Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Експресія


Експресія людини передається через її міміку, пантоміміку, інтонацію голосу. У невербальному спілкуванні експресія настільки інформа­тивна, що можлива передача надто складного повідомлення без застосу­вання слів. Існують навіть спеціальні школи підготовки театральних і циркових мімів.

Міміка. Художникам і фотографам давно відомо, що обличчя лю­дини асиметричне, в результаті чого ліва і права половини обличчя можуть відображати емоції по-різному. Пояснюється це тим, що різні половини обличчя перебувають під контролем різних півкуль мозку. Ліва півкуля контролює мовлення й інтелектуальну діяльність, права управляє емоціями, уявою і сенсорною діяльністю. Зв'язки управління перехрещуються так, що робота домінуючої лівої півкулі відображаєть­ся на правій половині обличчя і надає їй виразу, що більше контро­люється. Оскільки робота правої півкулі мозку відображається на лівій половині обличчя, то на цій половині важче приховати почуття.

Позитивні емоції відображаються більш-менш рівномірно на обох половинах обличчя, негативні емоції виразніше відображені на лівій половині. Обидві півкулі мозку функціонують спільно, тому відмінності міміки стосуються лише нюансів. Особливо експресивні губи людини...

Обличчя експресивно відображає почуття, тому мовець зазвичай намагається контролювати або маскувати вираз свого обличчя. У цьому стосунку усмішка може відображати різні мотиви. Слід бути обережним у її тлумаченні. Якщо хтось допустив непередбачену помилку, він може ніяково усміхатися, мовби вибачаючись за це. Надмірна усмішливість може бути виявом підлещування до співрозмовника або означати по­требу у схваленні своїх вчинків і слів. Як правило, усмішка означає приязне ставлення співрозмовника, прагнення увійти в контакт. Вод-


ночас вона як елемент міміки залежить від регіональних і культурних відмінностей: представники одних націй схильні посміхатися частіше, ніж представники інших...

У педагогічному спілкуванні усмішка є неодмінним атрибутом діа­логу. Чим молодший вік співрозмовника, тим більше він потребує заохо­чення своїх дій мовчазною усмішкою старших. Не тільки в процесі навчання, айв умовах неофіційного спілкування потреба дітей молод­шого шкільного і підліткового віку в стимулюванні усмішкою велика. Тому скупість педагога на цей мімічний елемент невербального спілку­вання збільшує й без того велику вікову дистанцію між ними...

Пантоміміка.... Палітра жестів дуже розмаїта, і кожна людина має свої, органічно властиві їй рухи. Отже, неможливо дати єдиний для всіх рецепт пантоміми. Кожний мовець повинен звертатися до жесту в міру відчуття внутрішньої потреби в ньому. Помах, що не збігається з рит­мом мовлення, може зіпсувати враження та бути хибно сприйнятий слу­хачем. Не кожна фраза потребує увиразнення жестами. Метушливість і надмірна жестикуляція можуть тільки втомити й викликати роздрату­вання присутніх. Однак, якщо виникла необхідність зробити рух, не варто стримувати в собі цей імпульс. При всьому багатстві рухів мож­на визначити загальні принципи застосування жестів у спілкуванні.

Подібно до слів-паразитів на зразок «так би мовити», «значить», «ну» тощо існують жести-паразити, які відволікають співрозмовника від сприйняття повідомлення. Не слід безглуздо трясти головою, постій­но поправляти волосся, почісувати потилицю, перенісся або інші місця, смикати ґудзика, заламувати й потирати руки тощо. Помітив у собі ці звички — потрібно намагатися позбутися їх якомога швидше.

Не треба зловживати жестами, слід пам'ятати, що надмірна жестикуля­ція втрачає свою виразність, якщо часто повторювати її. Не слід захоп­люватися «фігурністю» рухів, бо можна створити пародію на великих коміків світу Нормана Віздома, Луї де Фюнеса або Макса Ліндера.

Рух руками, як і всім тілом, у спілкуванні мусить бути мотивованим, породжуватися думкою, що висловлюється, і почуттями, які передають­ся. Малюнок пантоміми має відповідати змісту і значенню слів.

Буває вкрай важко розпочати контроль за власними позами й руха­ми у повсякденній педагогічній практиці. Тому самовиховання куль­тури пантоміми краще починати з аналізу рухів і жестів педагогів-майстрів...

1. Комунікативні жести, міміка, рух тіла, тобто виражальні рухи, що заміщують у мовленні елементи мови. Це — привітання і прощання; жести загрози, привертання уваги; жести, що підкликають, запрошують, забороняють, ображають; дратівливі жести і рухи тіла, що трапляються у спілкуванні дітей; стверджувальні, заперечні, запитальні, які виража­ють подяку, примирення; а також жести, котрі трапляються в різних ситуаціях міжособистісного спілкування. Наприклад, жест, що передає

82


бажання відповідати на запитання викладача, або жест невиконаної дії. Жест, що означає кінець роботи, перемогу. Всі перелічені жести зро­зумілі без мовного контексту і мають власне значення у спілкуванні.

2. Описово-зображальні, увиразнювальні жести. Вони, як правило, супроводжують мовлення і поза мовним контекстом утрачають сенс.

3. Модальні жести, які цілковито можуть належати до виражаль­них рухів, оскільки вони містять оцінку, ставлення до предметів, людей, явищ навколишнього середовища. До модальних жестів належать: жести, що передають невпевненість, незнання, страждання, роздуми, зосе­редженість, розгубленість, збентеження, пригніченість, розчарування, від­разу, радість, захват, подив, невдоволення, іронію, недовіру тощо.

4. До цієї класифікації справедливо додати ще одну групу жестів — це жести-паразити, що не мають жодного смислового навантаження: заламування рук, пальців і кистей, обсмикування одягу, мимовільне по­хитування, знизування плечима, потупування ногою тощо.

Зробіть аналіз власної пантоміми. Оцініть для початку, чи багато було жестів-паразитів. Спробуйте звільнитися від рухів, що не мають нічого спільного з мовленням...

(Юсупов И. М. Психология взаимопонимаиия. — Казань: Тат. кн. изд-во, 1991. - С. 31-37, 39-44.)

_________ Дидактичні завдання ________________________

/. У чому своєрідність невербального спілкування?

2. Які особливості організації міжособистісного простору повинен ера-ховувати вчитель у педагогічній взаємодії'?

3. Схарактеризуйте педагогічну роль візуального контакту у спілкуванні вчителя.

4. Як може впливати усмішка педагога на його стосунки з вихованця­ми у повсякденному спілкуванні?

Класифікація жестів

 

Вид Найменування і значення Опис
Комуні­кативні Привернення уваги Підкликання Вітання і прощання Вдячність Похвала Схвалення, згода Несхвалення, презирство Піднята вгору рука з відкритою долонею Рух кисті або передпліччя в напрямку до тіла, заохочувальні рухи вказівним пальцем Потиск рук, помахування піднятою вгору рукою, уклін, кивок головою, обійми Притиснута до грудей долоня, рукостискання, підняті руки зі зчепленими «замком» кистями Піднятий угору великий палець руки у стисну­тому кулаці Кивки головою, аплодисменти Похитування головою з боку в бік, відвертання обличчя, повернення до партнера спиною

Продовження

 

Вид Найменування і значення Опис
  Застереження Притиснутий до губів палець
  Заборона Підняті схрещені руки в передпліччі, помаху­вання рукою або рух вказівним пальцем з боку в бік
  Загроза Стиснутий кулак, руки вказівним пальцем
  Перемога Піднята рука зі стиснутим кулаком або рука з розведеними вказівним і середнім пальцями
  Примирення, Підняті руки вгору з відкритими долонями,
  визнання себе переможеним розвернутими до партнера
  Дружнє ставлення Поплескування по плечу
  Каяття Удари рукою себе в груди
  Вказівка Витягнута в потрібному напрямку рука чи па­лець, поворот голови з кивком убік
  Подив Розведені руки, знизування плечима
Опи- Лінійний розмір Розведення і зведення рук з відкритими доло-
сово-   нями; рука, піднята над підлогою чи столом; де-
зобра-   монстрація кінчика мізинця; зближення велико-
жальні   го і вказівного пальців
  Площа, об'єм Об'ємні рухи в сторони обома руками, що опису­ють замкнену траєкторію
  Форма Рухи руками й пальцями, що повторюють кон­тур об'єкта
  Властивості мате- Пружинні рухи руками або кистю (пружність);
  ріалу плавні розтягувальні рухи руками (пластичність, текучість); торкання і відсмикування (висока температура предмета або його колючість) тощо
  Швидкість, Швидкі чи повільні рухи рукою в одному напрям-
  прискорення ку, прискорені рухи
  Коливання, вібрація Ритмічні рухи рукою з боку в бік або зверху до­низу
Мо- Незнання, запе- Часте заперечливе хитання головою з боку в
дальні речення бік
  Роздуми, зосе­редженість Рука, що підпирає підборіддя; потирання скроні
  Страждання Заламування рук, прикладання їх до обличчя
  Пригніченість Опущені плечі, схилена голова, зігнута фігура
  Відраза Хворобливе посмикування плечима і всім тілом
  Розчарування Помах рукою згори вниз
  Задоволення Потирання долонь, рукомийні рухи кистей
  Радість, захват Сплеск руками
  Дефіцит часу Постукування пальцями по циферблату годин­ника чи позирання на нього

К. С. Станіславський

РОБОТА АКТОРА НАД СОБОЮ


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.