Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТКИ 4 страница
94. Система пенсійного забезпечення в Україні

Визначити економічний зміст, необхідність та склад системи пенсійного забезпечення. Дослідити еволюцію розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні та зробити порівняльний аналіз із зарубіжними системами. Проаналізувати недоліки та достоїнства існуючої системи пенсійного забезпечення в Україні. Здійснити аналіз фінансового стану системи пенсійного забезпечення в Україні (на прикладі діяльності відділення Пенсійного фонду). Визначити основні етапи пенсійної реформи та спрогнозувати можливі наслідки їхнього впровадження. Надати практично-орієнтовані рекомендації щодо вдосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні.

 

95. Система адміністрування митних платежів в умовах інтеграційних процесів

У роботі варто дослідити економіко-правову природу та сутність системи адміністрування митних платежів і охарактеризувати специфіку її елементів. Встановити закономірності розвитку інституційно-організаційної домінанти митно-податкового адміністрування та формалізувати основні етапи її трансформації. Розкрити зміст митних платежів як об’єкту адміністрування митними органами. Провести дослідження механізму адміністрування митних платежів. Здійснити моніторинг здійснення справляння митних платежів, які адмініструються митними органами, та прогнозування їх надходжень. Визначити методичні підходи щодо оцінювання показників ефективності функціонування системи адміністрування митних платежів. Розробити концептуальні положення модернізації системи адміністрування в умовах інтеграційних процесів. Запропонувати архітектоніку інституційної організації системи адміністрування митних платежів з урахуванням вимог міжнародних економічних об’єднань. Обґрунтувати методичний підхід до формування та розвитку ризикоорієнтованої системи адміністрування митних платежів.

96. Система оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності

Досліджуючи визначену теми необхідним є ідентифікувати понятійний апарат системи оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності. Дослідити еволюцію розвитку системи оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності. Охарактеризувати та порівняти оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності за різними митними режимами. Визначити методичні підходи щодо оцінювання ефективності системи оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності. Провести моніторинг фіскальної ефективності системи оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності в Україні та визначити фактори впливу на фіскальну ефективність її функціонування. Оцінити вплив оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності на зовнішньоекономічну безпеку України. Дослідити світовий досвід оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності та можливості його адаптації в українську практику. Визначити напрямки удосконалення системи оподаткування зовнішньоторгівельної діяльності враховуючи інтеграційні процеси в Україні. Здійснити прогнозування податкових надходжень від зовнішньоторгівельної діяльності до Державного бюджету України.97. Спеціальні режими оподаткування: прагматизм функціонування та перспективи розвитку в Україні

У дипломній роботі необхідним є узагальнити науково-теоретичні підходи до трактування сутності та сформулювати визначення поняття „спеціальний режим оподаткування” з погляду регулюючої дії податків. Ідентифікувати характерні риси та здійснити класифікацію спеціальних режимів оподаткування, а також сформулювати основні принципи їх ефективного функціонування. Здійснити обґрунтування недоліків спрощених режимів оподаткування на основі дивергенції теорій єдиного податку. Дати оцінку ефективності механізму функціонування спеціальних режимів оподаткування територіального типу з позиції фіскальної та соціально-економічної ефективності. Оцінити результативність пільгового режиму оподаткування технологічних парків. Проаналізувати ефективність спеціальних режимів оподаткування як стимулу розвитку малого бізнесу. Виявити можливості застосування зарубіжного податкового досвіду в Україні і сформулювати пропозиції для модернізації спеціальних режимів оподаткування на окремих територіях. Обґрунтувати практичні рекомендації щодо реформування спеціальних режимів оподаткування для малого підприємництва.

 

98. Тіньова економіка: закономірності, механізм функціонування, методи оцінкиВизначити тіньову економіку як економічне явище, сформулювати основні передумови та наслідки тіньової економіки. Проаналізувати методичні рекомендації визначення рівня тіньової економіки. Дослідити основні показники та методи розрахунку показників тіньової економіки для визначення її рівня у співвідношенні до офіційного ВВП. Здійснити інтегральну оцінку рівня тіньової економіки в Україні. Зробити обчислення рівня тіньової економіки за методом витрати населення – роздрібний товарооборот”, за фінансовим методом. Сформулювати перспективи скорочення рівня тіньової економіки в Україні.

 

99. Тенденції та проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні

Розкрити економічний зміст та природу інвестиційної діяльності. Дати характеристику структурним елементам інвестиційного ринку. Визначити специфіку страхової діяльності та роль страховика на інвестиційному ринку. Проаналізувати основні тенденції у інвестиційної діяльності страховиків в Україні (на прикладі страхової компанії) та порівняти з напрямками інвестування фінансових ресурсів зарубіжними страховиками. Сформулювати основні проблеми, які виникають у ході інвестиційній діяльності страховиків в Україні. Запропонувати заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності страховиків.

100. Управління державним боргом

Розглянути теоретичні та практичні аспекти функціонування системи управління державним боргом через призму теоретичного осмислення цієї категорії. Визначити об'єктивну необхідність, суть, складові та специфіку становлення системи управління державним боргом на прикладі України. Здійснити комплексне дослідження причинно-наслідкових взаємозв'язків економічної та боргової політики країни. Розглянути причини та динаміку накопичення державного боргу, визначити стан боргового навантаження країни з застосуванням прийнятих у світовій практиці показників, а також проаналізувати причини та динаміку накопичення державного боргу в країнах, що розвиваються. Дослідити роль міжнародних фінансово-кредитних організацій та міжнародних клубів кредиторів щодо врегулювання боргових криз. Визначити особливості, умови та специфіку застосування найбільш поширених у світовій практиці методів урегулювання. Обґрунтувати вплив функціонування системи управління державним боргом на економічну безпеку країни, визначити їх причинно-наслідкові взаємозв'язки.

 

101. Управління формуванням неподаткових доходів місцевого бюджету

Обґрунтувати та навести методичні рекомендації щодо удосконалення управління формуванням місцевого бюджету неподатковими доходами, розробити напрями зміцнення ресурсної бази органів місцевого самоврядування. Розглянути суть і складники системи управління формуванням доходів місцевих бюджетів. Проаналізувати динаміку надходження неподаткових платежів у формуванні фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Визначити суть і місце фінансового планування та державного контролю у системі управління формуванням неподатковими доходами місцевих бюджетів. Проаналізувати етапи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні, подати теоретичне обґрунтування об'єктивної трансформації функцій цього контролю за умов ринкової економіки. За результатами аналізу основних показників діяльності Державної контрольно-ревізійної служби України визначити критерії та показники оцінки ефективності державного фінансового контролю. Запропонувати напрямки удосконалення контрольної діяльності щодо зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів.

 

102. Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування

В роботі необхідно обґрунтувати наукові підходи та запропонувати практичні заходи з удосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні. Дослідити теоретичні засади управління фінансовими ресурсами ОМС. Розкрити економічну суть фінансових ресурсів ОМС, показати їх роль у наповненні дохідної частини місцевих бюджетів. Розглянути практичний аспект формування та використання фінансових ресурсів ОМС та управління ними. Визначити перспективи розвитку управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні. Проаналізувати структуру та динаміку надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів. Обґрунтувати доцільність збільшення дохідної бази ОМС за рахунок покращення інвестиційної привабливості адміністративно-територіальної одиниці, підвищення ролі місцевих податків і зборів у місцевому бюджеті, вдосконалення методики зарахування надходжень від податку з доходів фізичних осіб.

 

103. Фінансові засади розвитку комунальної власності

В роботі необхідно дослідити теоретичні та практичні питання фінансів суб'єктів господарювання комунального сектора. Конкретизувати визначення поняття місцевого фінансового інституту комунальної власності, розкрити його роль у формуванні доходів і видатків місцевих бюджетів. Обґрунтувати принципи ефективного використання об'єктів комунальної власності органами місцевого самоврядування як фінансово незалежних господарюючих суб'єктів. Проаналізувати статистичні дані та принципи формування доходів і видатків місцевих бюджетів, пов'язаних з функціонуванням комунальної власності. Виокремити етапи становлення інституту комунальної власності у системі фінансів місцевого самоврядування. Запропонувати спосіб використання тарифної політики органами місцевого самоврядування як один із шляхів впровадження неприбуткової діяльності комунальних підприємств на відміну від дотаційної.

 

104. Формування бюджетних коштів України в умовах ринкової економіки (теорія і практика)

Розглянути питання стосовно здійснення політики формування ринкової трансформації економіки України та її фінансові наслідки. Дослідити проблеми додержання принципів податкової політики у податковій системі України, концептуальні підходи щодо реформування податкової системи України, шляхи вдосконалення механізмів оподаткування. Проаналізувати питання детінізації економіки як засобу мобілізації доходів держави.

105. Формування місцевих бюджетів у механізмі бюджетного регулювання

Розкрити економічну суть місцевих бюджетів як складової системи соціально-економічного розвитку, яка полягає у сукупності фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі перерозподілу валової доданої вартості регіону з метою формування та використання фінансових ресурсів територіальних громад, спрямованих на соціальне забезпечення й економічне зростання адміністративно-територіальних одиниць. Узагальнити та систематизувати досвід країн з розвинутою ринковою та перехідною економікою з питань функціонування місцевих бюджетів: виявити ступінь бюджетної централізації, динаміку структури дохідної та видаткової частин бюджету. Визначити вплив податкового навантаження на формування дохідної частини бюджету й економічний розвиток області та її адміністративно-територіальних одиниць у відповідній валовій доданій вартості на реальні сумарні надходження до зведеного бюджету та на реальну валову додану вартість. Виявити роль системи регулювання міжбюджетних відносин у економічному зростанні області та її адміністративно-територіальних одиниць, взаємозв'язок видаткової частини місцевих бюджетів області та показника валової доданої вартості районів і міст обласного підпорядкування на відповідному відрізку часу та з лагом у часі.

 

106. Формування і виконання місцевих бюджетів у регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами

Дослідити теоретичні та методологічні засади формування та реалізації місцевих бюджетів у регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами. Обґрунтувати суть фінансових ресурсів та причини їх обмеженості. Розкрити роль даних бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів. Проаналізувати доходи та видатки місцевих бюджетів, а також визначити принципи їх формування та розкрити форми та методи формування прибуткової частини. Висвітити міжбюджетні відносини у системі регулювання місцевих бюджетів. Показати розвиток фінансової ініціативи місцевих органів влади у процесі формування та виконання місцевих бюджетів. Обґрунтувати значення казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Розробити економіко-математичну модель залежності доходів і видатків.

107. Формування та розвиток системи місцевих податків і зборів в Україні

Навести шляхи удосконалення процесу проведення моніторингу та аналізу економічного середовища для розширення бази місцевого самоврядування. Уточнити методику формування доходної частини бюджетів місцевого самоврядування за рахунок місцевих податків і зборів та аналізу інформаційно-аналітичної системи для забезпечення повного та своєчасного надходження місцевих податків і зборів. Обґрунтувати напрямки реалізації нових методологічних підходів щодо впровадження у податкових органах єдиної технології приймання та обробки документів податкової звітності платників місцевих податків і зборів з урахуванням різних способів надходження документів. Навести пропозиції щодо внесення змін і доповнень до проекту Податкового кодексу України та інших законодавчих актів регулювання порядку оподаткування місцевими податками та зборами для зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування.

108. Фінанси природокористування

Розкрити теоретичні основи фінансів, фінансово-економічні категорії природокористування, фінансові інструменти сучасної політики сталого розвитку (кредитування, інвестування, інвестиційне податкове стимулювання тощо), особливості фінансів природокористування в аграрній сфері. Встановити необхідність теоретичного переосмислення існуючої моделі фінансової системи, її удосконалення для того, щоб вона була спроможна не тільки безперебійно та ефективно обслуговувати весь економічний оборот відповідно поточним потребам нової ринкової економіки, а й сприяла б сталому розвитку суспільства України у гармонії з екологією.

 

109. Фінанси соціальної сфери України

Дослідити методологічні та організаційні основи системи фінансування соціальної сфери в Україні. Обґрунтувати роль і місце соціальної сфери в економіці держави, у створенні ВВП. Розробити модель фінансового забезпечення соціальної сфери на основі узагальнення досвіду країн з розвинутою ринковою економікою у галузі соціальної політики. Визначити специфіку використання комерційного розрахунку на підприємствах соціальної інфраструктури. Обґрунтувати підхід до реального визначення тарифів на послуги соціальної сфери, в процесі якого мінімізована частка прибутку. Надати рекомендації щодо формування структури ціни на послуги соціальної сфери.

 

110. Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України

Розглянути теоретичні засади, роль, завдання та цілісність фінансової політики держави в контексті інноваційного розвитку з метою забезпечення стабільного економічного зростання в довготерміновій перспективі. Визначити підходи та принципи щодо формування фінансової політики інноваційного розвитку України та шляхи її реалізації. Оцінити сучасний стан, структуру та складові механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Проаналізувати проблеми і тенденції використання наступних джерел фінансування інноваційної сфери: державного фінансування, запозичених і залучених фінансових ресурсів, власних коштів, суб'єктів господарювання. Висвітити багатоаспектність фінансового ринку в механізмі фінансового забезпечення інноваційного процесу. Розглянути стан інноваційної інфраструктури та оцінити вплив її розвитку на створення умов для фінансування та комерціалізацію науково-технічних розробок. Окреслити напрями удосконалення податкової політики як інструменту фінансового стимулювання інноваційного розвитку. Навести концептуальні рекомендації щодо залучення фінансово-кредитних інститутів до фінансування інноваційних проектів.

 

111. Фінансова система України: теоретико-методичні аспекти

Розкрити сутність, принципи структуризації та механізм функціонування фінансової системи України. Визначити фінансові протиріччя та запропонувати системні засоби їх урівноваження. Систематизувати моделі фінансових відносин у суспільстві та інструментарій фінансового впливу на темпи та пропорції соціально-економічного розвитку. Визначити проблеми макроекономічного рівня фінансової системи. Розглянути передумови та чинники побудови ефективного механізму бюджетування й обґрунтувати наукові засади формування й удосконалення податкової системи України. Дослідити реструктуризаційні процеси, що відбуваються у вітчизняній фінансовій системі у трансформаційний період та визначити завдання і напрями структурно-інтегрованої фінансової політики. Навести оцінку впливу на розвиток національної фінансової системи взаємовідносин з міжнародними фінансовими інституціями.

112. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Дослідити теоретичні засади формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Особливу увагу приділено вивченню та узагальненню практики законодавчого оформлення органів місцевого самоврядування з визначенням статусу та повноважень відповідно до їх рівня. Наведено принципи розмежування функцій та завдань державної влади по вертикалі між центром і місцевими рівнями. З'ясовано загальний рівень фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення рівня фінансового забезпечення органів місцевої влади всіх рівнів. Розглянути методичні підходи щодо формування місцевих фінансів та їх використання, перспектив зміцнення фінансів місцевого самоврядування. Запропонувати моделі та формульний підхід щодо визначення ємності місцевої податкової бази.

 

113. Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків

Розкрити концептуальні засади фіскального потенціалу держави, зважаючи на еволюцію державотворення та податкових технологій. Обґрунтувати роль і значення мультифакторного феномену неповної сплати податків і податкових деліктів у контексті загрози національній економічній безпеці. Здійснити критичний аналіз вітчизняних фіскально-контрольних технологій і визначити позитиви світової фіскальної практики для України з урахуванням податкової конкуренції. Запропонувати практичні методи інтенсифікації профілактики податкових зловживань. Розробити рекомендації для підвищення ефективності справляння податків в Україні.

114. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави

У дипломній роботі необхідним є розкрити економічну сутність, значення і функції фінансів домашніх господарств. З’ясувати основні специфічні ознаки фінансів домашніх господарств. Розкрити зв'язок фінансів домашніх господарств з іншими сферами фінансової системи країни. Обґрунтувати наукові положення щодо фінансової безпеки домашніх гос-подарств в умовах ринкової економіки. Здійснити оцінку формування і використання доходів домашніх господарств у фінансовій системі держави. Висвітлити наукові підходи щодо оцінки фінансових потоків домашніх господарств. Провести оцінку стану фінансів домашніх господарств і рівня їх фінансової безпеки. Дослідити вплив глобалізації економіки на фінанси домашніх господарств і запропоновано підходи щодо збільшення фінансових ресурсів домашніх господарств України. Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення рівня фінансової безпеки домашніх господарств.

115. Фінансові ресурси суб’єкта господарювання (підприємства, банка, страховика): принципи використання та управління

Узагальнити теоретичні підходи до визначення економічної сутності поняття фінансові ресурси суб’єкта господарювання. Дослідити теоретичні засади використання та управління фінансовими ресурсами суб’єкта господарювання. На основі зібраного статистичного матеріалу, використовуючи систему оціночних показників стану фінансових ресурсів конкретного суб’єкта господарювання, з’ясувати, які чинники у найбільшому ступеню впливають на формування цих фінансових ресурсів. Узагальнюючи теоретичні здобутки та результати аналізу, надати рекомендації щодо підвищення ефективності управлінням фінансовими ресурсами суб’єкта господарювання.

 

116. Фіскальна політика України на регіональному рівні

Теоретично обґрунтувати суть поняття та генезис фіскальної політики в Україні на підставі концептуальних засад регіонального розвитку. Запропонувати умови та фактори формування та розподілу фінансових ресурсів місцевого самоврядування в Україні та адміністративно-територіальних одиницях. Розглянути проблеми фінансового вирівнювання регіонів та запропонувати шляхи їх вирішення. Розрахувати показники регіонального фіскального потенціалу з метою збалансованості рівня бюджетної забезпеченості регіонів і муніципальних утворень. Висвітити напрями трансформації та розбудови регіональної фіскальної політики з урахуванням впливу регіонального фіскального інструментарію на ієрархію заходів територіального розвитку. Удосконалити механізм структурної перебудови бюджетно-податкового регулювання на центральному та місцевому рівнях, зважаючи на підходи, умови та методи регіональної, економічної, фіскальної, психологічної та протекціоністської політик. Розглянути модель прогнозування місцевих податків та зборів, яка може слугувати базою для аналогічного прогнозу інших платежів, що надходять до місцевих бюджетів, а також забезпечує високу ефективність прогнозування у розвитку регіональної фіскальної політики.

117. Фіскальні важелі забезпечення соціально-економічного розвитку в Україні

Необхідно з’ясувати сутність та теоретичні засади фіскальних важелів та їх вплив на соціально-економічний розвиток в Україні. Висвітлити теоретичні засади фіскальних важелів та здійснити їх характеристику. Дослідити взаємозв’язок фіскальних важелів та соціально-економічного розвитку. Визначити прагматизм використання фіскальних інструментів при забезпеченні підвищення економічного та соціального добробуту країни. Розглянути особливості формування доходів та здійснення видатків в контексті стимулювання соціально-економічного розвитку України. Здійснити аналіз боргової політики та її вплив на розвиток країни, а також виявити особливості трансфертної політики як інструменту вирівнювання.

Вивчити та оцінити досвід інших щодо країн використання фіскальних важелів при забезпеченні соціально-економічного розвитку. Розробити рекомендації, спрямовані на підвищення ролі фіскальних інструментів в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку в Україні.

 

118. Фінансовий потенціал населення в умовах інноваційного розвитку економіки України

Необхідно розкрити економічний зміст та методичні підходи до поняття фінансового потенціалу населення з урахуванням сучасних тенденцій у сфері економіки, фінансів та поглядів, що сформувались у представників найбільших економічних шкіл. Слід обґрунтувати інноваційний розвиток як основу сучасної моделі стійкого економічного зростання країни за допомогою дослідження еволюції поглядів на місце технологічного прогресу в теоріях економічного росту. Розкрити особливості взаємозв’язку фінансового потенціалу населення та інноваційного розвитку економіки. Дати загальну характеристику рівня інноваційного розвитку економіки України. Розробити методику та на її основі проаналізувати стан фінансового потенціалу населення України, провести дослідження динаміки змін різних форм заощаджень населення. Здійснити оцінку трансформації фінансових ресурсів населення в інвестиційні ресурси інноваційного розвитку економіки України. Обґрунтувати напрями вдосконалення функціонування венчурних фондів в Україні і розкрити перспективи участі населення у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України. Визначити важелі впливу державної макроекономічної політики на фінансову поведінку населення України шляхом визначення її детермінантів.

 

119. Фінансове забезпечення господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва

В процесі дослідження варто уточнити сутність поняття “фінансове забезпечення”, розкрити особливості формування фінансових ресурсів малого підприємництва та поглибити узагальнення зарубіжного досвіду фінансового забезпечення господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва. Обґрунтувати можливість додаткового залучення внутрішніх джерел фінансування господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва, запропонувати напрями розвитку системи залучення кредитів суб’єктами малого підприємництва та обґрунтувати напрями удосконалення державної фінансової підтримки господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 

120. Фінансове забезпечення соціального захисту населення України

На основі оцінки наукових підходів обґрунтувати теоретико-методичні засади визначення категорії „соціальний захист населення”, розкрити її складові та подати власне трактування цього терміну. Розмежувати зміст понять „соціальний захист”, „соціальне забезпечення” та „соціальне страхування” І сформулювати підходи до трактування фінансового забезпечення соціального захисту населення. Розкрити взаємозв’язок джерел, форм і методів фінансування соціального захисту населення. Визначити основні методичні підходи щодо застосування соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Розробити алгоритм оцінки основних критеріїв рівня соціального захисту з урахуванням впливу зміни факторів у процесі становлення макроекономічних причинно-наслідкових зв’язків, проаналізувати вплив економічних факторів на показники рівня життя населення та соціальної захищеності громадян. Визначити комплексні прогнозні оцінки динаміки показників системи соціального захисту населення і обґрунтувати перспективи розвитку фінансового забезпечення соціального захисту населення в умовах трансформації економіки України.

 

121. Фінансове забезпечення суспільного добробуту

Необхідно поглибити теоретичне обґрунтування фінансового забезпечення суспільного добробуту, виявити основні джерела фінансових ресурсів, які формують суспільний добробут, його складові та охарактеризувати структуру інституціональних та функціональних основ суспільного добробуту. Крім того дослідити фінансові методи забезпечення суспільного добробуту, виявити роль бюджетного механізму в досягненні суспільного добробуту та розробити пропозиції щодо покращення фінансового забезпечення суспільного добробуту. Розробити графічну та економіко-математичну модель державного регулювання суспільного добробуту, обґрунтувати основні напрями гармонізації фінансового механізму суспільного добробуту згідно з вимогами європейського економічного простору.

 

122. Фінансові ресурси місцевих органів влади

З метою розкриття висвітленої теми необхідно розкрити сутність фінансового забезпечення місцевих органів влади, визначити джерела формування фінансових ресурсів місцевих органів влади та дослідити становлення і розвиток джерел формування фінансових ресурсів місцевих органів влади й факторів, що на них впливають. Також оцінити роль місцевих бюджетів у системі формування і використання фінансових ресурсів місцевих органів влади, провести моніторинг формування фінансового потенціалу регіонів і виявити проблеми вирівнювання фінансового забезпечення регіонів. Крім того, обґрунтувати напрями удосконалення формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду, визначити шляхи зміцнення та стабілізації власної доходної бази місцевих органів влади та виявити напрями покращення механізму фінансування функцій місцевих органів влади.

 

123. Формування системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку у відкритій економіці України

Доцільним є дослідження та розвиток категоріального апарату та теоретичних концепцій фінансового забезпечення інновацій, визначення сутності системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки, виокремлення її складових елементів. Варто також розкрити організаційно-правові основи фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України, провести оцінку передумов інноваційного розвитку відкритої економіки України, проаналізувати джерела фінансового забезпечення інноваційного розвитку та виявити чинники, які обмежують доступ до них суб’єктів господарювання та виробити концептуальний підхід до оцінки фінансового потенціалу інноваційності суб’єктів господарювання. Слід розробити на основі зарубіжного досвіду пропозиції щодо ефективного стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у відкритій економіці України.

 

124. Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні

Необхідно систематизувати теоретичні підходи до визначення пенсійного страхування та розмежувати його з поняттям пенсійного забезпечення, визначити принципи функціонування пенсійних фондів в Україні в системі пенсійного страхування та обґрунтувати сутність та структурувати складові фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні. Також з’ясувати основні тенденції формування та використання фінансових ресурсів пенсійних фондів в Україні, запропонувати концепцію структурно-функціональної взаємодії ПФУ та НПФ в Україні і розробити систему організаційних заходів щодо підвищення ефективності фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні в контексті формування та використання їх фінансових ресурсів. Крім того запропонувати новий підхід до функціонування та обґрунтувати етапи впровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, у тому числі шляхом поетапного встановлення норми відрахувань.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал