Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На поточному депозиті


На ____________ 20__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД  

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
       
I. Необоротні активи Нематеріальні активи      
первісна вартість      
накопичена амортизація      
Незавершені капітальні інвестиції      
Основні засоби      
первісна вартість      
знос      
Інвестиційна нерухомість      
Довгострокові біологічні активи      
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Відстрочені податкові активи      
Інші необоротні активи      
Усього за розділом I      
II. Оборотні активи Запаси        
Поточні біологічні активи      
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги      
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами      
з бюджетом      
у тому числі з податку на прибуток      
Інша поточна дебіторська заборгованість      
Поточні фінансові інвестиції      
Гроші та їх еквіваленти      
Витрати майбутніх періодів      
Інші оборотні активи      
Усього за розділом II      
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття      
Баланс      
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
       
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал        
Капітал у дооцінках      
Додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      
Неоплачений капітал   () ()
Вилучений капітал   () ()
Усього за розділом I      
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання        
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові зобов’язання      
Довгострокові забезпечення      
Цільове фінансування      
Усього за розділом II      
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків        
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями      
товари, роботи, послуги      
розрахунками з бюджетом      
у тому числі з податку на прибуток      
розрахунками зі страхування      
розрахунками з оплати праці      
Поточні забезпечення      
Доходи майбутніх періодів      
Інші поточні зобов’язання      
Усього за розділом IІІ      
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття      
Баланс      

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

ДОДАТОК 11

Таблиця 2.1

Динаміка структури банківських ресурсів за 2013 та 2014 роки

Показники На 01.01.13 На 01.01.14
Тис.грн. % Тис.грн. %
Власні ресурси, у тому числі:   10, 7   9, 8
статутний капітал   53, 5   59, 6
інші власні кошти   46, 5   40, 4
2.Залучені й запозичені ресурси, у тому числі:   89, 3   90, 2
кошти клієнтів   80, 5   79, 9
кошти власного боргу   0, 03   1, 3
кошти банків   16, 27   15, 4
інші зобов’язання   3, 2   3, 4

 

 

ДОДАТОК 12

Документ 2.10

ДОГОВІР № ________

ПРО РОЗМІЩЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

НА ПОТОЧНОМУ ДЕПОЗИТІ


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.