Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління (ЯОУ).


Управлінські дії можна оцінити розміром витрат на

виконання цієї дії у грошовому вираженні (ГВ). Тоді у

класичному вигляді ефективність управлінських дій Е оцінюється

зміною ЯОУ на одиницю ГВ:

Е=dЯОУ/dГВ. (1)

Відповідно до Закону «Про охорону праці» державне

управління охороною праці в Україні здійснюють:

• Кабінет Міністрів України;

• спеціально уповноважений урядовий орган

державного управління охороною праці - державний

комітет із нагляду за охороною праці, що входить до

складу Кабінету Міністрів (Держнаглядохоронпраці);

• на галузевому рівні — міністерства та інші

центральні органи державної виконавчої влади;

• на регіональному рівні - місцева державна

адміністрація й органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів і Держнаглядохоронпраці України

здійснюють управління охороною праці на загальнодержавному

рівні. Окремі загальнодержавні управлінські функції делеговані

Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству

охорони навколишнього природного середовища, Міністерству

охорони здоров'я і Міністерству надзвичайних ситуацій України.

Блок-схеми систем державного управління охороною праці

на регіональному і галузевому рівнях подано на рис. 7 і 8.

Система державного управління охороною праці як у галузі,

так і в регіоні є дворівневою. Верхній рівень системи (1) -

загальнодержавне управління, що здійснюється названими

органами, нижчий рівень системи (2) - регіональне і галузеве

управління, що здійснюється, відповідно, місцевою державною

адміністрацією, радами народних депутатів і галузевими

міністерствами.

Система управління охороною праці на підприємстві

залежно від його відомчої підпорядкованості може бути навіть

чотирирівневою. Крім згаданих двох рівнів, тут необхідно

виділити управління на рівні об'єднання підприємств (при

наявності таких у галузі) і на рівні самого підприємства.

Управління охороною праці на державному рівні здійснює

створена при Кабінеті Міністрів Національна Рада з питань

безпеки життєдіяльності, що розробляє і проводить заходи зі

створення цілісної системи державного управління охороною

життя людей на виробництві і профілактики побутового

травматизму, організовує й забезпечує контроль за виконанням

законодавчих актів, координує діяльність центральних і

місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони життя

людей. Очолює Національну Раду з питань безпеки

Рис. 7. Блок-схема системи державного управління охороною

праці на регіональному рівні

Рис. 8. Блок-схема системи державного управління охороною

праці на галузевому рівні.

життєдіяльності перший віце-прем'єр-міністр України.Рішення Національної Ради та її бюро, прийняті в межах їхньої

компетенції, обов'язкові для центральних і місцевих органів

державної виконавчої влади, підприємств, організацій та

громадян.

Загальнодержавні завдання та функції управління охороною

праці покладені на ряд структурних органів Кабінету Міністрів.

Державний комітет з нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці) є урядовим органом державного

управління, що діє в складі Кабінету Міністрів.

Основними завданнями Держохоронпраці є:

• комплексне управління охороною праці на державному

рівні;

• реалізація державної політики у сфері охорони праці та

виробничої безпеки, державний нагляд за дотриманням

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів,

що стосуються безпеки, гігієни праці виробничого

середовища, а також за проведенням робіт, пов'язаних із

геологічним вивченням надр, їх охороною, використанням і

переробкою мінеральної сировини;

• проведення експертизи проектної документації та видача

дозволів на введення в експлуатацію нових і

реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів

виробництва підвищеної небезпеки.

Структура органів управління охороною праці в галузях

промисловості встановлюється положенням про систему

управління охороною праці міністерства, концерну, корпорації

та іншого об'єднання підприємств, утвореного за галузевим

принципом, що узгоджується з Держнаглядохоронпраці.

У центральному апараті міністерства створюється служба

охорони праці, яка підпорядковується першому заступникуміністра, керівникові концерну, корпорації та інших об'єднань

підприємств. Служба охорони праці виконує такі основні

функції:

• розробляє ефективну цілісну систему управління

охороною праці;

• проводить оперативно-методичне керівництво всією

роботою з охорони праці в галузі;

• організовує забезпечення підприємств та об'єднань галузі

правилами, стандартами, положеннями, інструкціями й

іншими нормативними документами з охорони праці;

• організовує облік, аналіз нещасних випадків, професійних

захворювань та аварій у галузі, а також збитку від цих

подій.

Основні завдання з управління охороною праці на

регіональному рівні покладені на місцеві державні адміністрації

та ради народних депутатів, які:

• забезпечують реалізацію державної політики в галузі

охорони праці;

• формують за участю профспілок програми заходів з питань

безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що

мають міжгалузеве значення;

• організовують за необхідності регіональні аварійно-

рятувальні формування;

• здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів з

охорони праці;

• створюють за необхідності фонди охорони праці.

Для виконання названих функцій місцеві органи влади

створюють відповідні структурні підрозділи - служби охорониmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал