Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТТТТТТТТТТТТТ
Түрткі дегеніміз:А) Тұлғаның мақсатқа жетуде, оны саналы әрекетке итермелейдіВ) Өзін-өзі тәрбиелеудің қорғаушы күшіС) Мотив

Түсіндіру:Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді

Түсініктілік принципінің ережелері:Жеңілден қиынға;Белгіліден белгісізге;Қарапайымнан күрделіге.

Тұлға дамуына ықпал ететін фактор: орта

Тұлға дамуының негізгі бағыттары:Дене;Әлеуметтік;Психикалық

Тұлға дамуының микрофакторлары:тәрбие институттары;микросоциум;отбасы

Тұлға дамуының негізгі бағыттары:әлеуметтік;дене;психикалық

Тұлға даумының негізгі бағыттары: Психикалық

Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек

Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша):A) Тұлға және ұжымнын үйлесімді қатынасы B) Жеке тұлға ұжымға тәуелді C) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындырады

Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша):А) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындырады В) Тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы С) Тұлғаның ұжымға тәуелділігі

Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша):A) Жеке тұлға ұжымға тәуелді B) Тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуыC) Тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы

Тұлға санасын қалыптастыру әдістері:Әңгіме, түсіндіру.Дәріс, пікірталас, мысал келтіру.Эстетикалық әңгіме, иландыру.

Тұлға ұғымының мәнін шу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:Индивид;Даралық;Адам

Тұлға:Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы;Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі;Белгілі қоғамдық рөлді атқаратын саналы индивид.

Тұлғаға тән қасиеттер: әлеуметтік функцияларды атқаруы;психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі; биологиялық жетілуіТұлғалық іс әрекеттік бағыттың негізгі мазмұндық белгілері:A) ОртақтасуB) ОйынC) Іс-әрекет барысында тұлға дамуына басшылық жасау

Тұлғалық-бағдарлық көзқарас дегеніміз:А) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауға тұлғаны мақсат ретінде қарастырадыВ) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны субьект ретінде қарастырадыС) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны негізгі өлшем ретінде қарастырады

Тұлғаны әлеуметтендіру институттары:Отбасы;Мектеп;Шағын орта.

Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Eжелгі грек ойшылдары: Эвклит.

Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Eжелгі грек ойшылдары: Cократ. Платон. Aристотель.

Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Eжелгі грек ойшылдары: Платон. Cократ.Aристотель.

Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:Эвклит; Монтень;Рабле

Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар:Тәрбие.Тұқымқуалаушылық.Орта.Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:Мегафакторлар;Макрофакторлар;Мезофакторлар

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар: Мегафакторлар.Макрофакторлар. Мезофакторлар.

Тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін факторлар:Тұқымқуалаушылық;Әлеуметтік орта;Тәрбие

Тұтас педагогикалық процесс және балалар ұжымы теорияларының негізгі қағидаларын қалыптастырған ғалымдар:A) Н.К.КрупскаяB) Т.Е.КонниковаC) А.С.Макаренко

Тұтас педагогикалық процесс және балалар ұжымы теорияларының негізгі қағидаларын қалыптастырған ғалымдар:A) Л.И.НовиковB) Т.Е.КонниковаC) В.А.Сухомлинский

Тұтас педагогикалық процессте мұғалім еңбегінің өзіндік сипаттары:Оның білімі;Оның білігі;Оның тұлғалық қасиеттері

Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол: Оның мектептегі белсенділігі. Оның шығармашылығы. Оның тұлғалық қасиеттері.

Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол: Оның білімі. Оның білігі. Оның тұлғалық қасиеттері.

Тұтас педагогикалық процесте жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастырудың негізгі міндеттері:A) Дүниетаным ұғымының мәнін анықтауB) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының әдіснамалық және психологиялық негізін айқындауC) Оқушы тұлғасының дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырудың заңдылықтарын ашу

Тұтас педагогикалық процесте жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастырудың мақсаты: A) Дүниетаным қалыптастырудың теориялық әдіснамалық негізін айқындауB) Дүниетанымның индивидтің қызмет әрекетіндегі орнын айқындауC) Дүниетаным қалыптастырудың теориялық әдіснамалық негізін және индивидтің қызмет әрекетіндегі орнын айқындау

Үй тапсырмасы қажеттілігінің себебі:Игерілген білімді, іскерлікті, дағдыларды сабақта толық бекіту мүмкінеместігі.Оқушылардың дербестігі, ойлау қабілеті артып, өздігінен білім алуғажүйелі түрде дағдыланады.Сабақта алған білімдері мен біліктіліктерін өзіндік еңбекте қолдана білугежаттығады, кітаппен жұмыс істей білу тәсілдерін меңгереді.

Үлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары:Ата-ананың педагогикалық мәдениеті ;Педагогикалық әдебі;Бірлескен іс әрекетке қатысу

Ұжым ... белгілеріне ие:A) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісіB) Дүниетанымның психологиялық негіздері болуыC) Іс-әрекет

Ұжым дегеніміз:Топ дамуының ең жоғарғы түрі.Топты ұйымдастырудың ең жоғары сатысы.Мақсатқа жетудегі ұйымшылдық пен мақсатшылдық іс-әрекетпен сипатталатын адамдар тобы.

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу:A) Н.К.Крупская B) Н.Д. Хмель C) А.С. Макаренко

Ұжым және ұжымды тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:А.С.Макаренко;С.Т.Щацкий;В.А.Сухомлинский
Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары:Трамп-жоспар;Виньетка-жоспар;Белл-Ланкастер жүйесі
Дүниетаным:Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі;Дүниеге деген көзқарастар жүйесі;Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

Ұжымдық – танымдық іс-әрекет түрлері:Біріңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкерщіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы;Жалпы нетижелердің болуы

Ұжымдық –танымдық іс –әрекет түрлері: Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы, Жалпы нәтижелердің болуы, Бірыңғай мақсаттың, жалпы мотивтің болуы.

Ұжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқ:Оқушының сабақтағы жауабы.Жеке оқушының өздігінен жұмыс істеуі.Оқушының сабаққа дайындығы.

Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілері бар:Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және дар бойынша тұжырым жасау;Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқуышы өзіндік білімін көрсете алуы

Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілі бар: Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы. Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы. Жалпы нәтижелердің болуы.

Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілі бар: Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы. Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы. Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқуышы өзіндік білімін көрсете алуы.

Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгісі бар:Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы;Жалпы нәтижелердің болуы

Ұжымдық-танымдық іс-әрекет дегеніміз:Әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті;“Педагог-оқушылар” жүйесінің қызметі;Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі;

Ұжымдық-танымдық іс-әрекет жүргізіледі:Сабақта; Сабақтан тыс уақытта;Түрлі танымдық іс- әрекетте

Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттер түрлері:Бірыңғай мақсаттық,жалпы мотивтің болуы;Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы;Жалпы нәтижелердің болуы

Ұжымның даму динамикасының бірінші кезеңі:A) Мұғалім мен белсенділерге талап қоюB) Белсенділерді өзінің кызметін орындауға үйретуC) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру

Ұжымның даму динамикасының екінші кезеңі:A) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігіB) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болуыC) Дәстүрлі қалыптастыру

Ұжымның даму динамикасының үшінші кезеңі:A) Талаптың белсенділермен қатар, ұжым мүшелерінен де қойылуыB) Өз-өзіне талап қоюC) Өзін-өзі басқару жоғары дәрежеде болуы

Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі: Жақын, Алыс

Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі:A) Ұжым тұлғаға бағынадыB) Тұлға ұжымды өзіне бағындыруC) Перспективалық

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:эмоционалдық қарым-қатынас; жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас; құқықтық қарым-қатынас.

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:A) Ұжымдық қарым-қатынасB) Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас C) Шығармашылық қарым-қатынас

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:A) Ұжымдық қарым-қатынас B) Шығармашылық қарым қатынас C) Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас

Ұжымның өзіндік маңызды белгілері:A) Жалпы бірлікті іс-әрекетB) Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат C) Жеке таңдалған басқарушы орган

Ұжымның өзіндік маңызды белгілері:А) Жалпы бірлікті іс-әрекет В) Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат С) Өзін-өзі басқару органдарының болуы

Ұжымның педагогикалық теориясын дамытуға өз үлестерін қосты:П.П.Блонский. С.Т.Щацкий.Н.К.Крупская

Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретінде маңызды белгісі (белгілері): ұжымда белсенді топтың болуы; ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы

Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгілері:А) Ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуыВ) Ұжым мүшелерінің бірлігі, әрқайсының өзіндік пікірінің болуыС) Ұжымда белсенді топтың болуы

Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгісі (белгілері):А) Ұжым мүшелерінің бірлігі, әрқайсының өзіндік пікірінің болуы В) Тек ұжымдық жауапкершілік С) Басқа ұжыммен органикалық байланыста болуы

Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгісі (белгілері):А) Ұжым мүшелерінің бірлігі, әрқайсының өзіндік пікірінің болуыВ) Ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы С) Ұжымда белсенді топтың болуы

Ұйымдасқан клуб жұмыстары тиімділігі - бұл:A) Клубтың әрекеті қоғамдық маңыздылығы, өздігінен әрекет етуі, мүшелерінің жеке-дара өзара қарым-қатынас жасау мүмкіндігінің болуы, қызығушылығы, бұқаралығыB) Клубтың үнемі жұмыс істеуінің маңыздылығы және оның мүшелері құрамының тұрақтылығыC) Клуб жұмысы мазмұнының ағартушылық-эстетикалық бағытта болуы

ұсынылады: Ғылыми дүниетаным тәрбиесі. Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі.

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ф.Г.Гиддингстің «Әлеуметтік теория» кітабында әлеуметтендіру ұғымына берген анықтамасы – бұл: A) Адамның әлеуметтік табиғи мінезін дамытуB) Жалпы адамды әлеуметтік өмірге дайындауC) Адамның әлеуметтік мінезін немесе индивидтің мінезін дамыту, жалпы адамды әлеуметтік өмірге дайындау

Форма терминінің мәні – бұл:A) ҚабылдауB) Балалар арасындағы түсіністікC) Педагогикалық процес арасындағы сабақтастық

Халықаралық нормативті кұжаттарға жатады:Балалар құқығы декларациясы, БҰҰ-ң балалар кұқығы туралыКонвенциясы.Адам құқықтарының жалпы декларациясы.Балалардың өмірін қамтамасыз ету, қорғау және дамыту туралы жалпыәлемдік декларация.

ХХІ ғасырдың адамы - ... болуы шарт: А) Дені сауB) Рухы күштіC) Жан дүниесі таза

шықандығыB) Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек кана практикалық

Ынталандыру әдістеріне жатады:Жазалау;Мадақтау;Жарыс

Ынталандыру әдісі (әдістері):A) Жазалау B) ЖарысC) Мадақтау

Ынталандыру әдісі (әдістері):А) Жазалау В) ЖарысС) Мадақтау

Ынталандыру әдісіне жататындар:Жарыс;Марапаттау;Жазалау.

Ынталандыру әдістері:Мадақтау;Жазалау;Жарыс

Ынталандыру әдістеріне жатады: Жазалау. Мадақтау. Жарыс.

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Экология» ұғымын тұңғыш рет... қолданған:А) Э.ГеккельВ) 1866 жылыС) Неміс биологы

Экологиялық білім - бұл: А) Әртүрлі экологиялық мәселелерді талдауВ) Пәнаралық байланыс мазмұнына ұғымдарды енгізуС) Экологияның іргелі ұғымдарының басқа ғылым салаларымен байланыста болуы

Экологиялық білім мен тәрбие беру идеялары ... педагогтардың еңбектерінде айтылады:А) В.И.ВернадскийВ) И.Т.СуравегинаС) Н.Д.Зверев

Экологиялық санаға ... жатады? А) ФактілерВ) ДеректерС) Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі және олардың өмір сүру ортасы жайында, жалпы қоршаған ортада болып жатқан құбылыстарды өзара қарым-қатынасының қорытындысы мен талдауы

Экологиялық тәрбие – бұл: А) Табиғаттың барлық субъектілеріне қатысты ізгілікті,қайырымдылықты, парасаттылықты қалыптастыруды көздейдіВ) Бұл тек «жұлуға болмайды», «ластауға болмайды» деген жалаң ұран, үндеу тастау немесе тәртіпке шақыру емес, не себепті олай етуге болмайтындығын түсіндірумен байланысты жүзеге асадыС) Экологиялық білім берудің құрамдас бөлігі

Экологиялық тәрбие қалыптастырады:A)Санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастырады B) Табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады C) Экологиялық мәдениетті қалыптастырады

Экологиялық тәрбие мақсатты түрде ... процесінде жүзеге асады:А) Адамның, қоғамның табиғатқа әсер ету ортасындағы білімнің ғылыми жүйесін қалыптастыруВ) Жеке тұлғаның адамгершілік дүниетанымын тәрбиелеуС) Экологиялық іс-әрекетте білім мен тәрбиенің жүзеге асуына ықпал ететін жан-жақты факторларды қарастыру

Экологиялық тәрбиеге байланысты іс әрекет мазмұны - бұл:A) Отанжандылыққа тәрбиелеуB) Тәрбиеленушілердің қоршаған табиғатты зерттеуіC) Табиғаттың экологиялық қалпына талдау жүргізу

Экологиялық тәрбиенің атқаратын қызметтері: А) Ағартушылық қызметВ) Дамытушылық қызметС) Тәрбиелік қызмет

Экологиялық тәрбиенің атқаратын қызметтері:А) Ұйымдастырушылық қызметВ) Алдын-ала болжау қызметіС) Тәрбиелік қызмет

Экологиялық тәрбиенің мақсаты - бұл:A) Бала санасында табиғатты қорғау мәдениетін қалыптастыруB) Бала санасында қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға үйретуC) Табиғатты қорғауға даярлықтарын қалыптастыру

Экологиялық тәрбиенің мақсаты: А) Оқушылар бойында экологиялық білім, көзқарас, сенім жүйесін қалыптастыруВ) Оқушылардың табиғатқа, қоршаған ортаға парасаттылық, жауапкершілік қарым-қатынасын жан-жақты қалыптастыруС) Оқушылардың табиғатқа, қоршаған ортаға парасаттылық, жауапкершілік қарым-қатынасын жан-жақты дамыту

Экологиялық тәрбиенің негізгі міндеттері - бұл:A) Жас ұрпақ пен барлық тұрғындардың жоғарғы экологиялық мәдениеттерін қалыптастыруB) Табиғатқа қоғам дамуының материалды және рухани күштердің қайнар көзі ретінде қарап, оның тағдырына жауапкершілікті сезінуC) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру

Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады:А) Табиғи ресурстарға үнемдік көзқарас B) Тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтеріС) Экономикалық сана-сезім

Экономикалық тәрбие дегеніміз:Оқушыларды экономикалық білім негіздерімен қаруландыру қоғамныңэкономикалық саясатын ұғындыру.Өндіріс, айырбас, бөлісу және тұтыну шеңберіндегі негізгі экономикалыққатынастарды тәжірибеде мақсатты меңгерту.Нарықтық экономика жағдайында шаруашылықты тиімді жүргізуқағидалары мен нормаларына сай балалардың сана-сезімдерін, дағдыларын,іскерліктерін, талаптары мен мүдделерін қалыптастыруға жүйелі жәнемақсатты ықпал жасау.

Экономикалық тәрбие мақсаты - бұл:A) Балалардың нарықтық экономика жағдайында шаруашылықты тиімді жүргізу қағидалары мен сана-сезімдеріне ықпал жасау B) Экономика жағдайында шаруашылықты тиімді жүргізу талаптары мен мүдделерін қалыптастыруға жүйелі және мақсатты ықпал жасауC) Тиімді экономикалық іс-әрекетке байланысты экономикалық ұғым мен сана-сезімді қалыптастыру

Экономикалық тәрбиенің міндеттері - бұл:A) Экономикалық сана сезіммен ақыл-ойды, саналы мұқтаждықтар мен қажеттіліктерді қалыптастырып бекіту B) Адам бойында тәртіптілік , үнемшілік, ұқыптылық сияқты қасиеттерді қалыптастыруC) Тиімді экономикалық іс-әрекетке деген ынта мен талпынысты қалыптастыру

Эмпирикалық зерттеу әдістері:Сұрақ-жауап әдістері, оқушылардың жұмыстарын зерттеу.Бақылау, педагогикалық эксперимент.Нақты ақпараттық деректерді практикалық жолмен жинақтау тәсілдері.

Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда кітапхананың маңызы:A) Оқушылардың көркем әдеби шығармаларды сүюіB) Эстетикалық талғамдарын арттырадыC) Мәдени ой-өрісін кеңейтеді

Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда кітапхананың маңызы:A) Оқушылардың көркем әдеби шығармаларын сүюіB) Эстетикалық талғамдарын арттыруC) Мәдени ой-өрісін кеңейтеді

Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда тәрбие сағаттарының маңызы:A) Оқушылардың қызуғышылығы артадыB) Ертеңгі күнге деген қуаныш сезімі орнайдыC) Өткізілетін тәрбие сағаты тақырыбына сай безендіру жұмыстарымен айналысумен қатар ән, көркем сөз өнерлерін әзірлеуге ат салысады

Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда ұстаздар ұжымы жұмысының маңызы:A) Эстетикалық сана-сезімін арттырадыB) Эстетикалық талғамы мен көзқарасын арттырадыC) Эстетикалық құштарлығын арттырады

Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда ұстаздар ұжымы жұмысының маңызыA) Эстетикалық сана-сезімін арттырадыB) Эстетикалық талғамы мен көзқарасын арттырадыC) Эстетикалық құштарлығын арттырады

Эстетикалық тәрбие ... тәрбиесімен байланысты:A) ЕңбекB) Ақыл-ой, адамгершілікC) Дене шынықтыру

Эстетикалық тәрбие дегеніміз:Өмірдегі, өнердегі әсемдікті дұрыс түсініп, тұтас қабылдауды, бағалаудыжәне эстетикалық ұғымды, талғам мен сенімді қалыптастыруға бағытталғанмақсатты процесс.Тәрбие түрі.Табиғаттағы, өнердегі, еңбектегі, өмірдегі ең жақсыны қабылдау, оданләззат алу.

Эстетикалық тәрбие мақсаты - бұл: A) Балалрдың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруB) Әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамытуC) Балалрдың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамыту

Эстетикалық тәрбие міндеттері - бұл: A) Эстетикалық білімін қалыптастыруB) Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеуC) Ата-бабаларымыздан қалған асыл мәдени мұраны игеру

Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі : Эстетикалық білімдер беру

Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі:A) Эстетикалық білімдер беруB) Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту C) Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу

Эстетикалық тәрбие теориясы мен практикасын талдауға қатысқан халық ағарту ісінің қайраткерлері:A) В.А.Сухомлинский,А.В.Луначарский,Н.К.КрупскаяB) А.С.Макаренко,П.П.БлонскийC) С.Т.Шацкий,В.Н.Шацкая,А.И.Буров

Эстетикалық тәрбие теориясы мен практикасын талдауға қатысқан халық ағарту ісінің қайраткерлері:A) В.А.Сухомлинский, А.В.Луначарский, Н.К.КрупскаяB) А.С.Макаренко, П.П.БлонскийC) С.Т.Шацкий, В.Н.Шацкая, А.И.Буров

Эстетикалық тәрбиенің құралдары:Әдебиет.Өнер.Табиғат.

Эстетикалық тәрбиенің міндеттері:A) Эстетикалық білім, мәдениетB) Сезімді қалыптастыруC) Шынайы қоршаған ортаға эстетикалық қатынас орнату

Эстетикалық тәрбиенің міндеттері:A) Эстетикалық білім, мәдениетB) Сезімді қалыптастыруC) Шынайы қоршаған ортаға эстетикалық қатынас орнату

Этикалық әңгіме-сұхбаттың нәтижелі болуының шарттары:A) Әңгіме-сұхбаттың мәселелік сипатта болуы, яғни көзқарастар мен пікірлер таласыB) Әңгіме-сұхбат тақырыбының көкейкесті, оқушылар тілек-талаптарына сай болуыC) Әңгіме-сұхбат мазмұнының оқушылардың тәжірибесі мен жас ерекшеліктеріне сай болуы

Этикалық әңгіме-сұхбаттың нәтижелі болуының шарттары:A) Әңгіме-сұхбаттын оқушыларды өз ойьн жеткізуге, басқалардың пікірін сыйлауға, шыдамдылықпен әрі дәйекті түрде дұрыс көзқарасты қалыптастыруға үйретуіB) Әңгіме-сұхбат лекцияға айналмауы керек (мұғалім ғана сөйлеп, оқушылар тыңдап отырады)C) Әңгіме-сұхбаттың жағымды әрі жайлы ортада жүргізілуі

Этикалық әңгіме-сұхбаттың нәтижелі болуының шарттары:Лекцияға айналмауы керек.Мазмұнының оқушылардың тәжірибесі мен жас ерекшеліктеріне сайболуы.Мәселелік сипатта болуы.

Этикалық тақырыптағы әңгіменің нәтижелі болуы мынаған байланысты:Мазмұнының оқушылардың жас ерекшеліктері мен олардың әлеуметтіктәжірибесіне сәйкес болуы.Тілінің әдеби сауатты болуы.Қызықты, әсерлі, түсінікті болуы.

Этномәдени білім беру міндеттері:көп тілді индивид қалыптастыру; этномәдени сәйкестілігін ескеру; мәдени интеграцияға бағдарлау

Этномәдени білім беру тұлғаның:әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруі;ана тілі мен мәдениетін меңгеруі;этномәдени сәйкестігін сақтау

Этнопедагогикалық көзқарас:А) Қазіргі тәрбие теориясы мен практикасыүшін аса қажет педагогика В) Халықтық тәрбиенің бірлігі С) Этностық тәрбиенің сипаты мен ерекшелігін сипаттайды

Ю. К. Бабанский оқыту әдісін бөледі:оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері;Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі;Ұйымдастыру және оқу таным іс әрекетін іске асыру әдістері

Ю.К.Бабанский жіктеуіне жататын оқыту әдістері:Оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері;Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдістері;Оқу-танымдық іс-әрекеттің тиімділігін бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері.

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін біледі:Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері;Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі;Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру әдістері

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі: Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері. Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі. Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі:Оқыту процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау әдістері;Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері;Оқытуда өзін-өзі басқару әдістері

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

Я.A.Коменский бойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет: Өзіңді тану. Қоршаған ортаны тану. Құдайға сыйыну.

Я.А. Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы:A) Қоршаған ортаны тануB) Өзін-өзі тану C) Құдайға сыйыну

Я.А.Коменский бойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:Өзіңді тану;Қоршаған ортаны тану;Құдайға сыйыну

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал