Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція 6. Динамічне програмування.Розподілення капіталовкладень.


Динамічне програмування (ДП) – метод оптимізації, пристосований до операцій, у яких процес прийняття рішення може бути розбитий на етапи (кроки). Такі операції називаються багатокроковими.

Моделі лінійного програмування, розглянуті раніше, використовуються для прийняття великомасштабних (макроекономічних) рішень.

У великих економічних системах постійно потрібно приймати локальні (мікроекономічні) рішення. Моделі ДП цінні тим, що дозволяють на основі стандартного підходу при мінімальному втручанні людини приймати такі рішення. У тому випадку, якщо кожне окреме рішення не оцінюється як істотне, то в сукупності ці рішення можуть вплинути на підсумковий прибуток.

Моделі ДП застосовуються при рішенні таких задач:

- розробка правил управління запасами, що встановлюють момент поповнення запасів і розмір поповнюючого запасу;

- при розробці принципів календарного планування виробництва і вирівнювання зайнятості в умовах коливного попиту на продукцію;

- при розподілі дефіцитних капітальних вкладень між можливими новими напрямками їхнього використання;

- при складанні календарних планів поточного і капітального ремонту складного устаткування і його заміни;

- при розробці довгострокових правил заміни основних фондів, що вибувають з експлуатації (заміна устаткування);

- оптимізації маршрутів інформації й ін.

У загальному вигляді задачу ДП можна сформулювати в такому вигляді. Розглядається керований процес. У результаті керування система (об'єкт керування) S переводиться з початкового стану s0 у стан s’. Припустимо, що керування можна розбити на n кроків, тобто рішення приймається послідовно на кожному кроці, а керування, що переводить систему S з початкового стану в кінцевий являє собою сукупність n покрокових управлінь.

Позначимо через Хk керування на k-ому кроці (k=1, 2, ... n). Змінні Хk задовольняють деяким обмеженням, тобто є припустимими. Нехай Х(Х1, Х2, … Хn) – керування, що переводить систему S зі стану s0 у стан s’. Позначимо через sk стан системи після k-го кроку керування. Одержимо послідовність станів s0, s1, … sk-1, sk, …, sn-1, sn = s’...

Показник ефективності розглянутої керованої операції – цільова функція – залежить від початкового стану і керування: Z = F(s0, X).

Задача покрокової оптимізації (задача ДП) формулюється так: визначити таке припустиме керування Х, що переводить систему S зі стану s0 у стан s’, при якому цільова функція приймає найбільше (найменше) значення.

Модель ДП. має такі особливості:

1. Задача оптимізації інтерпретується як n-кроковий процес керування.

2. Цільова функція дорівнює сумі цільових функцій кожного кроку.3. Вибір керування на k-ому кроці залежить тільки від стану системи до цього кроку, не впливає на попередні кроки (немає зворотного зв'язку).

4. Стан sk після k-го кроку керування залежить тільки від попереднього стану sk-1 і керування Хk (відсутність післядії).

5. На кожному кроці керування Хk залежить від кінцевого числа керуючих перемінних, а стан sk– від кінцевого числа параметрів.

Замість загальної постановки задачі ДП із фіксованим числом кроків n і початковим станом s0 розглянемо послідовність задач задаючи послідовно n = 1, 2, … при різних s - однокрокову, двокрокову і т.ін. – використовуючи принцип оптимальності, сформульований Р. Беллманом у 1953 р.

Принцип оптимальності:

У будь-якому стані s системи в результаті деякого числа кроків, на найближчому кроці потрібно вибирати керування так, щоб воно в сукупності з оптимальним керуванням на всіх наступних кроках приводило до оптимального виграшу на всіх кроках, що залишилися, включаючи поточний. Даний принцип вірний, якщо процес керування – без зворотного зв'язку, тобто керування на даному кроці не повинне впливати на попередні кроки.

Уведемо деякі додаткові позначення.

На кожному кроці будь-якого стану системи sk-1 рішення Хk потрібно вибирати з урахуванням того, як цей вибір впливає на наступний стан sk і подальший процес керування, що залежить від sk, тому що це випливає з принципу оптимальності.

Однак є крок, останній, котрий можна планувати оптимально для будь-якого стану sn-1 , виходячи тільки з міркувань цього кроку.

Розглянемо n-й крок: sn-1- стан системи до початку n - го кроку, sn = s’ - кінцевий стан, Хn - керування на n -му кроці, fn(sn-1, Хn)- цільова функція (виграш) n - го кроку.Відповідно до принципу оптимальності, Хn потрібно вибирати так, щоб для будь-яких станів sn-1 одержати максимум (мінімум) цільової функції на цьому кроці.

Позначимо через Z*n (sn-1) максимум цільової функції - показника ефективності n-го кроку за умови, що до початку останнього кроку система S була в довільному стані sn-1, а на останньому кроці керування було оптимальним.

Z*n (sn-1)називається умовним максимумом цільової функції на n-му кроці. Очевидно, що

Z*n (sn-1) = max fn(sn-1, Хn)(5.1)

n}

Максимізація ведеться по всіх припустимих керуваннях Хn.

Рішення Хn, при якому досягається Z*n (sn-1), також залежить від sn-1 і називається умовним оптимальним керуванням на n-му кроці. Воно позначається через Х*n (sn-1).

Вирішивши одномірну задачу локальної оптимізації по рівнянню (5.1), знайдемо для всіх можливих станів sn-1 дві функції: Z*n (sn-1)і Х*n (sn-1).

Розглянемо тепер двокрокову задачу: приєднаємо до n-го кроку (n-1)-й.

Для будь-яких станів sn-2, довільних керувань Хn-1 і оптимальному керуванні на n-му кроці значення цільової функції на двох останніх кроках дорівнює:

fn-1(sn-2, Хn-1) + Z*n (sn-1) (5.2)

Відповідно до принципу оптимальності для будь-яких sn-2 рішення потрібно вибирати так, щоб воно разом з оптимальним керуванням на останньому (n-му) кроці приводило б до максимуму цільової функції на двох останніх кроках. Отже, потрібно знайти максимум виразу (5.2) по всіх припустимих керуваннях Хn-1. Максимум цієї суми залежить від sn-2, позначається через Z*n-1 (sn-2) і називається умовним максимумом цільової функції при оптимальному керуванні на двох останніх кроках. Відповідне керування Хn-1 на (n-1)-му кроці позначається через Х*n-1 (sn-2) і називається умовним оптимальним керуванням на (n-1)-му кроці.

Z*n-1 (sn-2) = max {fn-1 (sn-2, Хn-1) + Z*n (sn-1)}(5.3)

n-1}

 

У результаті максимізації тільки за однією змінною відповідно до рівняння (5.3) знову виходять дві функції: Z*n-1 (sn-2)і Х*n-1 (sn-2).

Далі розглядається трикрокова задача: до двох останніх кроків приєднується
(n - 2)-й і т.д.

Позначимо через Z*k (sk-1) умовний максимум цільової функції, отриманої при оптимальному керуванні на n-k+1 кроках, починаючи з к-го до кінця, за умови, що до початку к-го кроку система знаходився в стані sk-1. Фактично ця функція дорівнює

n

Z*k (sk-1) = maxfi (si-1, Хi)

{(xk,…xn)} i=k

Тоді

n

Z*k+1 (sk) = maxfi (si-1, Хi)

{(xk+1,…xn)} i=k+1

 
 

 


 

 

Мал. 5.1.

Цільова функція на n-k останніх кроках при довільному керуванні Хk на k-му кроці й оптимальному керуванні на наступних n-k кроках дорівнює

fk(sk-1, Хk) + Z*k+1 (sk)

Відповідно до принципу оптимальності, Хk вибирається з умови максимуму цієї суми на основі рекурентних співвідношень, що дозволяють знайти попереднє значення цільової функції, знаючи наступне тобто

Z*k (sk-1) = max {fk (sk-1, Хk) + Z*k+1 (sk)}(5.4)

k}

k = n-1, n-2, … 2, 1.

Рівняння (5.4) називається рівнянням Беллмана.

Керування Хk на k-м кроці, при якому досягається максимум у (5.4), позначається через Х*k (sk-1) і називається умовним оптимальним керуванням на k -му кроці.

Якщо з (5.1) знайти Zn*(sn-1), то при k = n-1 з (5.4) можна визначити вираз для
Zn-1*(sn-2) і відповідні Х*n-1 (sn-2) вирішивши задачу максимізації для всіх можливих значень sn-2. Після цього з Zn-1*(sn-2) з використанням (5.4) знаходяться рівняння станів.

Процес рішення рівнянь (5.1) і (5.4) називається умовною оптимізацією.

У результаті умовної оптимізації виходять дві послідовності.

1. Умовних максимумів цільової функції на останньому, на двох останніх, на …, на n кроках:mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.026 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал