, торгові організації, спілки споживачів, урядові органи та інші. Крім того, існує сукупність факторів та умов зовнішнього середовища, що не впливають прямо на оперативну діяльність підприємства, а лише визначають стратегічно важливі рішення, які прийняті її менеджментом. Найважливіша роль тут належить економічним, політичним, правовим, соціально-культурним, технологічним, екологічним, фізико-географічним факторам і змінним.У зв’язку з цим розрізняють фактори прямого впливу і фактори непрямого впливу. До факторів прямого впливу відносяться постачальники, трудові ресурси, закони і постанови державного регулювання, споживачі й конкуренти. До факторів непрямого впливу належать стан економіки, науково-технічний прогрес, соціально-культурні та політичні зміни, групові інтереси і події в інших країнах, що мають певне відношення до даного підприємства.

Усі фактори зовнішнього оточення підприємства можна класифікувати як:

Фактори віддаленого впливу – це фактори, які знаходяться поза сферою впливу фірми і, як правило, незалежні від внутрішньої ситуації, що склалася на підприємстві. До них належать фактори екологічного, економічного, політико-правового, соціально-культурного, демографічного і технологічного характеру.

– Фактори оперативного впливу – це фактори, що мають безпосередній вплив на те чи інше підприємство. До них відносять виробничу структуру, суперництво між конкурентами, вхідні та вихідні бар’єри, загроза появи товарів-замінників, вплив постачальників і споживачів, конкурентну позицію фірми, потреби споживачів, ринок робочої сили, інтереси посередників і кредиторів.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал